Услуги по гражданско състояние


Издаване на удостоверение за раждане – оригинал

Изискуеми документи за извършване на услугата

-Документ за самоличност

-Съобщение за раждане или съдебно решение

при необходимост:

          -Пълномощно или съдебно удостоверение

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

7 дни

Такса или цена на услугата

Безплатна услуга

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на удостоверение за раждане – дубликат

Изискуеми документи за извършване на услугата

-Документ за самоличност

при необходимост:

         -Пълномощно или съдебно удостоверение

          -Удостоверение за наследници

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 дни

Такса или цена на услугата

според Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Сключване на граждански брак

Изискуеми документи за извършване на услугата

1.двете лични карти на младоженците / копие /

2.декларации от Общината – 2 бр.

3.медицински свидетелства валидни 30 дни от датата на издаването.Задължително изведени и подпечатани от личен лекар

двете лични карти на свидетелите /копие/

4.младоженци не навършили 18 години да представят Определение за скл. на гр.брак от Районен съд

5.младоженци със сем.положение „разведен/а” да приложат Удостоверение от последното бракоразводно решение

6.младоженци със семейно положение „вдовец/ вдовица” да представят съответния документ

7.

При смесените бракове – за чуждия гражданин се изисква преведени легализиран документ за семейно положение и че същия  може да сключи граждански брак съгласно българското законодателство

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

30 дни

Такса или цена на услугата:

През работни дни без ритуал

През празнични и почивни дни - класически ритуал


70 лв


130 лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Заверка на заявлението

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници;

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

3 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение че не е съставен акт за раждане или смърт

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници;

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

3 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Препис извлечение от акт за смърт

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници;

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

3 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение за наследници

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

      Молба-декларация за удостоверение за наследници – попълнена с химикал и подписана от заявителя

при необходимост:

        Препис-извлечение от Акт за смърт на починалото лице

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

3 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение за семейно положение

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ заплатена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

2 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение за родствени връзки

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за раждане /копие/;

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

3 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение за идентичнност

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

       Акт за раждане;

       Акт за сключен граждански брак;

       Акт за раждане на деца;

       Пълномощно /оригинал/;

      Други документи доказващи идентичност

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

3 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение за настоящ адрес

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници;

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

2 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверение за постоянен адрес

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници;

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

2 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

2 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли

Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години

Изискуеми документи за извършване на услугата

Документ за самоличност

Документ за платена такса

при необходимост:

Удостоверение за наследници

Пълномощно

Място на изпълнението

Информационен център гише №1

Срок на изпълнение в дни

5 дни/ 3 дни/ 1 ден

Такса или цена на услугата

3 лв/  5лв/  7лв

образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/


Изтегли


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.