Местност „Лозите”

Местност „Лозите” - №501.294
20.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на част от селищно образувание(СО) „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Стоян Ненчев (като собственици на стар имот 42), наследниците на Добри Димитров (като собственици на стар имот 50), имот 137- стар неидентифициран стар и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на...

Местност „Лозите” - №501.227
06.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на част от селищно образувание(СО) „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково. Уведомяват се и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ53-23/01.07.2020 г. подадено от Веселин Иванов, чрез пълномощник, относно новообразуван...

Местност „Лозите” - №501.186
01.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна територията”  при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед по реда на §4 з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково. Уведомяват се Магдалена Цонева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 37/29.05.2020 г. на Кмета на община Аксаково за утвърждаване оценката на 132 кв.м. придаваеми части към...

Местност „Лозите” - № 501.231
23.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с.Кичево, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Илия Петров Стоянов(като собственици на стар имот №159 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ за изготвяне на експертна оценка на трайните насаждения...

Местност „Лозите” - №501.186
21.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково.          Уведомяват се наследниците на Никола Димитров Камбуров (като собственици на стар имот №78 по ПКП/)  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-11/07.05.2020 г. подадено от Лилия...

Местност „Лозите” - №501.250
21.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Лозите”, КР 501, землище с. Кичево, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Георги Янев Барбов (като собственици на стар имот №59 по ПКП/)  и всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-13/12.05.2020 г. подадено от Александър Павлов, относно...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.