Обс - Съобщения

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
31.07.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО       Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 13/30.07.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 13.16/ 30.07.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за проектиране...

Съобщение за заседание на ПК на 23.07.2020г.
16.07.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е       На 23.07.2020г. от 13.30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-279/09.07.2020г., относно: Предложение за оставане на Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Игнатиево и Основно училище „Св. Климент Охридски“- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2019г.   Време за дезинфекция: 14:00 – 14:15 часа   На 23.07.2020г. от 14:15 часа ще се...

Съобщение
29.06.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО     Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 11/25.06.2020г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:   Решение № 11.9./ 25.06.2020г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с           чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Аксаково  РЕШИ : Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия 20кV от съществуващ...

Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
17.06.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е     На 18.06.2020г. от 15:15 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/17.06.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/17.06.2020г. относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“ на Община Аксаково за 2019г.           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –...

Съобщение за заседание на ПК на 18.06.2020г.
11.06.2020
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.06.2020г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2020 г.” Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 32490.31.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Изворско, Община Аксаково, целият с площ 63 897 кв.м. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/06.2020г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 54145.502.467 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Осеново, община Аксаково, целият с площ 1209...

Съобщение за заседание на ПК на 29.05.2020г.
27.05.2020
С Ъ О Б Щ Е Н ИЕ   На 29.05.2020г. от 14:00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и  следприватизационен контрол” и П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология“ в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния                                                                                   ДНЕВЕН РЕД: Относно: Инвестиционно намерение за обновяване на оборудване и прекратяване на част от дейностите на фирма „Пластхим –Т“ АД в имот с административен адрес гр. Аксаково, ул. „Добруджа“ № 21.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                                                                                                                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.