Услуги Общинска собственост

Наименование на услугата / правото

Ц Е Н А  Н А  У С Л У Г А

обикновена

бърза

експресна

Срок

Лева

Срок

Лева

Срок

Лева

             

 

Издаване на копия от документи за придобито вещно право

до 7 дни

2.80

до 3 дни

3.35

до 1 ден

5.50

Издаване на заверени копия от досието на отчуждени имоти

до 30 дни

3.80

до 7 дни

5.40

до 1 ден

7.60

Издаване на удостоверения по документация на отчуждени имоти

до 30 дни

5.40

до 7 дни

7.60

до 3 дни

10.80

Издаване на удостоверения за реституционни претенции по молба на физически и юридически лица

до 30 дни

3.00

до 7 дни

5.00

до 3 дни

7.00

Изготвяне на справки на частни лица, фирми и адвокати(касаещи 1 имот)

до 30 дни

5.40

до 14 дни

10.80

до 3 дни

16.20

Издаване на други удостоверения и служебни бележки

до 30 дни

2.80

до 14 дни

3.85

до 3 дни

4.95

Отписване от актовите книги

 Бланка - Изтегли

 до 30 дни

0.00

 

 

 

 

Заверяване на молби – декларации и издаване на удостоверения за обстоятелствена проверка за имоти в регулация

Бланка - Изтегли

до 30 дни

200.00

х

х

X

X

А. Издаване на Заповед по чл.193 от ЗУТ

До

30 дни

30,00 лв.

 

 

 

 

Заверка на копия от актове

до 7 дни

5.00

X

X

X

X

Издаване на копия от документи от архива на отдел “Общинска собственост”

Бланка - Изтегли

до 30 дни

2.70

до 3 дни

3.00

до 1 ден

5,40

Ползване на зали общинска собственост за един астрономически час

Х

 

10.00

X

X

X

X

За ползване на общински места (имоти), извън посочените в т.10.6. от Приложение №1 към Наредбата, за осъществяване на спортни мероприятия или други рекреационни дейности се заплаща цена на човек на ден, независимо от продължителността на престоя

х

 

 

 

5,00

х

х

х

х

Регистрация на собствениците на пчели  и пчелни семейства

Х

 

10.00

X

X

X

X

Издаване на удостоверение за частна ветеринарно медицинска практика

до

14 дни

10.00

до 7 дни

20.00

до 1 ден

30.00

Издаване на удостоверения за регистрация на търговски обект

до

30 дни

20.00

X

X

X

X

За издаване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници

Бланка - Изтегли

 

до 30 дни

20.00

X

X

X

X

Удостоверение за регистрация на

пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали.

До 30

дни

 

10.00

X

X

X

X

Заверка на маршрутно разписание по транспортна схема

до 7 дни

10.00

Х

Х

Х

Х

Заверка на копие от разрешително за таксиметрова дейност – за всеки таксиметров автомобил

до 5 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

Заверка на маршрутно разписание за специализиран превоз

до 3 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

Издаване на разрешение за удължено работно време на търговски обекти

Бланка - Изтегли

до

30 дни

  40.00

Х

Х

Х

Х

Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали

до

14 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

Заверка на хотелски регистър (заплаща се при първоначална заверка, в рамките на годината)

до

7 дни

10,00

Х

Х

Х

Х

Разглеждане на проекти за рекламни съоръжения

 

 

     - до 1 кв.м.

до

14 дни

6.00

Х

Х

Х

Х

     - над 1 до 4 кв.м.

до

14 дни

12.00

Х

Х

Х

Х

     - над 4 кв.м.

до

14 дни

45.00

Х

Х

Х

Х

Издаване на разрешение за монтаж на рекламно информационни елементи

Бланка - Изтегли

до

45 дни

24.00

Х

Х

Х

Х

Извършване на предварителен оглед на място за рекламни позиции

 

       - до 1 кв.м.

до

7 дни

6.00

Х

Х

Х

Х

       - над 1 до 4 кв.м.

до

7 дни

12.00

Х

Х

Х

Х

- над 4 кв.м.

 

до

7 дни

24.00

Х

Х

Х

Х

Разглеждане на документация за поставяне на преместваеми обекти

Документи - Изтегли

Х

20.00

Х

Х

Х

Х

 

За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция

 

На кв.м. на ден

Х

1.00

Х

Х

Х

Х

На месец

Х

20.00

Х

Х

Х

Х

 

За продажба с кола впрегната с добитък на ден

Х

3.00

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

За продажба с лек автомобил на ден

Х

4.00

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

За продажба с товарен автомобил или ремарке на ден

Х

7.00

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

За ползване на тротоари площади улични платна и други терени за търговска дейност на открито включително за разполагане на маси столове витрини 

 

На ден за кв.м.

Х

0.50

Х

Х

Х

Х

На месец за кв.м.

Х

5.00

Х

Х

Х

Х

За ползване на места върху които се организират панаири събори и празници за продажба на стоки на ден за кв.м.

Х

2.00

Х

Х

Х

Х

За ползване на места върху които се организират панорами стрелбища моторни люлки и др. на ден за кв.м.

Х

0.50

Х

Х

Х

Х

За ползване с цел търговия с промишлени стоки

 

На ден за кв.м.

Х

0.20

Х

Х

Х

Х

На месец за кв.м.

Х

4.00

Х

Х

Х

Х

За ползване на тротоари площади улични платна и други общински терени за разполагане на стоителни материали на кв.м. за месец или част от месеца

 

Х

 

1.00

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

Месечната такса за ползване на терени общинска собственост за поставяне на временно преместваеми обекти/в зависимост от функционалния тип на населеното място и зоните/ е в размер на не по-малко от 30 лв. на обект и е както следва:

 

терени за търговска дейност

ІІІ-категория

І-ва зона

ІІ-ра зона

ІV-категория

І-ва зона

ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

                                        вилна зона  Кранево

Х

 

 

3,00лв./кв. м.

2,90лв./кв.м.

 

2,90лв./кв.м.

2,80лв./кв.м.

2,70лв./кв.м.

2,60лв./кв.м.

2,50лв./кв.м. 2,50лв./кв.м.

3,50лв./кв.м

 

 

 

 

Заведения за обществено хранене /закусвални, сладкарници, барове и др./

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

       вилна зона  Кранево

Х

 

 

 

3,00лв./на кв. м.

2,90лв./на кв.м.

 

2,90лв./на кв.м.

2,80лв./на кв.м.

2,70лв./на кв.м.

2,60лв./на кв.м.

2,50лв./на кв.м.

2,40лв./на кв.м.

3.50лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

обекти за производствена дейност и услуги

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

       вилна зона  Кранево

Х

 

 

2,70лв./на кв. м.

2,60лв./на кв.м.

 

2,50лв./на кв.м.

2,40лв./на кв.м.

2,30лв./на кв. м.

2,20лв./на кв.м.

2,10лв./на кв.м. 

2,00лв./на кв.м. 

3,00лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

обекти за складова дейност и друг вид дейности невключени в т. от 1 до 3

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

                                        вилна зона  Кранево

Х

 

 

 

1,00лв./на кв. м.

1,00лв./на кв.м.

 

0,80лв./на кв.м.

0,80лв./на кв.м.

0,60лв./на кв.м.

0,60лв./на кв.м.

0,60лв./на кв.м. 

0,60лв./на кв.м

1,00лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

незастроени терени

ІІІ-категория

І-ва зона

           ІІ-ра зона

IV-категория

 І-ва зона

           ІІ-ра зона

V-категория

VІ-категория

VІІ-категория

VІІІ-категория

                                         вилна зона  Кранево

Х

 

 

2,00лв./на кв. м.

2,00лв./на кв.м.

 

1,60лв./на кв.м.

1,60лв./на кв.м.

1,20лв./на кв.м.

1,20лв./на кв.м.

1,20лв./на кв.м.  1,20лв./на кв.м.

1,00лв./на кв.м.

Х

Х

Х

Х

ползване на спортни терени и съоръжения за един астрономически час

тренировки и др. подобни

за една футболна среща

Х

 

40,00лв.

 

 50,00лв.

Х

Х

Х

Х

За поставяне на реклами, указателни табели и други рекламни съоръжения на 1 кв. м. на година

ІІІ-категория І-ва зона и ІІ-ра зона

IV-категория І-ва зона и ІІ-ра зона

V, VІ, VІІ и VІІІ-категории

Х

 

 

 

80.00

60.00

40.00

Х

Х

Х

Х

такса за ползване на общинските мери и пасища

Х

8.00 лв./дка

 

Х

Х

Х

Х

               

 

  За разрешения за търговия с тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира такса за издаване на разрешението

до

15

дни

 

 

X

X

X

X

100,00

 

 Закупуване на общинска земя по регулация

Бланка - Изтегли

до

90

дни

 

 

X

X

X

X

50,00

 

 Заявление за общинско жилище               

Бланка - Изтегли

до

30

дни

 

 

X

X

X

X

5,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ за наемане на пасища, мери и ливади

 

Заевление за наемане на общински имоти с НТП „Пасища, мери и ливади” на територията на община Аксаково

 

Приложение 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект №…………..…….…….., регистриран в Интегрирана информационна система на БАБХ

 

Приложение 2 – Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

 

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

 

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.