3

Дата на публикуване: 10.12.2020 17:23
Заглавие на страницата: "3"

(6) В случай на недостиг на средства, за авансови и междинни плащания по отделните проекти, общината може да поема общински дълг, при условията и по реда на ЗОД, ЗПФ, ЗДБРБ, Настоящата наредба и решението на общински съвет за приемане на бюджета.

 

 

РАЗДЕЛ Х

Общински дълг

 

Чл. 39. (1) Общината може да поема дългосрочни и краткосрочни дългове, при условията на Закона за общинския дълг. Общинският дълг включва всички финансови задължения поети с решение на Общинския съвет от името и за сметка на общината.

(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез :

1. емисиите на общински ценни книжа;

2. дълга, поет с договори за общински заеми;

3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;

4. изискуемите общински гаранции;

5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси за временен недостиг на средства по бюджетите на общините;

6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;

7. финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).

Чл.40. По решение на Общинският съвет възникналият временен недостиг на средства за финансиране на местните дейности и средства за финансиране реализацията на проекти по оперативни програми и други национални и международни донори в процеса на изпълнение на общинския бюджет се осигурява със заеми от :

1. извънбюджетни средства и фондове на общината;

2. банки и други финансови институции;

3. други източници.

Чл. 41. (1)Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на Общинския съвет за:

1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;

2. рефинансиране на съществуващ дълг;

3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции;

5. общински проекти за публично-частно партньорство.

 (2) Краткосрочен общински дълг може да се поема с решение на Общинския съвет  за финансиране на :

1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;

2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;

3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. плащания по изискуеми общински гаранции.

(3) Краткосрочният дълг по ал.2 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.

(4) В случай че краткосрочният дълг по ал.2, т.3 не може да бъде погасен в срока по ал.3, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.

(5) Източници за обслужване на общинския дълг са:

1. собствените приходи на общината;

2. общата изравнителна субсидия;

3. държавните трансфери за делегирани от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности.

Чл.42.(1) Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.

(2) Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти, които съдействат за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината.

Чл.43.(1) Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

(2) Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

1. проектът да е от полза на местната общност;

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

 

Чл.44.(1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.

(2) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от Общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението. 

(3) Общинският съвет взема решения за поемане на общински дълг с приемането на бюджета на общината или в процеса на изпълнението му, като определя :

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга;

3. вида на дълга;

4. начина на обезпечаване;

5. условията за погасяване;

6. максималния лихвен процент, такси, комисионни и други.

(4) Решението по ал. 3 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.

Чл.45. (1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за рефинансиране на  инвестиционно предназначение.

(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и разчетите за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности

(3) Годишният размер на разходите по обслужването на дълга не може да надвишава определения в Закона за публичните финанси и в Раздел ІІІ от тази Наредба процент от размера на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

Чл.46. (1) С решението по чл.44 Общинският съвет възлага на Кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

(2) Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки.        

(3) Процедурата по ал.2 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от "Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" – ЕАД, от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и от фондовете за градско развитие.

Чл. 47. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество – публична общинска собственост.

Чл. 48.(1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор/и  с друга/и община/и за отпускане и ползване на заеми за капиталови разходи от взаимен интерес.

(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.

Чл. 49.(1)  Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината, както и в случаите по ал. 5.

(2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по  Закона за публичните финанси и Закона за общинския дълг.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.

(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.

(5) Общината може да гарантира дълг на малки и средни предприятия чрез общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, когато средствата и операциите на фонда се включват в общинския бюджет.

(6) Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.

(7) Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от общинския съвет

(8) Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 15-о число предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга.

(9) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.

Чл. 50.Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

Чл. 51. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на Закона за общинския дълг.

Чл. 52.(1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в Общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнение на бюджета на общината.

(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 50 и издадените от тях гаранции.

(2) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 50.

(3) Кметът на общината изпраща на Министъра на финансите с копие до Сметната палата решението по ал.2 в 30-дневен срок от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

Чл. 53.(1) Кметът на общината е  длъжен да води, съхранява и предоставя на Министерството на финансите информация за поетия от общината дълг и дълга на контролираните от него лица, които попадат в обхвата на подсектор "Местно управление", в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

(2 Кметът може да възлага изпълнението на задълженията по ал. 1 на други длъжностни лица в общината.

Чл. 53.(1) Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.

(2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл. 43 могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.

 

РАЗДЕЛ ХІ

Мониторинг и контрол

 

Чл. 54. (1) Мониторинг на бюджетния процес е система за постоянно наблюдение и оценка, с цел предотвратяване, отстраняване, минимизиране на рискове, както и разкриване на резерви и допълнителни финансови средства по общинския бюджет.

(2) Кметът на общината може да утвърди правила и да упълномощи длъжностни лица от състава на администрацията, които осъществят функции по мониторинг и контрол и по изпълнение на настоящата Наредба.

(3) Лицата по ал. 2 трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност, за да могат да осъществяват ефективно възложените функции.

Чл. 55. Резултатите от дейността по мониторинг са предназначени да се ползват за анализ и оценка на финансовото състояние на общината и за основа при подготовката на прогнози и тенденции при спазването на фискалните правила.

Чл. 56. Лицата по чл.54, ал.2 имат право да предлагат на кмета подобрение в процесите и процедурите по бюджетната процедура.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1  Настоящата наредба е приета с Решение № … на ОбС ………., на основание чл. 82 от Закона за публичните финанси и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, влиза в сила от 1 януари 2014 г. и от тази дата отменя действащата Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Община Аксаково (по чл. 9 от Закона за общинските бюджети).

§ 2 В рамките на три години от влизането в сила на тази наредба, община Аксаково следва да приведе показателите си в съответствие с определените по чл. 18, ал. 6, т.1 и 2.

§  3 Лимитите по чл. 18, ал. 6, т. 3 и 4 се определят в процент.

§ 4 Неразделна част от Наредбата е Приложение № 1 „Правила, които се прилагат при обсъждането с местната общност на общинския бюджет на Община Аксаково и отчета за изпълнението му”

 

 

 

Приложение №1

 

 

Правила, които се прилагат при обсъждането с местната общност на общинския бюджет на Община Аксаково и отчета за изпълнението му

 

 

І. Публично обсъждане на бюджета

 

1. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по реда, определен в настоящата Наредба и от определените със закон компетентни органи.

2. Публично обсъждане от местната общност може да се провежда на всеки етап от бюджетната процедура, по инициатива на кмета на общината.

3. Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане, като датата на обсъждането се оповестява най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.

4. Информацията, която ще се представи по време на публичното обсъждане се подготвя по окрупнени показатели и се публикува на интернет страницата на общината или се разпространява по друг подходящ начин.

4.1. За целите на публичното обсъждане проектът на бюджета се представя като разчети по окрупнени показатели по единната бюджетна класификация, придружени от индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от последна одобрена от общинския съвет бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години.

4.2. В случаите, когато към датата на публичното обсъждане е актуализирана текущата бюджетна прогноза и/или е подготвена нова бюджетна прогноза за следващите три години, тази информация също се обсъжда с местната общност.

5. Публичното обсъждане може да се провежда по населени места, кметства и бюджетни звена чрез срещи, пресконференции, кръгли маси, фокус-групи и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена, представители на медии, на граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината. В тези случаи в протокола се включва само обобщена информация за резултатите от тези срещи.

6. Кметът на общината може да определя водещ и представящи по време на публичното обсъждане, като се определя достатъчно време за изказвания и предложения на гражданите.

7. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

 

ІІ. Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета

 

1. Председателят на общинския съвет организира публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства за масово осведомяване.

2. В срок до 31 март на годината, следваща отчетната, Кметът на общината подготвя информацията по отчета за изпълнение на бюджета, която ще се представи по време на публичното обсъждане и тя се публикува на интернет страницата на общината или се разпространява по друг подходящ начин.

3. Отчетът за изпълнението на бюджета се представя по окрупнени показатели по единната бюджетна класификация, придружен от годишен отчет за сметките за средства от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг.

4. Обсъждането се провежда на определената дата в Пленарната зала на Община Аксаково, като в него участват граждани, общински съветници, представители на общинска администрация, на държавни и обществени организации, ръководители на бюджетни звена и заинтересовани физически и юридически лица.

5. Кметът на Община Аксаково или изрично упълномощено от него лице ръководи общественото обсъждане.

6. Извън случаите определении по-горе, Кметът на общината може да информира периодично местната общност за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз, чрез публикации на интернет страницата на общината.ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

АКСАКОВО

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково


 

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми  общински съветници,

 

         Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за приемане на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково, се обуславя от следните мотиви:

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

В Държавен вестник, брой 15 от 15.02.2013 г. е публикуван Закон за публичните финанси, в сила от 01 януари 2014 г. Това обуславя необходимостта от приемане на подзаконов нормативен акт, чрез който да бъдат прецизирани правилата, правомощията и методологията при извършване на дейностите, посочени в Закона за публичните финанси. Предвид настъпилите промени във външната среда се налага община Аксаково адекватно да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, като навреме се приеме нормативен акт, действащ на местно ниво.

 

2. Цели, които се поставят:

С предлаганият проект на наредба, община Аксаково ще отговори на законовите изисквания и по-точно на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси „Общинският съвет приема наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, разработена при спазване на принципите, правилата и процедурите по този закон.”, като наредбата ще уреди области на действие, свързани с фискалните правила, структурата на общинския бюджет, взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет и с други бюджети и сметки, съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за всеки три години, съставяне на проект на общинския бюджет, приемането, изпълнението и отчета на бюджета на общината, мониторинга и контрола, и  реда за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средствата от Европейския Съюз. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:        

Не са необходими допълнителни средства, свързани с прилагането на новата уредба.

         

4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Своевременно приемане на нормативния акт ще създаде условия Община Аксаково адекватно да откликне на външните фактори на средата. 

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганото приемане на  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за публичните финанси. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

                

                                                    

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

 

РЕШЕНИЕ:

 

Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Аксаково”, приложена към докладната записка.

 

Приложение: съгласно текста

 

 

 

ИНЖ.АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

 

 

Съгласували:

 

Р.Илиева, зам.-кмет

 

Ант.Мянкова, Гл.юристконсулт

 1. 3 - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 40. Наредба
 41. Обявление за имот 506.314
 42. 7
 43. 6
 44. 63
 45. 62
 46. 61
 47. Обявление за имот 506.15
 48. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 52. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 53. 2
 54. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 55. 7
 56. 6
 57. 5
 58. 4
 59. 3
 60. 2
 61. 1
 62. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 65. 2
 66. 3
 67. 2
 68. 4
 69. 3
 70. „Янчова поляна
 71. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 74. 52
 75. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 81. съобщение ДВ Вълчан чешма
 82. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 87. 5
 88. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 92. 4
 93. 3
 94. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 99. 2
 100. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 102. 4
 103. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 105. 2
 106. Трета страница
 107. Втора страница
 108. Трета
 109. Втора
 110. _-3-_
 111. -3-
 112. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 113. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 115. 3
 116. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 119. Пасища, мери и ливади 2020
 120. Обявление - Пасища и мери
 121. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 122. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 123. Търг с тайно наддаване 2019
 124. Открит конкурс - 2019
 125. Обява - Прием на войници 2019г.
 126. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 127. Обявление - Пасища и мери
 128. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 129. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 130. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 131. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 132. Открит конкурс - местно 2017
 133. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 134. Пасища, мери и ливади 2019
 135. Обява за подбор
 136. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 137. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 138. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 139. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 140. Заповеди на министъра на отбраната
 141. Пасища, мери и ливади 2018
 142. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 143. Проект „Приеми ме 2015“
 144. Пасища, мери и ливади
 145. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 146. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 147. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 148. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 149. Открит конкурс - 2020
 150. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 151. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 152. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 153. Открит конкурс - местно 2018
 154. 12121
 155. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 156. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 157. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 158. Обръщение пожарна безопасност
 159. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 160. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 161. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 165. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 166. Заповед 391
 167. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 170. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 171. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 172. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 173. Dolishte
 174. Уведомление
 175. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 176. СЪОБЩЕНИЕ
 177. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 178. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 179. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 180. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 181. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 182. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 183. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 184. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Уведомление - Марийка Димова Николова
 191. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 192. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 193. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 194. Заповед №697 от 20.09.2013г
 195. Заповед №696 от 20.09.2013г
 196. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 197. Заповед №676 от 13.09.2013г
 198. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 199. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития