Проект „Бъдещето на Европа - Презареждане“

Дата на публикуване: 27.04.2020 08:15

 

 

 

 

Проектът „Бъдещето на Европа - презареждане“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

 

 

 Приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“;

Мярка 2.3 „Проекти на гражданското общество“;

Направление 1: "Европейска памет за миналото"

 

По този проект бяха организирани седем събития:

 

Събитие 1

Участие: Събитието „Нашата Европа“ позволи да бъдат събрани 86 граждани, от които 5 са от град Сетубал (Португалия), 5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 5 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 5 от град Монсерат (Испания), 4 от град Щип (Северна Македония), 5 от град Виктория (Румъния), 57 от град Аксаково (България).

Място/Дата: Събитието се състоя в гр. Аксаково от 18/04/2018  до 20/04/2018

Кратко описание: Целта на събитието бе да направи сътрудничеството по-силно и по-устойчиво чрез разширяване на създадената Мрежа от градове, да представи текущото състояние в Европа, да повдигне въпроса: „Какво ние получихме и какво ние загубихме от асоциирането към ЕС?“. Подписано бе официално партньорско споразумение за разширяване на Мрежата от градове от представителите на партньорските общини. Името „Отворени градове“ беше дадено на мрежата от градове. По време на срещата беше отворено проучване „Евроскептицизма-нашето минало или нашето бъдеще“. Организирана бе изложба „Ние постигнахме това с Европейска подкрепа“.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта: http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=18

 

Събитие 2

Участие: Събитието „От Евроскептицизъм към еврооптимизъм“ позволи да бъдат събрани 69 граждани, от които 4 са от град Сетубал (Португалия), 5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 4 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 4 от град Монсерат (Испания), 4 от град Аксаково (България), 4 от град Виктория (Румъния), 45 от град Щип (Северна Македония).

Място/Дата: Събитието се състоя в Щип, Северна Македония от 20/06/2018  до  22/06/2018

Кратко описание: Целта на срещата бе да обясни понятието „Евроскептицизъм“ и да се дебатира за него, да се насърчи гражданското участие в процеса на вземане на политически решения, да се чуе гласа на гражданите. Събитието бе насочено към задоволяване потребностите на гражданите за дебат по важните Европейски проблеми и участието в демократичния процес. В рамките на срещата бяха проведени дебат „Евроскептицизма и неговата роля за бъдещето на Европа“, конференция „Ние сме горди да бъдем Европейци“, повдигнат бе въпроса: Как, кота и защо се роди термина „Евроскептицизъм“ и какво ще бъде неговото отражение върху бъдещето на Европа“, бяха отворени две проучвания : „Какво е за Вас Европейския съюз?“ и „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=20

 

Събитие 3

Участие: : Събитието „Защо Европа?-Европа през очите на неевропейците“ позволи да бъдат събрани 123 граждани, от които 7 от град Аксаково (България),  6 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 6 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 6 от град Монсерат (Испания),  6 от град Виктория (Румъния), 5 от град Щип (Северна Македония), 87 са от град Сетубал (Португалия) .

Място/Дата: Събитието се състоя в Сетубал, Португалия от 10/10/2018  до 12/10/2018 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да се чуят гласовете на уязвимите групи, да се насърчи гражданското участие на мигрантите, малцинствата, „пришълците“, „другите“ – защо те са избрали Европа и как те виждат своето бъдеще в бъдещето на Европа. СЪбитието целеше да зодоволи потребностите на гражданите и местните власти от обмяна на добри практики по Европейски проблеми свързани с местното самоуправление. В рамките на събитието бе проведена видео изложба „Защо аз избрах Европа?“ с интервюта с мигранти, конференция „Как да направим нашето място най-добро място за живеене“. Партньорите обмениха практики за социалното включване на малцинствата.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=21

 

Събитие 4

Участие: : Събитието „Европа принадлежи на младите“ позволи да бъдат събрани 122 граждани, от които 5 от град Аксаково (България),  5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 5 са от град Сетубал (Португалия), 5 от град Монсерат (Испания),  5 от град Виктория (Румъния), 4 от град Щип (Северна Македония), 93 от град Ожаров Мазовецки  (Полша).

Място/Дата: Събитието се състоя в Ожаров Мазовецки, Полша от 03/04/2019  до 05/04/2019 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи младежкото участие в демократичния процес, да повиши знанията на младежта за Европейската политикал Събитието целеше да задоволи потребностите на младите хора от дебат за важните Европейски проблемии участието в демократичните процеси. В рамките на събитието бяха проведени: семинар „Европейска младежка академия“с подзаглавие „Дали светът, дали Европа?“ за историята на Европейския съюз, Евроскептицизма и Европейското бъдеще. Участниците дебатираха „Как да презаредят Европа?“ По време на срещята се проведе симулационна игра „Избори за младежки  парламент -2019“ бяха демонстрирани практически умения за политическите избори във връзка с Европейските избори за парламент 2019 г.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=23  

 

Събитие 5

Участие:  Събитието „Европа близо до нас“ позволи да бъдат събрани 103 граждани, от които 5 от град Аксаково (България), 4 са от град Сетубал (Португалия), 3 от град Монсерат (Испания),  4 от град Виктория (Румъния), 4 от град Щип (Северна Македония), 6 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 77 от град Нугеду Санта Витория (Италия) .

Място/Дата: Събитието се състоя в Нугеду Санта Витория, Италия от 03/09/2019  до 05/09/2019 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи сближаването чрез културен обмен, представяне на географските, историческите и културни забележителности на партньорските държавил Конференцията „Познатите и непознати местни забележителности“ се проведе, като се представиха културните, историческите и туристически забележителности на партньорските общини, споделени бяха идеи за представяне по най-добрия начин на местните забележителности. Електронна карта  „Познатите и непознати местни забележителности“ беше показана на широката публикал Кинкурса „Европа в нашите мечти беше анонсиран.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=25

Събитие 6

Участие:  Събитието „Европа в нашите мечти“ позволи да бъдат събрани 86 граждани, от които 4 от град Аксаково (България), 5 са от град Сетубал (Португалия), 4 от град Монсерат (Испания),  3 от град Щип (Северна Македония),   4 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 5 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 61 от град Виктория (Румъния), .

Място/Дата: Събитието се състоя в Нугеду Санта Витория, Италия от 13/11/2019  до 15/11/2019 г.

Кратко описание: Целта на събитието беше да насърчи устойчивото сътрудничество, да се дебатира за бъдещи инициативи на мрежата от градове „Отворени градове“, да се актуализира Планът за действие на мрежата от градове „Отворени градове“. Комисии с представители на партньорите оцениха работите на участниците и избараха победителите в конкурса „Европа в нашите мечти“. Участниците дебатираха върху „Как да презаредят бъдещето на мрежата от градове“, актуализират Програмата на мрежата от градове. Изложба „Европа в нашите мечти“ с творбите на участниците в конкурса беше организирана. Резултатите от проучванията „Евроскептицизмът- нашето минало или нашето настояще?“, „Какво означава ЕС лично за Вас?“, „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа?“ бяха представенил.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=26

 

Събитие 7

Участие:  Събитието „Бъдещето на Европа -презареждане“ позволи да бъдат събрани 55 граждани, от които 20 от град Аксаково (България), 10 са от град Сетубал (Португалия), 2 от град Монсерат (Испания),  4 от град Щип (Северна Македония),   5 от град Ожаров Мазовецки  (Полша), 9 от град Нугеду Санта Витория (Италия), 5 от град Виктория (Румъния) .

Място/Дата: Събитието трябваше да се проведе в Монсерат, Испания в периода 25/03/2020- 27/03/2020. Поради извънредната ситуация причинена от бързото разпространение на COVID-19 събитието се проведе като уебинар „Бъдещето на Европа –презареждане“ от 25/03/2020  до 26/03/2020.

Кратко описание: Целта на събитието беше да се  натрупат знания чрез неформално обучение за устойчивост като комбинация от социални права, екологично здраве и икономическа устойчивост, да се обменят практики, да се направи оценка на проекта, да се наградят победителите в конкурса. В рамките на уебинара беше проевден семинар „Зерен живот“, организирана изложба „Бъдещето на Изкуството в  мрежата от градове“. Всеки партньор сподели своя опит относно „Зеления живот“ и устойчивото развитие на своята община. Наградените творби и сертификати бяха представени. Диск „Бъдещето на Европа“ включващ творбите и конкурса и избрани моменти от срещите беше представен.

Пълна информация за срещата може да намерите на сайта на проекта:

http://2018.europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=28
Проектът „Бъдещето на Европа - Презареждане“ се фокусира върху ролята на местните власти за бъдещето на ЕС. Той надгражда предходния проект „Европа на бъдещето - многолика и единна“ по Програма „Европа на гражданите“.

Общата цел е да се направи устойчива мрежата от градове, създадена в рамките на проект „Европа на бъдещето – многолика и единна“, финансиран от програма „Европа за гражданите“ на Европейския Съюз /2015/, чрез насърчаване на гражданско и демократично участие на местно и Европейско равнище.

Специфичните цели са:

 1. по-силно и по-устойчиво сътрудничеството чрез разширяване на създадената мрежа от градове чрез културен обмен, споделяне на идеи и добри практики в местното самоуправление;
 2. Да се насърчи гражданското участие в частност участието на младите хора в процеса на вземане на решения на местно и Европейско ниво.

За да постигне целите си проектът предвижда седем международни среши в седем различни Европейски държави:

 • „Нашата Европа“, България
 • „От Евроскептицизъм до Еврооптимизъм“, Македония
 • „Защо Европа? - Европа в очите на не-европейците“, Португалия
 • „Европа принадлежи на младите“, Полша
 • „Европа, по-близо до нас“, Италия
 • „Европа в нашите мечти“, Румъния
 • „Бъдещето на Европа – Презареждане“, Испания

 

В рамките на международните срещи ще се проведат: Дебати за насърчаване на гражданското участие: „ Евроскептицизъм и неговата роля за бъдещето на Европа“, „Как да се презареди Европа“.

Конференции за обмен на добри практики: „ Какво получихме и какво изгубихме от присъединяването към ЕС“, „Ние сме Горди да бъдем Европейци“, „Как да направим нашето място най-доброто място за живеене“, „Познати и непознати места в нашите населени места“.

Семинари за придобиване на знания: „ Европейска Младежка Академия“, „Зелен живот“;

Изложба, представяща постижения: „ Ние постигаме това с Европейска подкрепа“, „Защо да избера Европа?“, „Познати и непознати места“, “Арт изложба-бъдещето на Мрежата от градове“

Конкурс за насърчаване участието на младите хора: „ Европа в нашите мечти“,

симулационна игра за насърчаване участието на младите хора в демократичния процес „Младежки Парламентарни Избори – 2019“

Бенефициент по проекта е Община Аксаково в сътрудничестно със следните

партньори: Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/, Ожаров Мазовецки /Полша/, Монтсерат /Испания/, Виктория /Румъния/ и Щип /Република Македония/,

Неправителствена организация „Биомрежа“.

Повече информация може да намерите на http://europeinfuture.eu


The project “Project “Future of Europe-Reload” is focused on the role of local authorities for the future of EU. The project upgrades the previous project “Europe in future- unified and multifaceted” by “Europe for citizens” programme.

The general objective is to make the Network of towns, established in the frame of the project “Europe in the Future- Multifaceted and Unified” financed by “Europe for citizens” programme of the European Union /2015/, more sustainable via fostering European citizenship for civic and democratic participation on local and Union level.

The specific objectives are:

 1. to make the cooperation stronger and more sustainable through expanding the established Network of towns by cultural exchange, sharing  ideas and best practices in local self-government;
 2. to encourage civil participation in partial youth participation in the policy-making process at local and EU level.

In order to achieve its objectives, the project provides seven international meetings in seven different European countries:

“Our Europe”, Bulgaria;

“From Euroscepticizm to Europtimizm”, Macedonia;

“Why Europe?-Europe in eyes of non-europeans”, Portugal;

"Europe belongs to youth", Poland;

 “Europe, closer to us”, Italy;

“Europe in our dreams”, Romania;

“Future of Europe-Reload”, Spain.

In the frame of the international meetings will be carried out:

Debates to encourage civil participation:”Euroscepticizm and its role for the future of Europe”, “How to reload Europe”.

Conferences for exchange of good practices: “What we received and what we lost from the association to EU”, “We are proud to be Europeans”, “How to make our local place the best place for living”, “Known and unknown places in our local places”

Seminars for gaining knowledge: “European Youth academy”, “Green life”;

Exhibition to present achievements:  “We achieve this with European support”, “Why I choose Europe”, “Known and unknown places”, “Art future of Network”;

Contest to enhance youth participation: “Europe in our dreams”;

Simulation game to enhance youth participation in the democracy process: “Youth Parliament Election-2019”.

Beneficiary: Municipality of Aksakovo,

Partners: Setubal /Portugal/,  Nughedu Santa Vittoria /Italy/, Ożarów Mazowiecki /Poland/, Montserrat /Spain/, Victoria /Romania/ and Shtip /Republic of Macedonia/, NGO „BioNet“.

More information could be found http://europeinfuture.eu

 


В периода от 20-22 Юни 2018 г. се проведе втората международна среща по проект „Бъдещето на Европа презареждане“. Целта на сращата бе споделянето на мнения и провеждането на дебат относно“Евроскептицизма-нашето минало или нашето настояще?“ Проведе се международна конференция на тема „От Евроскептицизъм към Еврооптимизъм“. Партньорите споделиха, проблемите къоти срещат от членството си в Европейския съюз, които доводеха до скептичните настроения за бъдещето на Европа, интересно бе да чуем мнението на македонските граждани, които все още не са граждани на ЕС и какво те мислят за него. За да бъде по-представително проучването за това какво мислят гражданите на Европа, на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/ са отворени възможности за електронно гласуване по зададени теми:

„ Евроскептицизма-нащето минало или нашето бъдеще“ - http://europeinfuture.eu/?page=48&lang=en;

Какво означава Европейския съюз лично за теб? - http://europeinfuture.eu/?page=49&lang=en;

Какви за твоите очаквания за Европейското бъдеще? - http://europeinfuture.eu/?page=50&lang=en;

   

 

Повече информация за поректа може да намерите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/ !
На 29 юни 2018 г. Ръководителя на проекта „Бъдещето на Европа презареждане“ и „Европа на бъдещето-многолика и единна“ - Нели Петрова сподели опита на община Аксаково по програма „Европа за гражданите“ на специален форум-КОНФЕРЕНЦИЯ
„Европа за гражданите“, „Творческа Европа“, Програма „Предприемачество в сферата на културата, културното наследство и културното сътрудничество“
 организиран от Министрество на културата и Областния информационен център . Представителите на Министерство на Културата поздравиха община Аксаково за отличините проекти и добрата организация по тяхното изпълнение.

 

 


 
Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития