Съобщения Общински съвет


14.07.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 21.07.2022г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх. № ОБС-9500-350/12.07.2022г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с....

01.07.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО   Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 42/30.06.2022г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 42.27./ 30.2022г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал....

17.06.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е         На 22.06.2022г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Писмо от г-жа Христина Димитрова- Директор на „Дирекция социално подпомагане“, с вх.№ ОБС-9500-279/26.05.2022г., относно: Приемане на „Общинска програма за закрила на детето за 2022 г.” на Община...


23.05.2022
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО   Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 40/19.05.2022г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 40.13./19.2022г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 и...


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития