Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

Дата на публикуване: 10.12.2020 17:23

ОБЩИНА  АКСАКОВО              ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                           тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б              факс (052) 76 32 93

 

                             

 

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 

 

Д О К Л А Д НА   З А П И С К А

от

Ирина Иванова Величкова – и.д. Кмет наОбщина Аксаково, съгласно Заповед за заместване № 580/18.06.2010г. на Кмета наобщина Аксаково

 

 

относно:  изменение и допълнение на Наредбата за реда запридобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Въввръзка с необходимостта от по-пълно и всеобхватно регламентиране на разпоредбитеотносно стопанисването, управлението и разпореждането с движими вещи,собственост на община Аксаково, както и с цел рационалното им предоставяне заползване на други юридически лица и организации на бюджетна издръжка,предлагаме настоящото имненение на Наредбата за реда за придобиване, управлениеи разпореждане с общинско имущество на община Аксаково

Предвид гореизложеното, и на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, предлагамна Общински съвет - Аксаково следните

 

РЕШЕНИЯ :

 

І.Съществуващият досега текст на чл. 33 „Движимитевещи – частна общинска собственост могат да се предоставят за безвъзмездноползване на юридически лица или организации на общинска бюджетна издръжка” се изменя както следва :

Чл.33.Движимите вещи – общинска собственост могат да се предоставят за безвъзмездноползване на юридически лица или организации на бюджетна издръжка.

 

 

ІІ.Съществуващият досега текст на чл. 34, ал.1 Предоставянето за ползване на движими вещи частна общинскасобственост се извършва  със заповед наКмета на Община Аксаково.” сеизменя както следва :

Чл. 34. (1) Предоставянето за ползване надвижими вещи общинска собственост се извършва със заповед на Кмета на Община Аксаково и договор, след решение наОбщинския съвет. В случаите на възмездно предоставяне на движими вещи общинскасобственост цената се определя от лицензиран оценител.

 

 

ІІІ. Вчл. 34 се създава нова ал.2 съсследния текст :

(2) Завземане на решение по предходната алинея, Кметът на общината внася в общинскиясъвет проект на решение за предоставяне на движима вещ, изготвено въз основа намотивирано искане на заинтересуваното лице или организация, както и списък навещите с техните индивидуализиращи белези.

 

 

ІV. Съществуващият досега текст на чл. 34, ал.2 Когато вещитеса предоставени със заповед на Кмета на общината за административните нужди накметството, те не могат да се предоставят от кмета на кметството на другиюридически лица или организации на общинска бюджетна издръжка става съответно ал.3 и се изменя както следва :

(3) Когатовещите са предоставени със заповед на Кмета на общината за административнитенужди на кметството, те не могат да се предоставят от кмета на кметството надруги юридически лица или организации на бюджетна издръжка

 

V. Съществуващият досега текст на чл. 34, ал.3 Движими вещи частна общинска собственостпредоставени по този раздел за ползване на юридически лица или организации наобщинска, бюджетна издръжка не могат да се предоставят под наем, да сепреотстъпват за ползване и да се ползват съвместно по договор с трети лица.” става съответно ал.4 и се изменя кактоследва :

(4)Движими вещи общинска собственост предоставени по този раздел за ползване наюридически лица или организации на бюджетна издръжка не могат да се предоставятпод наем, да се преотстъпват за ползване и да се ползват съвместно по договор стрети лица.

 

VІ. Създава се нова ал.5 съсследния текст :

(5) Движимите вещи  - частнаобщинска собственост могат да се предоставят на юридически лица на бюджетнаиздръжка само със заповед на Кмета на общината, без решение на Общинския съвет,когато слокът за ползване е не по-дълъг от 3 месеца.

 

VІІ.Създава се нова ал.6 със следниятекст :

(6)Движимите вещи – общинска собственост, предоставени за управление на другиюридически лица или организации на бюджетна издръжка, се управляват отуправителния орган на юридическото лице, респ. от ръководителя наорганизацията, като същите осъществяват управлението от тяхно име, за тяхнасметка и на тяхна отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

 

VІІІ. Съществуващият досега текст на чл. 35, ал.1 В заповедта попредходния член се определя задължително начина на предоставяне – възмездно илибезвъзмездно.” се изменякакто следва :

Чл. 35. (1) В решението на общинския съвет почл.34, ал.1 или в заповедта на Кмета на общината по чл. 34, ал.5 запредоставяне на движима вещ, задължително се определя начина на предоставяне –възмездно или безвъзмездно.

 

ІХ. Съществуващият досега текст на чл. 36 Когато необходимостта от вещите е отпадналаили те се използват в нарушение  наразпоредбите на ЗОС, правото на ползване се прекратява със заповед на Кмета наОбщината и се предоставя на друга организация или юридическо лице на общинскабюджетна издръжка по този раздел.” се изменя както следва :

Чл. 36. Когатонеобходимостта от вещите е отпаднала или те се използват в нарушение  на разпоредбите на ЗОС, правото на ползване сепрекратява със заповед на Кмета на Общината и се предоставя на друга организацияили юридическо лице на бюджетна издръжка по този раздел.

 

Х. Създава се нов чл. 36а със следния текст : „Движимите вещи- частна общинскасобственост могат да бъдат продавани или предоставяни под наем на лица извънпосочените в чл. 33, от Кмета на общината, след решение на общинския съвет ипровеждане на публично оповестен конкурс или публичен търт по реда на ГлаваЧетвърта.

 

ХІ. Съществуващият досега текст на чл. 119 ал.4, аименно:

 

"(4) Продажбата на идеални части от съсобствени имоти по редана чл.36 ЗС, в които Общината притежава до 1/3 ид.ч. от сгради и до 350 кв.м. ид.частиот поземлени имоти или имота е реално неподеляем, независимо от площта му, сеизвършва от Кмета на Община Аксаково без търг или конкурс. Цената сеопределя като данъчната оценка се умножи с коефициента за съответното населеномясто, съгласно Приложение 1."

 

се изменя както следва:

 

"(4) Продажбата на идеални части от недвижими имоти, в коитообщината е съсобственик с други физически или юридически лица, се извършва следрешение на общинския съвет на пазарна цена, определена от оценител на недвижимиимоти без търг или конкурс при спазване условията на чл.33 от Закона засобствеността."  

 

 

ХІІ. Съществуващият досега текст начл. 130 „Когато с влязъл в сила подробен устройственплан (ПУП) се предвижда надстрояване или пристрояване на съществуваща жилищнасграда, построена върху общинска земя, въз основа на учредено право на строеж,правото на надстрояване/пристрояване се отстъпва от Кмета на общината съсзаповед, без търг или конкурс, на собственика на сградата, както и насобственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения,въз основа на която се сключва договор при следните условия:

            1.На собствениците на жилища в тази сграда, или на техните пълнолетни низходящи,ако са с незадоволени жилищни нужди, установени по реда на Наредбата на чл.45аот ЗОС или отговарят на условия на Чл.2 ЗУЖВГМЖСВ по цена, определена отоценител на недвижими  имоти, одобрена срешение на ОбС.

            2. Право на пристрояване заизграждане на външни стълбища, тераси, разширение на кухни, тераси и други, се учредявапо молба на собственици на жилища по силата на заповед на Кмета на ОбщинаАксаково, въз основа на която се сключва съответния договор.  Цената на учреденото право на пристрояване инадстрояване е определена от оценител на недвижими  имоти, одобрена с решение на ОбС.” се изменя както следва :

 

Чл. 130. Когато с влязъл всила подробен устройствен план (ПУП) се предвижда надстрояване или пристрояванена съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя, въз основа научредено право на строеж, правото на надстрояване/пристрояване се отстъпва безтърг или конкурс, на собственика на сградата или на негови пълнолетни низходящи,както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на технипълнолетни низходящи, или на техни сдружения, с решение на общинския съвет, възоснова на което Кметът на общината издава заповед и сключва договор. Цената научреденото право на пристрояване и надстрояване се определя от оценител нанедвижими  имоти и се одобрява с решениетона ОбС.

 

 

ХІІІ. В Преходните и заключителниразпоредби се създава се нов § 9,със следния текст :

§9. Измененията и допълненията на наредбатаприети с Решение по т ....... от Протокол № .... на Общински съвет Аксакововлизат в сила от ................

 

 

ИРИНА ВЕЛИЧКОВА

и.д.КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

съгл. Заповед № 580/18.06.2010г.

 

 

 

Изготвил :

И. Добрева

 

Съгласувал:

П. Стоилова

Р. Илиева

Ат. Гьошев

Н. Симеонова

 

 

 

 

 

 

 

 ГЛАВНА

 

 

            


 1. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Наредба
 40. Обявление за имот 506.314
 41. 7
 42. 6
 43. 63
 44. 62
 45. 61
 46. Обявление за имот 506.15
 47. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 48. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 52. 3
 53. 2
 54. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 55. 7
 56. 6
 57. 5
 58. 4
 59. 3
 60. 2
 61. 1
 62. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 65. 2
 66. 3
 67. 2
 68. 4
 69. 3
 70. „Янчова поляна
 71. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 74. 52
 75. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 81. съобщение ДВ Вълчан чешма
 82. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 87. 5
 88. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 92. 4
 93. 3
 94. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 99. 2
 100. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 102. 4
 103. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 105. 2
 106. Трета страница
 107. Втора страница
 108. Трета
 109. Втора
 110. _-3-_
 111. -3-
 112. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 113. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 115. 3
 116. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 119. Пасища, мери и ливади 2020
 120. Обявление - Пасища и мери
 121. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 122. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 123. Търг с тайно наддаване 2019
 124. Открит конкурс - 2019
 125. Обява - Прием на войници 2019г.
 126. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 127. Обявление - Пасища и мери
 128. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 129. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 130. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 131. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 132. Открит конкурс - местно 2017
 133. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 134. Пасища, мери и ливади 2019
 135. Обява за подбор
 136. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 137. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 138. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 139. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 140. Заповеди на министъра на отбраната
 141. Пасища, мери и ливади 2018
 142. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 143. Проект „Приеми ме 2015“
 144. Пасища, мери и ливади
 145. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 146. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 147. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 148. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 149. Открит конкурс - 2020
 150. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 151. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 152. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 153. Открит конкурс - местно 2018
 154. 12121
 155. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 156. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 157. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 158. Обръщение пожарна безопасност
 159. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 160. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 161. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 165. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 166. Заповед 391
 167. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 170. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 171. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 172. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 173. Dolishte
 174. Уведомление
 175. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 176. СЪОБЩЕНИЕ
 177. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 178. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 179. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 180. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 181. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 182. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 183. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 184. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Уведомление - Марийка Димова Николова
 191. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 192. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 193. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 194. Заповед №697 от 20.09.2013г
 195. Заповед №696 от 20.09.2013г
 196. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 197. Заповед №676 от 13.09.2013г
 198. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 199. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития