Уведомления Дирекция ОСССК

Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково
07.08.2020
Обява на Общинска служба по земеделие гр.Аксаково

Обявление
29.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Мария Няголова, Красимира Петрова, Димитър Димитров, Тодор Железов, Тодорка Димитрова, Стоян Иванов, Стефан Парушев, Добрин Парушев, Величка Бойчева, Иван Иванов, Веселина Симеонова, Атанас Янев, Катя Стоянова, Антон Янев, Петя Янева, Кольо Неделчев, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 37099.510.3134 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кичево, община Аксаково, идентичен с Парцел № 513, кв. 1, находяш се в землището на...

Обявление
29.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицето: Свобода Иванова, законен представител на София Радославова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за жилище № 2, жилище № 3 и  ½ ид.част от земя, находящи се в УПИ VII - 681, кв.36 по регулационния план гр. Аксаково, община Аксаково             Производството е по инициатива на Мита Николова, Николай Николов и Иван Николов.             На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по-дълъг от...

Обява
29.07.2020
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение „ПУП–ПЗ в обхвата на ПИ с идентификатори 32278.8.12, 32278.8.11 и 32278.8.9 по КККР на гр. Игнатиево, община Аксаково, с цел обособяване на допълнителен терен за гробищен парк”. Обект на планиране е терен в обхават на следните частни поземлени имоти с идентификатори 32278.8.12, 32278.8.11 и 32278.8.9 по КККР на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна. Теренът представлява земеделска земя и се намира западно от границите на населеното място. Цел...

Обявление
08.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам лицата: Георгина Илиева, Павли Койчев, Димитър Желязков, Светла Георгиева, Валя Желязкова, Стелияна Баева, Димитър Баев, Слава Фотева, Виолета Пеева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за проектен имот № 501.2089, образуван от поземлен имот № 501.1438 по ПНИ на СО „Доброгледски лозя“, с.Доброглед, община Аксаково.             В плана на новообразуваните имоти за собственици на поземлен имот № 501.1438  са посочени наследници на Павли Калчев.             На основание чл.34 от...

Обявление
06.07.2020
 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам Дияна Димитрова Нейкова, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за УПИ VІІІ-241, кв. 34 по действащия план на с. Любен Каравелово, община Аксаково, целият с площ 1180 кв.м.                      В разписния лист на с. Любен Каравелово, общ. Аксаково, имотът е записан на наследниците на Стефан Нейков и Христо Нейков.             Производството е по инициатива на Славка Стоянова.             На основание чл.34, ал.3 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.