4

Дата на публикуване: 10.12.2020 17:2342

ПИ № 000029, начин на трайно ползване  нива, с площ 6.659дка, по КВС с. Ботево

2037/10.09.2010г.

 

 

2.3. Имоти за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества

 

Към настоящия момент Община Аксаково не предвижда имоти за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества.

 

2.4. Имоти за учредяване на ограничени вещни права

 

Описание на имота

АОС

1

Отстъпено право на строеж за обект „Гаражи” № 13, 15, 20, 21, със застроена площ 75.00 кв.м., в УПИ ІІ-„за гаражи” кв.97 по плана на гр.Аксаково                                                                           

518/23.10.2002г.

2

Отстъпено право на строеж за изграждане на търговски обект в УПИ VІІІ- „за обществено обслужване” в кв.30, целия с площ 720 кв.м., по плана на с. Крумово                                                                           

1672/04.06.2009

3

Учредяване право на пристрояване на съществуваща сграда за изграждане на  Лятна кухня”, със  застроена площ 24 кв.м. в УПИ V-929 кв. 68 по плана на гр.Аксаково, като частта за която община Аксаково ще учреди право на пристрояване е 75 % от общата застроена площ на постройката, равняваща се на 18,00 кв.м.

869/17.01.2006г.

 

При възникване на нови конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани според заявленията по реда на чл.37 и чл.38  от ЗОС.

 

2.5. Имоти за предоставяне на концесия:

 

а/ Имотите-общинска собственост, предвидени за предоставяне на концесия са следните:

 

 

Описание на имота

АОС

Вид

собственост

1.

Язовир „Любен Каравелово”, представляващ имот № 034010 по КВС на землище с.Любен Каравелово, община Аксаково, с ЕКАТТЕ 44519, целия с площ  от 84,956 дка.

404/

31.08.2000г.

Публична общинска

2.

Язовир „Крумово”, представляващ имот № 000179 по КВС на землище с.Крумово, община Аксаково, с ЕКАТТЕ 39983, целия с площ  от 22,138 дка.

405/ 31.08.2000г.

 

Публична общинска

3.

Язовир „Осеново”, представляващ имот № 000332 по КВС на землище с.Осеново, община Аксаково, с ЕКАТТЕ 54145, целия с площ  от 27,698 дка.

427/ 15.11.2000г.

 

Публична общинска

4.

Язовир „Засмяно”, целият с площ 263,446 дка, от които 88,306 дка, попадащи в имот № 000030, разположен в землището на с.Засмяно, община Аксаково, и 175,140 дка, попадащи в имот № 000134, разположен в землището на с.Радево, община Аксаково, област Варна.

403/

31.08.2000г.

406/

31.08.2000г.

Публична общинска

 

б/ община Аксаково има намерение да предложи за предоставяне на концесия изпълнението на обществените превози по действащата транспортна схема на общината, одобрена от Областния управител на област Варна.

2.6.  Продажба по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда ще се извършва при подадено заявление по съответния ред от собственика на построената сграда, без търг или конкурс, на цените и по реда, определен в НРПУРОИ на община Аксаково.

2.7. Продажба по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на земя – частна общинска собственост при прекратяване на съсобственост ще се извършва по съответния ред определен в НРПУРОИ на община Аксаково, при подадено заявление от съсобственик в имота.

 

III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна.

 

- Община Аксаково ще прекрати съсобствеността между имот собственост на Община Аксаково и физическо лице, чрез  замяна по реда на ЗУТ , ЗОС и НРПУРОИ на 66 кв.м. от УПИ ХVІ-общ по плана на с. Слънчево - АОС №1528/18.11.2008 г. за 55 кв.м. от УПИ ХVІІ-общ кв.1 по плана на същото село - собственост на Димитър Христов Александров, съгласно  Договор за продажба на недвижим имот № 294/ 06.10.2005г., вписан в книгите по вписванията на 10.10.2005, том ХVІ, № 134, вх. регистър 25385.

-      Община Аксаково ще прекрати съсобствеността между съседни имоти собственост на Община Аксаково и юридическо лице, чрез замяна по реда на ЗУТ , ЗОС и НРПУРОИ, както следва:  81 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІ-191 кв. 19 по плана на с. Долище, целия с площ 685 кв.м., частна  общинска собственост с АОС 5756/31.10.2013г., 194 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІІ-191 кв. 19 по плана на с. Долище, целия с площ 720 кв.м, частна  общинска собственост с АОС 5757/31.10.2013г., 154 кв.м. ид.ч.  от УПИ ХІІІ-191 кв. 19  по плана на с. Долище, целия с площ 720 кв.м., частна  общинска собственост с АОС 5758/31.10.2013г., 154 кв.м. ид.ч.  от УПИ ХІV-191 кв. 19 по плана на с. Долище, целия с площ 710 кв.м., частна  общинска собственост с АОС 5759/04.11.2013г., 18 кв.м. ид.ч.  от УПИ ХVІІІ-191 кв. 19  по плана на с. Долище, целия с площ 707 кв.м., частна  общинска собственост с АОС 5760/04.11.2013г., 35 кв.м. ид.ч.  от УПИ ХХ-191 кв. 19  по плана на с. Долище, целия с площ 670 кв.м., частна  общинска собственост с АОС 5762/04.11.2013г., ще бъдат заменени за частен УПИ ХІХ – 191 кв. 19 по плана на с. Долище, целия с площ 581 кв.м.

 

 

IV. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване

 

Описание на имота

Способ на придобиване

1

VIII, IX и X етажи от административна сграда, находяща се в УПИ VI „За кметство, трафопост и технически център на НЕК” в кв.21 по действащия план на гр. Аксаково със застроена площ на всеки етаж 338кв.м. и обща разгъната площ 1014 кв.м., ведно с припадащите се идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху сградата.

Покупка със средства от общинския бюджет

2

ПИ № 039002, в землището на с.Въглен, община Аксаково, област Варна, целия с площ 3.000 дка., с начин на трайно ползване – нива.

Покупка със средства от общинския бюджет

3

Улица „Васил Левскипо действащия ЗРП на гр.Аксаково, в частта от О.Т. 199 до О.Т. 222 – част от имотите са собственост на община Аксаково

чл.21 от Закона за общинската собственост

4

Земя, идеална част включена в УПИ ХХХ - „за площад и озеленяване” кв.22, по плана на гр.Аксаково

чл.21 от Закона за общинската собственост

5

Разширение на съществуващи гробищни паркове

чл.21 от Закона за общинската собственост

 

V. Описание на имотите от първостепенно значение за общината

 

1. „Депо за неопасни отпадъци” в ПИ № 000207 по КВС на землище с.Въглен, община Аксаково, целия с площ 28.607 дка.

2. „Регионално депо за Общините Варна, Аксаково и Белослав включващо съоръжения/ инсталации/ площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци /битови, строителни и зелени/”.

3. Разширение на гробищен парк - Аксаково, в посока ПИ № 000136 по КВС на землище гр. Аксаково, община Аксаково, местност „Мюхлюза”, целият с площ от 19.316 дка, с начин на трайно ползване – залесена нива, актуван с АОС №5624/28.11.2012 г., ПИ № 000565, местност „Мелницата”, по КВС на землище гр. Аксаково, начин на трайно ползване – дървопроизв. пл., собственост на МЗГ Държавно Лесничейство и ПИ № 000563, местност „Мелницата”, по КВС на землище гр. Аксаково, начин на трайно ползване – дървопроизв. пл., собственост на МЗГ Държавно Лесничейство.

4. Разширение на гробищен парк гр.Игнатиево - съществуващо гробище ПИ № 000044, по КВС на гр.Игнатиево, актуван с АОС № 120/30.03.1999г, в посока ПИ № 008012 по КВС на землище  гр. Игнатиево, целия с площ 3677.8 дка, с начин на трайно ползване- нива, ПИ № 008011, по КВС на землище  гр. Игнатиево, целия с площ 5878.7 дка, с начин на трайно ползване- нива частна собственост и ПИ № 00809, по КВС на землище  гр. Игнатиево, целия с площ 4412.5 дка, с начин на трайно ползване- нива частна собственост.

5. Разширение на гробищен парк - с.Въглен, съществуващо гробище ПИ № 000125, по КВС на с.Въглен, актуван с АОС № 419/ 10.11.2000, в посока ПИ № 023020, по КВС на землище с. Въглен, целия с площ 6580.60 дка, начин на трайно ползване- нива- частна собственост-; ПИ № 023042, по КВС на землище с. Въглен, целия с площ 3199.52 дка, начин на трайно ползване- нива- частна собственост; ПИ № 023041, по КВС на землище с. Въглен, целия с площ 3200.01 дка, начин на трайно ползване- нива- частна собственост; ПИ № 023031, по КВС на землище с. Въглен, целия с площ 5857.21 дка, начин на трайно ползване- нива.- частна собственост.

6. Разширение на гробищен парк – с.Любен Каравелово,

- съществуващо гробище ПИ № 000091 по КВС с.Любен Каравелово, актуван с АОС № 302/ 22.03.2000г., в посока  ПИ № 017025, около 5.000 дка, целия с площ 20.600 дка, начин на трайно ползване- нива, общинска собственост, актуван с АОС 2699/07.10.2010г.

- съществуващо гробище ПИ № 000169, актуван с АОС № 304/22.03.2000г., в посока ПИ№ 031003, с площ 2665.67 дка, начин на трайно ползване- нива, общинска собственост, актуван с АОС № 2711/№:.10.2010г.

7. Разширение гробищен парк - с.Долище, съществуващо гробище ПИ №  260,  кв. 10, по  действащия план на с.Долище, целия с площ 4430 кв.м., актуван  с АОС № 429/07.12.2000г., в посока ПИ № 217005, по КВС на с. Долище, целия с площ 4500,18 дка, начин на трайно ползване- нива, - частна собственост.

8. Улица „Васил Левскипо действащия ЗРП на гр.Аксаково, в частта от О.Т. 199 до О.Т. 222 – част от имотите са собственост на община Аксаково.

9. Изменение на уличната регулация гр. Аксаково в обхват О.Т. 167(266)-267-266-265-256-255-248-245-240-198-1(192)-2(191)-3-4-5-6-7-8(180), в смисъл намаляване ширината на улицата до 10 метра, съобразно нормите за проектиране на такъв вид обекти. Проектирането, изпълнението и последващото въвеждане в експлоатация ще се извършва на етапи, както следва:

1. От улица „Г. Петлешев” до кръговото движение под стопанския двор на гр.Аксаково / О.Т.  167(266)-267-266 /;

2. От кръговото движение под стопанския двор на гр.Аксаково до пресичането на четвъртокласния път Аксаково – Игнатиево / О.Т.  266-265-256-255-248-245-240-198-1(192) /;

3. От четвъртокласния път Аксаково – Игнатиево до вливането в ул.”Извор” / О.Т. 1(192)-2(191)-3-4-5-6-7-8(180) /.

 

Настоящата програма е разработена от общинска администрация на основание чл.8 ал.9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
 1. 4 - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 3
 5. 60
 6. 59
 7. 58
 8. 57
 9. 56
 10. 54
 11. 55
 12. -2-
 13. Заповед
 14. 51
 15. 50
 16. Обявление за имот 506.324-326-327
 17. Обявление за имот 501.1506
 18. 409
 19. 121
 20. 59
 21. 54
 22. 52
 23. 3
 24. 49
 25. 43
 26. 35
 27. 33
 28. 28
 29. 27
 30. 26
 31. 25
 32. 24
 33. 21
 34. 3
 35. 1
 36. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 37. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Наредба
 40. Обявление за имот 506.314
 41. 7
 42. 6
 43. 63
 44. 62
 45. 61
 46. Обявление за имот 506.15
 47. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 48. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 52. 3
 53. 2
 54. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 55. 7
 56. 6
 57. 5
 58. 4
 59. 3
 60. 2
 61. 1
 62. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 65. 2
 66. 3
 67. 2
 68. 4
 69. 3
 70. „Янчова поляна
 71. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 74. 52
 75. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 81. съобщение ДВ Вълчан чешма
 82. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 87. 5
 88. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 92. 4
 93. 3
 94. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 99. 2
 100. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 102. 4
 103. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 105. 2
 106. Трета страница
 107. Втора страница
 108. Трета
 109. Втора
 110. _-3-_
 111. -3-
 112. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 113. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 115. 3
 116. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 119. Пасища, мери и ливади 2020
 120. Обявление - Пасища и мери
 121. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 122. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 123. Търг с тайно наддаване 2019
 124. Открит конкурс - 2019
 125. Обява - Прием на войници 2019г.
 126. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 127. Обявление - Пасища и мери
 128. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 129. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 130. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 131. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 132. Открит конкурс - местно 2017
 133. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 134. Пасища, мери и ливади 2019
 135. Обява за подбор
 136. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 137. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 138. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 139. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 140. Заповеди на министъра на отбраната
 141. Пасища, мери и ливади 2018
 142. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 143. Проект „Приеми ме 2015“
 144. Пасища, мери и ливади
 145. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 146. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 147. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 148. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 149. Открит конкурс - 2020
 150. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 151. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 152. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 153. Открит конкурс - местно 2018
 154. 12121
 155. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 156. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 157. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 158. Обръщение пожарна безопасност
 159. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 160. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 161. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 165. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 166. Заповед 391
 167. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 170. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 171. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 172. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 173. Dolishte
 174. Уведомление
 175. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 176. СЪОБЩЕНИЕ
 177. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 178. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 179. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 180. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 181. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 182. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 183. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 184. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Уведомление - Марийка Димова Николова
 191. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 192. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 193. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 194. Заповед №697 от 20.09.2013г
 195. Заповед №696 от 20.09.2013г
 196. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 197. Заповед №676 от 13.09.2013г
 198. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 199. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития