Местност „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/


15.03.2021
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково,...

08.03.2021
ОБЯВЛЕНИЕ             Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по реда на §30, ал.2 от ПЗР към ПМС №121/1997г. за ИД на ППЗСПЗЗ за новообразуван имот по плана на новообразуваните...

25.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ                   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково,...

12.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс/обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ за селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама” /„Перчемлията”/, КР 510, землище с. Кичево, община Аксаково,...

12.01.2021
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е постъпило заявление за отразяване промени в разписния лист за имот в селищно образувание /СО/ „Черноморска панорама”/„Перчемлията”/, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна. Уведомяват се Виолина...

29.12.2020
ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед №154/02.11.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ по новообразуваните имоти(ПНИ) за селищно образувание(СО) „Черноморска...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития