Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация – Аксаково

Дата на публикуване: 20.04.2021 22:02


Анализа на ситуацията към Стратегията за ВОМР на МИГ "Девня-Аксаково" посочва, че във връзка с подобряване обслужването на гражданите и бизнеса и въвеждането на електронни услуги от държавните институции е наложително подобряване и осъвременяването на ИКТ инфраструктурата в административните сгради и комуникационните връзки между населените места. През последните години комуникациите играят решаваща роля в развитието на административното обслужване на гражданите. Комуникационните системи трябва да осигуряват ефективно управление на все по-нарастващите потоци от данни, идващи от различни източници (офис приложения, електронна поща, други софтуерни пакети, видео материали и др.) Сегашната тенденция при решаването на този проблем се състои от събирането на всички тези системи в една обща мрежа с единна
кабелна инфраструктура.
Настоящето проектно предложение предвижда изграждане на цялостното структурно окабеляване на сградата на общинска администрация Аксаково с цел подобряване ефективността на комуникациите, които са в основата на качественото обслужване на гражданите и предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса. В рамките на проекта ще се изгради пасивна и активна инфраструктура, ще се оборудват сървърни помещения, които да отговорят на изискванията на изградената система и ефективната обработка на базата данни в общинска администрация.
Основна цел на проектното предложение е развитие на динамична жизнена среда. Целта допринася за постигане целите на мярката за развитие на динамична жизнена среда, както и за постигането на специфична цел 1 от Приоритет 3 " Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата" от Стратегията за ВОМР на МИГ "Девня-Аксаково".
Основната цел ще бъде постигната чрез две специфични цели:
1.Подобряване на ИКТ инфраструктурата за въвеждане на електронни услуги за гражданите и бизнеса на територията на МИГ „Девня –Аксаково“ ;
2.Насърчаване на социалното приобщаване, чрез подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) което е в съответствие с Приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следната област: подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството
им в селските райони, посочен в чл. 5 на Регламент (EC) № 1305/2013.
Период на изпълнение:17.11.2020-17.11.2023

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития