Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.

58

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на следните заинтересувани лица, че е започнало административно производство по изменение на плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност ”Припешки тераси”, КР 10, землище с.Припек,община Аксаково.

            Уведомяват се наследниците на Пею Желязков Пеев, Ангел Христов Иванов и всички заинтересувани лица, че на основание § 4к, ал.8, т.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена заповед № 439/17.05.2010г. на Кмета на Община Аксаково за изменение на ПНИ за местност ”Припешки тераси”, землище с.Припек,община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №229/10.02.2000г. на Областния управител на област Варна относно имоти с пл.№10.74 и №10.227.

            Заповед№ 439/17.05.2010г. на Кмета на Община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Варна.

 

 

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

 

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

Изготвил:

Г.Йорданова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.