Обс - Съобщения

Съобщение за заседание на ПК на 22.10.2020г.
15.10.2020
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На 22.10.2020г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-426/10.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“ Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-424/02.10.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 125 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІІ-109 в кв. 59 по действащия план на с. Крумово, община Аксаково,...

Съобщение за заседание на ПК 17.09.20г.
11.09.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На 17.09.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/09.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2020г.“   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/08.09.2020г., относно: Разпореждане с идеални части от имот - частна общинска собственост за продажба на 1045 кв.м. ид. части от новообразуван имот № 500.337, целият с площ 2696 кв.м., находящ се в...

Съобщение на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ
28.08.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 14/27.08.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 14.15./ 27.08.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 135, ал. 2 от с.з, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на действащия регулационен план на с....

Съобщение за заседание на ПК - 20.08.2020г.
13.08.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 20.08.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-340/11.08.2020г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2020/ 2021 година.     Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа       На 20.08.2020г. от 14:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния     ДНЕВЕН...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
31.07.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 13/30.07.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 13.16/ 30.07.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране...

Съобщение за заседание на ПК на 23.07.2020г.
16.07.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 23.07.2020г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-279/09.07.2020г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2019г.   Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа   На 23.07.2020г. от 14:15 часа ще се...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.