Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация – Аксаково

Дата на публикуване: 20.04.2021 22:02Основна цел на проектното предложение е развитие на динамична жизнена среда. Целта допринася за постигане целите на мярката за развитие на динамична жизнена среда, както и за постигането на специфична цел 1 от Приоритет 3 "Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността и подобряване жизнената и бизнес средата" от Стратегията за ВОМР на МИГ "Девня-Аксаково".
Основната цел ще бъде постигната чрез две специфични цели:
1.Подобряване на ИКТ инфраструктурата за въвеждане на електронни услуги за гражданите и бизнеса на територията на МИГ „Девня –Аксаково“ ;
2.Насърчаване на социалното приобщаване, чрез подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) което е в съответствие с Приоритет 6 „Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони, с акцент върху следната област: подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (ИКТ), използването и качеството
им в селските райони, посочен в чл. 5 на Регламент (EC) № 1305/2013.
Проектът предвижда изграждане на цялостното структурно окабеляване на сградата на общинска администрация Аксаково с цел подобряване ефективността на комуникациите, които са в основата на качественото обслужване на гражданите и предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса. В рамките на проекта ще се изгради пасивна и активна инфраструктура, ще се оборудват сървърни помещения, които да отговорят на изискванията на изградената система и ефективната обработка на базата данни в общинска администрация.
Стойност на проекта: 154 984,18 лв.
Период на изпълнение:17.11.2020-17.11.2023

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития