Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“

Дата на публикуване: 21.08.2013 10:19


З А П О В Е Д

 

611

гр. Аксаково, 21.08.2013г. 

 

В изпълнение на т.2 от Решение № 27.9/03.07.2013 г. на Общински съвет - Аксаково и на основание чл.15 ал.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недъресни горски продукти

 

О Т К Р И В А М:

 

Процедура за провеждане на открит конкурс за определяне на изпълнител за дейността: „Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“ от годишен план за ползване на дървесина за 2013 год. при Община Аксаково:

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ : Община Аксаково, с адрес: гр.Аксаково, ул.”Георги Петлешев” №58 Б, тел. (052)76 20 40, факс  (052)76 32 93, е-mail: [email protected], лице и телефон за контакт: Стоимен Крумков – Директор Дирекция „ПБЗНТОРК и ЗЗКИ”, тел. 052 / 76 20 50 вътр. 147.

 

2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА, РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

Видът на порцедурата е открит конкурс и ще се проведе по реда на чл.22 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. Размерът на гаранцията за участие е абсолютната сума в размер на 5 % от стойността на обекта.

 

3. ПРЕДМЕТ НА ОТКРИТИЯ КОНКУРС. КОЛИЧЕСТВА.  МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА. СТОЙНОСТ НА ОБЕКТИТЕ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Обект №

Място на извършване на дейността

Прогнозно количество лежаща маса в пл.куб.м.

Пределна стойност в лв., без ДДС, над която кандидатът не може да депозира ценово предложение

Гаранция за участие в лв.

Срок на изпълнение

Отдели

Землище

 

1

177 – a

Аксаково

458

10 804,03

540,20

31.12.2013 г.

 

 

4. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ

4.1. Общи изисквания

В конкурса могат да участват всички български или чуждестранни физически лица и юридически лица, регистрирани в публичния регистър по чл. 241 от ЗГ и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност предмет на конкурса и техни обединения.

4.2. Изисквания по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти, съгласно който участникът следва да:

 

 

а) не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 194 - 217, 219 - 260, 301 - 307, 321 и 321а от Наказателния кодекс;

б) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

в) не е в производство по ликвидация;

г) не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) с кмета, заместник кметовете и секратаря на общината или членове на общински съвет-Аксаково;

д) не е сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ;

е) не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

ж) няма парични задължения към държавата и към съответното ДП, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и Община Аксаково, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

 

4.3. Технически изисквания към участниците за извършване на добив на дървесината

Участникът следва да докаже, че към момента на сключване на договора ще разполага с необходимия минимален брой техника, осигуряваща извършване на добива на дървесина за обекта, за който участва, която е регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и е преминала годишен технически преглед, а именно:

- бензиномоторен трион – 3 бр.;

- специализирана техника за извоз – 1 бр.;

- специализирана техника за рампиране – 1 бр.

 

Документите, с които се доказва наличието и годността на необходимата техника са: договор за покупко-продажба, договор за лизинг или договор за наем и други; свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника; талон за преминат годишен технически преглед за 2012/2013г.

 

4.4. Квалификационни изисквания към екипа на участника за извършване на добива на дървесина

Участникът следва да докаже, че към момента на сключване на договора ще разполага с необходимия брой квалифицирани работници и специалисти, необходими за нормалното ползване на техниката посочена в т. 4.3 от настоящата заповед и с лицензиран лесовъд, притежаващ удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл.235 от ЗГ за дейността предмет на настоящия конкурс.

 

Документите, с които се доказва наличието на персонал с необходимата квалификация са: трудов или граждански договор; за персонала, който ще работи с горска техника – свидетелство за правоспособност, издадени от МЗХ; за лицензирания лесовъд – удостоверение за регистрация в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите.

           

            4.5. Други условия за допускане на участниците

            Участниците следва да са:

- закупили конкурсна документация;

- внесли гаранция за участие.

 

5.  ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Определеният за изпълнител участник в конкурса, при сключване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността за обекта достигната по време на процедурата, която ще бъде и стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се внесе в една от следните форми:

5.1.1. Под формата на парична сума внесена по банков път по сметката на Община Аксаково: IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00  BIC CECBBGSF при ЦКБ АД гр.Варна на Община Аксаково

5.1.2. Под формата на банкова гаранция, издадена от българска банка, учредена в полза на Общината, безусловна и неотменяема, същата се представя в оригинал при сключване на договора, като срокът й на действие следва да е не по-малък от един месец след датата,

 

 

посочена като крайна дата на действие на договора (проект на договора). В този случай в нея трябва да бъде посочено, че се освобождава след изрично писмено известие от възложителя.

 

6.  ОФЕРТИ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

6.1. Всеки кандидат в процедурата има право да подаде само една оферта.

6.2. До изтичане на крайния срок за подаване на офертите всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли офертата си. След изтичане на крайния срок за подаване на офертите, кандидатът няма право да извърши промени или допълвания на така подадената оферта.

6.3. Срокът за валидност на офертите е 90 /деветдесет/ дни, считано от датата на отварянето им.

 

7. КРИТЕРИЙ ЗА КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Оценката на офертите (предложенията на участниците), ще се извършва по критерия най-ниска цена за обекта в лв. без ДДС и кандидатите ще се класират по възходящ ред.

 

8. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

8.1. Документация може да се получи на от ст.1 ет.6 на Община Аксаково в работни дни до 16:00 часа на последния работен ден предхождащ деня на провеждане на конкурса за първата и втората дата включително.

8.2. Цената на конкурсната документация е 50 лв. Без ДДС и се заплаща в касата на Общината, или по сметка IBAN BG 71 CECB 9790 3332 0105 00  BIC CECBBGSF при ЦКБ АД гр.Варна на Община Аксаково всеки работен ден до 15:00 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждането на открития конкурс за първата и втората дата включително.

 

9. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Депозирането на документацията за участие в конкурса, изготвена съгласно условията за провеждане на процедурата, се извършва лично или чрез представител в деловодството на Община Аксаково, на гише №2 ет.1 – Център за услуги и информация на гражданите до 16:30 часа на последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на открития конкурс за първата и втората дата включително.

 

10. МЯСТО, ДАТА И ЧАС ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

10.1. Процедурата ще се проведе в административната сграда на Община Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 Б , гр. Аксаково.

10.2. Първата дата за провеждане на открития конкурс е 03.09.2013 от 14:00 часа;

10.3. Втората дата на конкурса се определя за 10.09.2013 от 14:00 часа;

10.4. Конкурсът се отлага за повторната дата, когато:

- в срока, определен със заповедта за откриване на конкурса, няма подадено нито едно заявление за участие;

- в срока, определен със заповедта за откриване на конкурса, има подадено заявление за участие, но няма допуснат кандидат.

10.5. Присъствието на кандидатите или техните упълномощени представители при провеждане на конкурса е задължително. Когато при започване на процедурата не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в конкурса, без да отваря плика с офертата му.

 

11. С НАСТОЯЩАТА ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОТКРИТ КОНКУРС СЪС СЛЕДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ:

11.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1;

11.2. Заявление за участие - Образец № 2;

11.3. Декларация за представляващия обединението - Образец № 3;

11.4. Декларация по чл.18, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - Образец № 4;

11.5. Декларация за оглед на обекта - Образец № 5;

 

11.6. Декларация за техническа обезпеченост на участника - Образец № 6;

11.7. Декларация за наличие на персонал - Образец № 7;

11.8. Декларация, че участникът е запознат и приема условията на проекта на договора -Образец № 8;

11.9. Ценово предложение - Образец № 9;

11.10. Банкова гаранция за изпълнение на договора - Образец № 10;

11.11. Проект на договор;

11.12. Условия за провеждане на конкурса;

11.13. Препис от насотоящата заповед;

11.14. Сортиментни ведомости за изчисляване обема и сортиментите на маркираните за сеч дървета за обекта;

11.15. Технологичен план.

 

12. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

12.1. Оглед на насаждението, предмет на настоящия конкурс, може да се извършва до 16:00 часа през работни дни за времето, до последния работен ден, предхождащ деня на провеждане на открития конкурс за първата и втората дата включително, в присъствието на представител на Община Аксаково и след представяне на документ за закупена конкурсна документация.

 

Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Аксаково и да се постави на видно място в сградата на общината най-малко 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите.

 

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Стоимен Крумков - Директор „ПБЗНТОРК и ЗЗКИ” при Община Аксаково.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Руска Илиева - Зам. кмет на Община Аксаково и Стоимен Крумков - Директор „ПБЗНТОРК и ЗЗКИ” при Община Аксаково за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

инж. ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА

И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

/Съгл. Заповед за заместване №608/20.08.2013г./

 

 

Изготвил:

Гр. Костов

 

Съгласували:

В. Юнакова

Ст. Крумков

 

 1. звоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“... - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 40. Наредба
 41. Обявление за имот 506.314
 42. 7
 43. 6
 44. 63
 45. 62
 46. 61
 47. Обявление за имот 506.15
 48. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 52. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 53. 3
 54. 2
 55. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 56. 7
 57. 6
 58. 5
 59. 4
 60. 3
 61. 2
 62. 1
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 65. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 66. 2
 67. 3
 68. 2
 69. 4
 70. 3
 71. „Янчова поляна
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 74. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 75. 52
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 81. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 82. съобщение ДВ Вълчан чешма
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 87. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 88. 5
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 92. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 93. 4
 94. 3
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 99. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 100. 2
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 102. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 103. 4
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 105. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 106. 2
 107. Трета страница
 108. Втора страница
 109. Трета
 110. Втора
 111. _-3-_
 112. -3-
 113. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 115. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 116. 3
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 119. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 120. Пасища, мери и ливади 2020
 121. Обявление - Пасища и мери
 122. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 123. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 124. Търг с тайно наддаване 2019
 125. Открит конкурс - 2019
 126. Обява - Прием на войници 2019г.
 127. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 128. Обявление - Пасища и мери
 129. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 130. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 131. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 132. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 133. Открит конкурс - местно 2017
 134. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 135. Пасища, мери и ливади 2019
 136. Обява за подбор
 137. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 138. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 139. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 140. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 141. Заповеди на министъра на отбраната
 142. Пасища, мери и ливади 2018
 143. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 144. Проект „Приеми ме 2015“
 145. Пасища, мери и ливади
 146. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 147. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 148. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 149. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 150. Открит конкурс - 2020
 151. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 152. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 153. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 154. Открит конкурс - местно 2018
 155. 12121
 156. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 157. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 158. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 159. Обръщение пожарна безопасност
 160. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 161. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 165. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 166. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 167. Заповед 391
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 170. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 171. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 172. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 173. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 174. Dolishte
 175. Уведомление
 176. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 177. СЪОБЩЕНИЕ
 178. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 179. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 180. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 181. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 182. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 183. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 184. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 191. Уведомление - Марийка Димова Николова
 192. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 193. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 194. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 195. Заповед №697 от 20.09.2013г
 196. Заповед №696 от 20.09.2013г
 197. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 198. Заповед №676 от 13.09.2013г
 199. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития