Съобщения Общински съвет


15.07.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 22.07.2021г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-334/07.07.2021г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево...

10.06.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 17.06.2021г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-308/09.06.2021г., относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на...

13.05.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 20.05.2021г. от 11:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по П.К. по „Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД: Одобряване на образец на декларации за установяване на несъвместимост по чл. 35 от ЗПКОНПИ.     На 20.05.2021г....

15.04.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 22.04.2021г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-178/08.04.2021г., относно: приемане на „Анализ на потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Аксаково “, „Стратегия за...

12.03.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 18.03.2021г. от 13:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Писмо от г-жа Адриана Григорова - Директор на „Дирекция социално подпомагане“, с вх.№ ОБС-9500-149(1)/23.02.2021г., относно: Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.”...

26.02.2021
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 21/25.02.2021г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение: Решение № 21.34./ 25.02.2021г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и чл. 16 от ЗУТ, във връзка...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития