Местност "Доброгледски лозя”

Местност "Доброгледски лозя” - №501.1018
04.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на СО „Доброгледски лозя”, землище с. Доброглед, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Александър Александров (като собственици на стар имот №62 по ПКП),  наследниците на Александър Митев (като собственици на стар имот №158 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7...

Местност "Доброгледски лозя” -№501.1281
23.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по реда на §30, ал.2 от ПЗР към ПМС №121/1997г. за ИД на ППЗСПЗЗ за новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Доброгледски лозя”, КР 501 и 502, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.1520
23.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 10.10.2019 г., обнародван в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по реда на §30, ал.2 от ПЗР към ПМС №121/1997г. за ИД на ППЗСПЗЗ за новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Доброгледски лозя”, КР 501 и 502, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се всички заинтересувани лица, че е започнало административно производство на основание §30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ във връзка...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.174
07.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на СО „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се Милка Атанасова и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед № 38/08.06.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ за утвърждаване оценката на 164 кв.м. придаваема площ към новообразуван имот №501.174 по ПНИ на „Доброгледски лозя”, землище с.Доброглед,...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.85
01.07.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти(ПНИ) на СО „Доброгледски лозя”, землище с. Доброглед, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Стойко  Попов(като собственици на стар имот №120 по ПКП) и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4 к, ал. 7 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. №УТ 53-20/26.06.2020 г. подадено...

Местност "Доброгледски лозя” - №501.1263
30.06.2020
ОБЯВЛЕНИЕ               Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по реда на §30, ал.2 от ПЗР към ПМС №121/1997г. за ИД на ППЗСПЗЗ за новообразуван имот по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на селищно образувание/СО/ „Доброгледски лозя”, КР 501 и 502, землище с.Доброглед, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Димитър Радев Панайотов(като собственици на стар имот №55 по ПКП) и всички заинтересувани лица, че...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.