проект ""Дигитален информационно-образователен център "Син растеж""

Дата на публикуване: 19.04.2022 11:19

Проект "Дигитален информационно-образователен център "Син растеж""


Обща стойност: 54 800,00 лв. , от които 46 580,00 лв. европейско  и 8 220,00 лв. национално съфинансиране.
Период на изпълнение на проекта: 15.02.2022 – 15.08.2023
Община Аксаково стартира  проект „Дигитален информационно-образователен център „Син растеж“, BG14MFOP001-4.053-0004-C01, процедура BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъп до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ , МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

Проектът цели подобряване потенциала за растеж чрез запазване и поддържане на околната среда, природното и морското наследство на територията на МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав – Аксаково“. В рамките на проекта ще се извърши проучване по петте направления на „Синия растеж“ и създаде интерактивна карта за представяне на информацията за тях на територията на МИРГ, с което ще се промотира возното и морско богатство. С цел наблюдение и опазване на околната среда и в частност морсокото и водно богатство ще се разработи електронна платформа за приемане на сигнали за замърсявания и нередности от гражданите. Електронната платформа ще осъществява взаимодействие и сътрудничество между общините, регионалните структури, бизнеса и гражданите в областта на опазване на околната среда и развитие на синята икономика в съответствие с Европейската стратегия „Син растеж“ . Същевременно за представяне на възможностите на платформата и повишаване на знанията на заинтерисованите страни ще се проведат обучения и широка информационна кампания на територията на МИРГ.
Целевата група на проекта са всички заинтерисовани страни от опазването на морското богатство и същевременно развитието на синята икономика според дефиницията дадена в Стратегията „Син растеж“. Това са рибари, служители в общините отговорни за опазване на околната среда, служители в структури за управление на морското и водно богатство и др., членове на неправителствените организации и обединения за рибарство и др.

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития