Проект "Европейското бъдеще е нашето бъдеще"

Дата на публикуване: 14.04.2022 10:35
Община Аксаково в периода 01.04.2019 до 28.02.2022 г. бе партньор в реализацията на проект "Европейското бъдеще е нашето бъдеще" по програма Европа за гражданите.
Пълна информация за реализацията на проекта може да бъде намерена на сайта на проекта.

 

 

Проектът „ Европейското бъдеще е нашето бъдеще ” е финансиран с подкрепата на Европейския съюз по Програма „Европа за гражданите”

 

 

Приложимо за направление 2 – Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Мярка 2.3 „ Проекти на гражданското общество

Направление 1 – „ Европейски спомен

 

В рамките на този проект са проведени пет събития:

 

Събитие 1

Участие : В събитието „Моята европейска община” се включиха 94 граждани, включително 6 участници от градът на Вила Нова де Сервейра (Португалия), 6 участници от град Озило (Италия), 3 участници от град Нова Горица (Словения), 10 участници от град Дългопол (България), 5 представителя на Асоциация Бионет, 64 участика от Аксаково /България/.

Местоположение / Дати : Събитието се проведе в гр. Аксаково, България, от 15.05.2019 г. до 17.05.2019 г.
Кратко описание: Целта на събитието беше да направи сътрудничеството устойчиво и да разшири Мрежата от градове „Отворени градове“, да представи европейските постижения на общините, насърчавайки електронното участие в процеса на създаване на европейски политики. В рамките на срещата бяха проведени конференция „Който иска повече прави повече
„Електронна симулационна игра „Европейски избори-2019”, проучване „Чувствам ли се европеец или не?”, електронна изложба „Нашите европейски постижения”.

Пълна информация за събитието може да намерите на сайта на проекта : http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26

 

Събитие 2
Участие : В събитието Моят европейски град” участваха 96  граждани, включително 7 участници от град Аксаково (България), 6 участници от град Озило (Италия), 6 участници от град Нова Горица (Словения), 6 участници от град Дългопол (България), 71 участника от Вила Нова де Сервейра / Португалия/.

Местоположение / Дати : Събитието се проведе в Вила Нова де Сервейра (Португалия), от 12.07.2019 до 14.07.2019 г.
Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи отговорността на гражданите за европейските ценности, да повдигне въпросите за значение на ЕС за всеки гражданин. В рамките на срещата беше демонстрирана „Олимпийска игра за европейските граждани – Няма граници за европейския дух” с цел обединяване на различни хора по възраст, националност, физическо и здравословно състояние. Проведено бе изследване „Какво означава ЕС лично за вас? ”, обявен бе конкурсът „Аз съм европеец” .

Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=27

 

Събитие 3
Участие : Събитието „Моето европейско място” включва 60 граждани, включително 4 участника от град Аксаково (България), 3 участника от град Вила Нова де Сервейра (Португалия) , 4 участници от град Нова Горица (Словения), 4 участници от град Дългопол (България), 45 участника от Озило /Италия/.

Местоположение / Дати : Събитието се проведе в Озило (Италия), от 10.08.2021 до 12.08.2021 г.
Кратко описание: Целта на събитието бе да се чуят гласове от периферията на ЕС относно мигрантските кризи, дебат за европейските проблеми, обмен на практики по основни проблеми: социално включване на малцинства  и хора с ограничени възможности, безработица, NEET-и и др. Събитието допринесе за задоволяване потребностите на гражданите и местните власти от обмен на добри практики по европейски въпроси, които имат отражение върху местното самоуправление като миграционна криза и КОВИД-19. В рамките на събитието се проведе дебат „Нашият глас трябва да бъде чут” за проблемите на периферията на ЕС, мигрантите, външната политика на ЕС, бе проведена конференция „Нашите европейски проблеми и нашето решение”.

Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=29


Събитие 4
Участие : В събитието „Аз съм европеец участваха 76 граждани, включително 5 участници от град Аксаково (България), 3 участници от град Вила Нова де Сервейра (Португалия), 5 участници от град Озило (Италия), 5 участници от град Дългопол (България), 58 участника от Нова Горица (Словения).

Местоположение / Дати : Събитието се проведе в Нова Горица, (Словения), от 10.11.2021 до 13.10.2021 г.
Кратко описание: Целта на събитието бе да се засили участието в процеса на демокрация в частност младежта, да се мотивира човек да бъде активен европеец, обмен на практики за повишаване на европейския дух. В рамките на събитието бяха проведени: изследване „Какво означава да бъдеш активен европеец”, семинар „Как да бъдеш активен европеец”, конференция „Как да мотивираме хората да бъдат активни европеец” – обмен на практики за повишаване на европейския дух , бяха оценени творбите на участниците в конкурса „Аз съм европеец”, актуализирана бе Програма на Мрежата от градове „Отворени градове”.

Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=30

 

Събитие 5
Участие : В събитието „ Нашият европейски дух” участваха 89 граждани, в т.ч 4 участника от град Аксаково (България), 3 участника от град Вила Нова де Сервейра (Португалия), 7 участника от град Озило (Италия), 4 участника от град Нова Горица (Словения), 8 участника от Асоциация Бионет, 63 участника от Дългопол /България/.

Местоположение / Дати : Събитието се проведе в Дългопол (България), от 22.02.2022 г. до 24.02.2022 г.
Кратко описание: Целта на събитието беше сътрудничество „Правим много повече заедно“ чрез културен обмен, обмен на добри практики за популяризиране на географска, историческа и културна идентичност на страните партньори. В рамките на срещата се проведе конференция „Правим много повече заедно”, бе проведен дебат „Какво загубихме и какво спечелихме от членството си в ЕС” – междукултурен диалог за културната идентичност.

Пълна информация за събитието можете да намерите на сайта на проекта

http://2019.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=31

 

 

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития