Административно-технически услуги Общинска собственост

Дата на публикуване: 16.04.2021 08:34
Административно-технически услуги Общинска собственост
Номер Име Информация
Услуга 2059 Издаване на заповед за изземване на имот информация
Услуга 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот информация
Услуга 2105 Установяване на жилищни нужди - картокетиране и издаване на удостоверение информация
Услуга 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти информация
Услуга 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост информация
Услуга 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти информация
Услуга 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост информация
Услуга 2470 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове информация
Услуга 2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите информация
Услуга 2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка информация

  1. Административно-технически услуги Общинска собственост - Текуща страница

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития