03.06.2020
Благотворителен базар
Жани е талантливо и слънчево дете, което въпреки неприятните странични ефекти от лечението, за миг не сваля своята усмивка от лицето! Тя мечтае за напълно нормални за нейната възраст неща – училище, приятели … и да  може отново да посещава любимото си място - залата за народни танци!   Обръщаме се към Вас с молба за помощ и Ви очакваме на площада в град Аксаково на 08.06.2020г. от 10:00 до 20:00 часа. Нека заедно да помогнем на Жани, като си купим артикул от базара или пуснем средства в кутиите за дарения! Здравейте, мили хора!   Това е Жани - едно прекрасно и борбено момиче на 17 години от...

24.05.2020
Поздрав по случай 24 май

21.05.2020
„Портите на щастието”
Здравейте деца! Знаете ли кой празник наближава? Най- любимият на всички деца! А знаете ли, че този празник ще има рожден ден! През 1950 г се е провел за първи  път. „Празникът на детето -1 юни” и тази година той става на цели 70 години. По случай рожденият му ден  ЦПЛР – гр. Аксаково Ви кани да участвате в конкурс за детска рисунка, стихотворение или разказ на тема „Портите на щастието”. Представете си, че сте на входа на тези порти и ни представете какво виждате там, покажете ни какво Ви прави щастливи.   УСЛОВИЯ: В конкурса„Портите на щастието” по случай 1 юни могат да участват...

21.05.2020
Министър Ананиев издаде заповед за колективните и индивидуални спортни занимания
Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без публика. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца до 18-годишна възраст на закрито и на открито. Тези занимания също не трябва да имат състезателен характер и трябва да са без публика. Разрешени са и индивидуалните спортни занимания на закрито и на открито, без състезателен характер и без публика. Изключение от забраната за провеждане на спортни мероприятия на открито и на закрито се допуска и по отношение на самостоятелните плувни комплекси и басейни, като не се разрешава функционирането на прилежащите към...

15.05.2020
Заповеди, правилници и инструкции
Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г.  (Отменена със Заповед № РД-01-268/15.05.2020 г.) Заповед № РД-01-264/14.05.2020 г. Заповед № РД-01-265/14.05.2020 г.

15.05.2020
Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното:
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е               Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от „Хабитат Експерт” ЕООД, Ви уведомяваме следното: От 22.05.2020г. до 27.05.2020г., в периода от Залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на територии в гр. Аксаково, гр. Игнатиево и с. Слънчево с препарат „Тетразин“ при разходна норма 40мл в 20л вода. В случай на нужда от антидот (противоотрова) няма специфичен, следва да се потърси лекар. Третирането се извършва срещу вредители – комари „Имаго”.   Подлежащите на третиране площи са, както следва: - гр. Акасково – 22.05.2020г., резервен ден 23.05.2020г.; - с. Слънчево – 24.05.2020г., резервен...


16.04.2020
Работно време на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав" в з-ще на с. Въглен през Велиденските празници
Уведомявам Ви, че  "Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав" в з-ще на с. Въглен, през Великденските празници ще бъде със следното работно време: Клетка 1 за депониране на отпадъци - на 19 и 20.04.2020г. - от 08,00ч до 13,00ч; - Инсталация за компостиране на зелени отпадъци и Инсталация за рециклиране на строители отпадъци - от 17 до 20.04.2020г. - почивни дни.  

17.02.2020
Проект - „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“
„Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001 по процедура BG05M9OP001-1.082 МИГ „Девня-Аксаково“- «Инвестиции в образование и заетост»   Община Аксаково стартира нов проект „Образование и заетост на младежите на община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-1.082-0001. Проектът цели устойчиво интегриране на пазара на труда, предоставяне на възможности за образование и заетост на младежите до 29 г. вкл. изложени на риск от социално изключване, поради неангажираност с трудова дейност, образование или обучение на територията на община Аксаково. За постигане на целта в проектното предложение ще се реализират дейности по повишаване квалификацията на целевата група чрез включване в обучения...

17.12.2019
Покана за обществено обсъждане
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Въглен, Община Аксаково   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 17 януари 2020г. от 18:00 часа в салона на Читалището ще се проведе обществено обсъждане за именуване на улиците в с. Въглен

05.12.2019
Покана за обществено обсъждане
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ относно предложения за именуване на улици в с. Любен Каравелово, Община Аксаково   УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На 6 януари 2020г. от 18:00 часа в салона на Читалище „Просвета“ 1922 ще се проведе обществено обсъждане за именуване на улиците в с. Любен Каравелово

07.11.2019
Съобщение за преустановяване на услугата за събиране на строителни отпадъци „от врата на врата” от територията на община Аксаково
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,       УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА УСЛУГА ЗА СЪБИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ „ОТ ВРАТА НА ВРАТА” ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО, СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ЗА ЗИМНИЯ ПЕРИОД.   ЗА ДАТАТА НА СТАРТИРАНЕ НА УСЛУГАТА ПРЕЗ 2020Г. И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА, ЩЕ БЪДЕТЕ УВЕДОМЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО.         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО

30.10.2019
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.
Детска градина "Добри Чинтулов" Въглен - Заповед №31/21.10.2019г.

27.05.2020
Съобщение за заседание на ПК на 29.05.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ   На 29.05.2020г. от 14:00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и  следприватизационен контрол” и П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД: Относно: Инвестиционно намерение за обновяване на оборудване и прекратяване на част от дейностите на фирма „Пластхим –Т“ АД в имот с административен адрес гр. Аксаково, ул. „Добруджа“ № 21.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/  

15.05.2020
Съобщение за заседание на ПК на 21.05.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 21.05.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-185/05.05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 460 кв.м. ид. части от УПИ Х-349, кв. 12 по действащия план на с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, целият с площ 1305 кв. м. по заявление на Димитър Димитров. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-189/05.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за...

24.04.2020
Съобщение за заседание на ПК - 24.04.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 30.04.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:     Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-176/23.04.2020г., относно: Съгласие за отпочване на процедура за промяна на републиканската транспортна схема и откриване на нова междуселищна автобусна линия. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........                                                                         /СВ. ДОБРЕВА/    

15.04.2020
Съобщение за заседание на ПК на 23.04.2020г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На 23.04.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-159/10.04.2020г., относно: Допълнение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Aксаково“.     Време за дезинфекция: 13.30 – 13.45 часа   2. На 23.04.2020г. от 13:45 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково...

01.04.2020
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 8/26.03.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следните решения:   Решение № 8.17/ 26.03.2020г.   Разрешава изработване на проект за изменение на действащия план на гр. Аксаково в частта му относно кв.114, кв.112 в частта на УПИ ХХХ-1843, ХХХІ-1844, ХХVІІ-1116 и ХХVІ-1117 и улица м/у ОТ 324-326-328 по действащия ЗРП на гр. Аксаково, съгласно представената скица-предложение по чл.135, ал.2 от ЗУТ.   Одобрява представеното задание по чл.125 от ЗУТ, обосноваващо необходимостта от изработване на проект...

12.03.2020
Съобщение за заседание на ПК - 19.03.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 19.03.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/06.03.2020г., относно: Разглеждане и приемане на „Програма за намаляване риска от бедствия на община Аксаково“. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/10.03.2020г., относно: Отчет за дейността на „Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ /МКБППМН/ към Община Аксаково за календарната 2019 година.     На 19.03.2020г. от 14:00 часа ще...

22.05.2020
Обявление - местност „Ментеше”
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на со „Ментеше”, КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Яни Димов- Недялка Димова, Недялка Вълчева и Павлина Коларова (като собственици на НИ №49.528), че е започнало административно производство за изменение на ПНИ на СО „Ментеше“, в частта на имоти с №№49.417 и 49.528 във връзка със заявление с вх. № УТ 53.4-9/30.04.2020...

22.05.2020
Обявление - местност „Ментеше”
ОБЯВЛЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Добринка Германова, Добрин Иванов, Христо Христов, Милена Гачева, Николай Христов и всички заинтересовани лица, че е  издадена заповед №29/02.04.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §30, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, за част от...

22.05.2020
Обявление - местност „Ментеше”
ОБЯВЛЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Добринка Германова, Добрин Иванов, Христо Христов, Милена Гачева, Николай Христов и всички заинтересовани лица, че е  издадена заповед №28/02.04.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §30, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, за ПИ №49.39(от...

07.05.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема на кабелна линия НН за обект:   „Въздушно кабелно електрозахранване с нови СБС от съществуващ ШК–4А, клон от СТП 1, пред УПИ XV–335, кв.3, по плана на с. Орешак до УПИ XXI–333а, кв.3 по плана на с. Орешак, общ. Аксаково“                                                                                                   Проекта на изработената план–схема по чл.108 от ЗУТ към действащия план на с. Орешак е изложена за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.            Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900ч. до 1200ч. и от 1300ч....

20.04.2020
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                       за  изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ III-462, кв.86, с цел промяна на устройствената зона от „Жм“ в „Жс“.                                                                                                                                             Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

15.04.2020
Съобщение
СЪОБЩЕНИЕ                  Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Петър Андонов и Емилия Спасова – записани в разписния лист като собственици на УПИ V56 и VII56, кв.3, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-27/09.03.2020г., подадено от Стоянка Желязкова и Борислава Ненова, с искане за изменение на кадастралния план на с.Припек, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI56 в кв.3 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него сграда, ...

15.04.2020
Обява
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на с. Кичево, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „Изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VІІ – „спирка и магазин“ в кв. 31, по  плана на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ 2485 /две хиляди четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., с цел промяна отреждането на имота от „за спирка и магазин“ на „за обществено обслужване“.         Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да се промяна отреждането на...

13.04.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Иванка Джоргова, Цветанка Стоянова, Илия Лазаров, Павлина Новачева, „Джулия ВС ЕООД”, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ  VІІІ -255, кв.49 по регулационния план на с. Ботево, община Аксаково. В образуването на УПИ VІІІ-255, кв.49 попадат част от имот с пл. № 253 и част от имот с пл. № 254. Производството е по инициатива на...

18.03.2020
Обявление
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение „Промяна предназначение на съществуваща сграда за обществено обслужване в УПИ І-293, кв. 14 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково”.   Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на част от сграда „Занималня” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково”. При изпълнение на проекта ще...

12.03.2020
Обявление
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Васил Панделиев, Тодорка Сербезова, Атанас Алтъпърмаков,Стоянка Алтъпърмакова, Ангел Алтъпърмаков, Таня Вълчева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за проектен имот № 100.1699, целия с площ 1174 кв.м., като  се отнема площ  от поземлен имот с идентификатор 100.1657 и  площ от поземлен имот 100.1658 по кадастралния план на селищно образувание „Терасите”, гр.Аксаково, община Аксаково. В имотния регистър на кадастралния план...

06.03.2020
Обявление
О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 26 от АПК, чл. 36, ал. 1, т. 4, чл. 40, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 122, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Аксаково, въ връзка с постъпило в деловодството на Община Аксаково предложение с вх. № 9400-606/1/06.03.2020 г. от Стоян Колев Савов, се открива процедура по извършване на замяна на следните недвижими имоти:   Проектен имот с идентификатор: 12406.50.47 (дванадесет хиляди четиристотин и шест  точка петдесет точка четиридесет и седем) по КККР на с.Въглен, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,...

27.02.2020
Съобщение
ДО НИКОЛИНА СТОЯНОВА УПРАВИТЕЛ  НА „РЕВАНШ 28“ ЕООД ГР. ВАРНА УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 56         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  СТОЯНОВА,   Уведомявам Ви, че към дата 30.01.2020 г., във връзка с издадено разрешение № 70/05.12.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: „Георги Петлешев“ № 37, гр. Аксаково, по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, имате следните неплатени задължения: Месечни такси за разполагане на ПО в размер на 339,00 лв. /триста тридесет и девет лева/, за месец декември 2018 г. и месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври и ноември 2019 г.; Неустойка за просрочие на плащането на месечните такси за разполагане в размер на 38,70...

18.05.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-2/ 14.05.2020 г., уведомление за: „Проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20/0.4 кV“ за електрозахранване на ПИ 40590.33.5, местност „Кавак дере“, по КК на с. Куманово, община Аксаково. С Възложител : „Ауто Партс 07“ЕООД, гр. Варна   С адрес: гр. Варна, кв. „Младост“, бл. 129, вх.1, ет.9, ап.26     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен...

07.05.2020
На вниманието на собствениците на пчелини, разположени в землището на гр. Аксаково
  СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците на пчелини, разположени в землището на гр. Аксаково Уведомяваме Ви, че КПУ „Съединение 95“ ще се извърши пръскане на площи в землището на гр. Аксаково, засяти със слънчоглед против широколистни и житни плевели на 11;12;13;14 и 15.05.2020г. в местностите:  „Чанлък“ – масиви № 44 и 45; „Каваците“ – масив №3 6; „Оркулдак“ – масиви №№ 42; 43; 46; „Парча Кору“ – масиви №№ 22; 23; Юрук дере“ – масив № 20; Мероприятието ще се извърши със следните препарати: Корида – 2 гр./дка Торнадо – 200 мл./дка Времетраене – от 9.00 ч. до 16.00 ч.          ОБЩИНСКА АМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО  

07.05.2020
Заповед на МОСВ №РД-282 от 09.04.2020г.
Заповед на МОСВ №РД-282 от 09.04.2020г.

27.04.2020
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м. и изграждане на сондаж за напояване“ в поземлен имот № 67489.55.17, по КККР на с. Слънчево, община Аксаково.       с Възложител: ЗП СТЕФАН ПЕТРОВ   ул. „Цани Генчев“ №2, ет.2, ап. 6, гр. Варна, община Варна   Информацията е достъпна...

23.04.2020
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  за промяна по време но строителството на обект от „Склад за метални конструкции“ в  „Обект за производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в ПИ с идентификатор 67489.1.993 м-ст „Старо село“, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: „ АТИС ИНЖИНЕРИНГ“ ООД   ул. „Съединение“ №4,...

23.04.2020
Обява за инвестиционно предложение
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-133/ 15.04.2020 г., уведомление за: „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм³ (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“ в поземлен имот № 00182.28.65, по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково.   С Възложител : „Пластхим Т“АД, гр. Тервел    С адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ №97     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се...

Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Населението на общината е 20426 жители.

Уникално разположение – на територията на Аксаково се намира международното летище Варна, от което през летния сезон има чартърни полети до всички големи летища в Европа и Азия. През територията на общината минава автомагистрала „Хемус”, свързваща Варна със столицата София. В близост се намира пристанища „Варна запад” и „Варна изток”. Чрез добре изградената си транспортна инфраструктура община Аксаково предлага постоянна транспортна връзка с най-големите курортни комплекси по Северното Черноморие – Златни пясъци, Албена, Кранево и Балчик.

Аксаково е сред първите общини, въвело обслужване на едно гише за бизнеса. Има устойчива политика за ниски данъци и такси както за населението, така и за инвеститорите. В общината действат бизнес зони с изградена инфраструктура и комуникации, които предлагат удобство на инвеститорите, техните партньори и служители. Изградена модерна социална инфраструктура, обхващаща всички възрастови и социални групи, включително – газификация, изцяло изградена канализация и водопроводна мрежа и над 70% преасфалтирани улици. Аксаково е средище за съхранение и обогатяване на автентични български обичаи и традиции. Общината подържа и развива читалищата като центрове за изява на самодейни и професионални формации. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

Градът подържа активен международен обмен и партньорства с побратимени селища от страни от ЕС и извън него. Землището на Аксаково е предлагало благоприятни условия за живот на много култури, за това е богато на останки от древността. На юг – в местността Побити камъни, праисторически хора от късния палеолит са обитавали пещери и открити селища. Там са намерени кости от риба и черупки от костенурки, културни останки от кремък и глинени съдове. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари.

Аксаково е бизнес сърцето на Варненска област. Младият град за кратко време успя да се превърне в привлекателен център за български и чужди инвеститори. През 2014г. той стана първият носител на наградата „Най-добър малък град”.

За 10 години на територията му бяха вложени над половин милиард лева под формата на модерни екологични производства, логистични бази, съвременни жилищни комплекси от затворен тип. Аксаково е сред българските общини пионери в привличането на европейски средства за подобряване на комуналната, образователната, културната и социалната инфраструктура. Намира се на 7 минути от центъра на гр.Варна, което формира на Аксаково най-атрактивния за бизнес и живот на млади хора район в Североизточна България – едновременно в близост до морския бряг и модерните черноморски курорти и далече от шума на големия град.

Сертификати – Кредитен рейтинг 3В дългосрочен и А1 краткосрочен, Сертификат „Община, готова за бизнес”

Асоциации и членства – Община Аксаково е член на НСОРБ, Асоциация на Българските Черноморски общини, Агенция за икономическо развитие.

От 2008 г. Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов е Председател на Управителния съвет на Асоциация на Българските Черноморски общини в която са включени 21 общини в близост до Черно море.

Побратимени градове и партньорства – Община Аксаково е побратимена с общините – Сетубал – Португалия, Игуалада – Испания, Кераско – Италия , Тараклия – Република Молдова.

 

Аксаково изкушение за туристите

Освен привлекателно място за живот и бизнес най-добрият малък град за живеене в България за 2014г. – Аксаково, предлага и добри възможности и за туризъм. Градът е на крачка от природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова. Живописните територии в землището на община Аксаково изобилстват от подходящи места за селски, ловен и спортен туризъм. За любителите на адреналина има разработени маршрути за офроуд и джип сафари. На територията на общината в близост до селата Любен Каравелово, Ботево, Засмяново, Крумово и Осеново са разположени едни от най-големите и красиви язовири. Неиндустриалната част на община Аксаково граничи с уютна плажна ивица на с.Кранево. Културният календар е изкушение за български и чуждестранни гости с неповторимите си традиционни фестивали за автентичен фолклор, а селцата наоколо – пазител на духовни и религиозни ценности с обновените си и приветливи читалища и православни храмове.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.