Уведомления Дирекция ОСССК

Обява
15.04.2020
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегнатата общественост на с. Кичево, общ. Аксаково, че има инвестиционно намерение: „Изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VІІ – „спирка и магазин“ в кв. 31, по  плана на с. Слънчево, община Аксаково, целият с площ 2485 /две хиляди четиристотин осемдесет и пет/ кв.м., с цел промяна отреждането на имота от „за спирка и магазин“ на „за обществено обслужване“.         Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да се промяна отреждането на...

Обявление
13.04.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1, чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Иванка Джоргова, Цветанка Стоянова, Илия Лазаров, Павлина Новачева, „Джулия ВС ЕООД”, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за  УПИ  VІІІ -255, кв.49 по регулационния план на с. Ботево, община Аксаково. В образуването на УПИ VІІІ-255, кв.49 попадат част от имот с пл. № 253 и част от имот с пл. № 254. Производството е по инициатива на...

Обявление
18.03.2020
О Б Я В А   На основание чл. 4, ал. 2 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС,  Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна, че има инвестиционно намерение „Промяна предназначение на съществуваща сграда за обществено обслужване в УПИ І-293, кв. 14 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково”.   Територията в обхвата на разработката е публична общинска собственост. Целта на инвестиционното предложение е да се промени предназначението на част от сграда „Занималня” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково” в „Център за социална рехабилитация и интеграция” и „Център за обществена подкрепа – Аксаково”. При изпълнение на проекта ще...

Обявление
12.03.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Васил Панделиев, Тодорка Сербезова, Атанас Алтъпърмаков,Стоянка Алтъпърмакова, Ангел Алтъпърмаков, Таня Вълчева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за проектен имот № 100.1699, целия с площ 1174 кв.м., като  се отнема площ  от поземлен имот с идентификатор 100.1657 и  площ от поземлен имот 100.1658 по кадастралния план на селищно образувание „Терасите”, гр.Аксаково, община Аксаково. В имотния регистър на кадастралния план...

Обявление
06.03.2020
О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 26 от АПК, чл. 36, ал. 1, т. 4, чл. 40, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 122, ал. 2 от НРПУРОИ на Община Аксаково, въ връзка с постъпило в деловодството на Община Аксаково предложение с вх. № 9400-606/1/06.03.2020 г. от Стоян Колев Савов, се открива процедура по извършване на замяна на следните недвижими имоти:   Проектен имот с идентификатор: 12406.50.47 (дванадесет хиляди четиристотин и шест  точка петдесет точка четиридесет и седем) по КККР на с.Въглен, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията: Урбанизирана,...

Съобщение
27.02.2020
ДО НИКОЛИНА СТОЯНОВА УПРАВИТЕЛ  НА „РЕВАНШ 28“ ЕООД ГР. ВАРНА УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 56         УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  СТОЯНОВА,   Уведомявам Ви, че към дата 30.01.2020 г., във връзка с издадено разрешение № 70/05.12.2018 г. за поставяне на преместваем обект на адрес: „Георги Петлешев“ № 37, гр. Аксаково, по действащия план на гр. Аксаково, община Аксаково, имате следните неплатени задължения: Месечни такси за разполагане на ПО в размер на 339,00 лв. /триста тридесет и девет лева/, за месец декември 2018 г. и месеците януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври и ноември 2019 г.; Неустойка за просрочие на плащането на месечните такси за разполагане в размер на 38,70...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.