Втора страница

Дата на публикуване: 10.12.2020 17:23

РАЗДЕЛ ІV

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Чл.13. (1) Пълномощията, правата и задълженията на общинския съветник възникват от деня на полагането на клетвата.

(2) Общинските съветници  полагат следната клетва:

"Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Аксаково и да работя за тяхното благоденствие."

(3) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.

Чл.14. (1)  Общинският съветник има право:

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;

4. да отправя питания към кмета. На питането се отговаря устно или писмено на следващото заседание, освен ако съветът реши друго;

(2) Държавните органи, стопанските и обществените организации са длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

 

Чл.15. (1)   Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

1. при поставяне под запрещение;

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца;

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;

8. при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА;

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

12. при установяване на неизбираемост;

13. при смърт.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването им. В случаите по ал.1.,т.3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.

 Чл.16. (1)  Общинският съветник е длъжен:

1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;

2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет.

(2) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

 (3) Общинския съветник е длъжен да прави проверки и по сигнали на избирателите и при нужда да уведомява председателя на общинския съвет и органите на държавната и местната власт.

(4) Общинският съветник е длъжен да спазва и изпълнява правилника, наредбите и решенията на общинския съвет.

 

Чл.17 (1) Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 30% от средната брутна работна заплата в общинска администрация, за последния месец от предходното тримесечие.

(2) При участието си в заседание на комисия, общинския съветник, като член получава допълнително възнаграждение в размер на 10% от средното брутно възнаграждение в общинска администрация, а Председателят на комисията получава възнаграждение в размер на 15% . При негово отсъствие, председателстващия  получава възнаграждение, като председател на комисията.

(3) За участие в сесия, всеки общински съветник получава допълнително възнаграждение в размер на 15% от средната брутна работна заплата в общинска администрация.

(4) Месечното възнаграждение се определя като сбор от получените възнаграждения по ал.1, 2 и 3, като не може да надвишава 60% от средната брутна работна заплата в общинска администрация.

(5) Определеното възнаграждение по ал.4, при отсъствие на член от заседание на комисията, се намалява с по 10% от средното брутно възнаграждение в общинска администрация, при отсъствие на Председателя от заседанието на комисията - по 15%, а при отсъствие на общински съветник от сесия на Общински съвет – Аксаково, възнаграждението се намаля с по 15%.

(6)Санкциите  по ал.5 не се прилагат при обективна невъзможност за участие в заседание на комисия и/или заседание на общински съвет.Обективната невъзможност се установява със заявление на отсъстващия съветник до председателя  на общинския съвет към което се прилагат необходимите документи.

(7) Председателят изготвя ежемесечна справка за определяне размера на месечното възнаграждение на общинските съветници.

(8) Общински съветник може да се откаже от полагащото му се възнаграждение,за определен от него период от време, след писмено деклариране на това обстоятелство пред председателя на общинския съвет.

 

РАЗДЕЛ V

 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл.18. (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.

(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни комисии.

(3) Постоянните и временните комисии имат за задача:

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;

2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.

(4) В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

(5) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет.

(6) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

 Чл.19. (1) Общински съвет- Аксаково има 5/пет / постоянни комисии всяка с пет членен състав.

(2) Състава на комисиите се определя съобразно характера на тяхната дейност и заявките за участие в съответната комисия от страна на общинските съветници.

(3) Общинският съвет може да извършва промени във вида и състава на комисиите, както и да образува нови или да прекратява съществуването на дадена комисия, в зависимост от конкретните условия.

(4) Промяна в поименния списък или прекратяване на членство на общински съветник в дадена комисията се извършва,с решение на общинския съвет,по предложение на:

    1. Председателя на Общински съвет – Аксаково;

    2. Председател на комисия.

Чл.20.  Всяка комисия, след създаването й, може да изготви правилник за своята работа.

Чл.21.  Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.

Чл.22. (1) Общинските съветници, които не са членове на съответната комисия и привлечените в работата й експерти могат да участват в нейните заседания без право на глас.

(2) При обсъждане на проекти в комисията, вносителят или негов представител присъстват на заседанията и дават необходимите разяснения.

Чл. 23. (1) Комисиите могат да провеждат и съвместни заседания, които се ръководят от председателя на комисията, инициатор на заседанието.

(2) При невъзможност за изработване на нов доклад от съвместното заседание, комисиите внасят своите доклади в общинския съвет.

                                                

РАЗДЕЛ VІ

 

ВНАСЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Чл.24. (1)  Предложения за точки в дневния ред, за заседания на Общински съвет, за разглеждане на мотивирани проекти за решения, наредби, правилници, инструкции и други материали по компетентност,могат да внасят:

1. Кмета на общината, Зам-кметовете, Секретаря на общината, Кметовете и Кметските наместници по населени места;

2. Директорите на учреждения  второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;

3. Ръководителите на административни структури работещи на територията на Община Аксаково;

4. Ръководителите на общински предприятия или дружества с общинско участие в капитала.

(2) Внесените материали се регистрират в деловодната система от техническия сътрудник.

 (3) Председателят на общинския съвет разпределя постъпилите материали за разглеждане от съответната постоянна комисия.

(4) Писмените питания на общинските съветници се предават чрез председателя на общинския съвет, като се посочва формата на отговор.

(5) Отговор на питане се дава на първото заседание на общинския съвет след постъпването му, освен в случаите на невъзможност, за чийто причини отговор дава Председателят на общинския съвет.

(6) Питането се снема от дневния ред, когато общинския съветник, който го е направил отсъства.

(7) Общинските съветници могат, до получаването на отговора, да оттеглят своите питания, като писмено уведомят председателя на общинския съвет за това.

Чл.25. (1) В проекта за дневен ред на заседание на общинския съвет се включват материали, регистрирани от техническия сътрудник:

1.Най-късно пет дни, преди първата дата обявена  за  заседание на постоянна комисия;

2. В деня на заседание на ПК по преценка на нейния председател;

3. В деня на заседание на Общински съвет по преценка на председателя и мотивирано изложение на вносителя ,относно срочност и значимост на предлагания проект.

(2) В проекта за дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет – Аксаково влизат всички докладни с проекто-решения на постоянните комисии по тях, постъпили в срока по ал.1. , т.1 и т.2.

(3) В проекта за дневен ред се обявява датата и часа на предстоящата сесия, като същата се насрочва в рамките на следващата календарна седмица, но не по-рано от пет дни, след последното заседание на постоянна комисия.

Чл.26.  (1) Проект за нормативен акт или искане за неговото изменение или допълнение се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

(2) Преди внасянето на проекта за нормативен акт или предложение за неговото изменение или допълнение,за разглеждане от общинския съвет, съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на Община Аксаково заедно с мотивите, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта.

(3) Проектът на нормативен акт заедно с мотивите, се внася за обсъждане и приемане от Общински съвет – Аксаково.

(4) Мотивите, съответно докладът, съдържат:

1. причините, които налагат приемането;

2. целите, които се поставят;

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;

 (5) Проект на нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 4, не се обсъжда от общинския съвет.

Чл.27. При разглеждане и обсъждане на проект за решение в заседание на постоянна комисия или общинския съвет :

     1. Кметът на общината, зам.кмета, секретаря, кметовете и кметските наместници понаселени места, имат право да се произнасят по внесените доклади и проектите за решения.

     2. Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на общинския съвет, на неговите комисии, като заемат определените от председателя на съвета или председателя на съответната комисия места.

     3. По време на заседанията, гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането им.

    4. По време на заседанията на общинския съвет или на постоянните комисии към общинския съвет, гражданите могат да изнасят становища и предложения по обсъждан въпрос от дневния ред, в рамките на една минута и не повече от две изказвания по един и същ въпрос, ако предварително са заявили желание за това пред председателя на общинския съвет.

   5. В заседанията на общинския съвет гражданите могат да задават въпроси, които са постъпили писмено при председателя на общинския съвет в петдневн срок преди датата на провеждане на заседанието.

Чл.28. След обсъждането им в комисиите, проектите заедно с мотивите към тях и докладите на комисиите се предоставят на общинските съветници най-малко в петдневен срок преди заседанието наобщинския съвет, на което ще бъдат разглеждани.

Чл.29. (1) Проекторешението се разглежда, след като Общинският съвет изслуша докладите на комисиите и/или вносителите.

(2) Общинските съветници могат писмено или устно да правят предложения по отделни текстове.

(3) Когато са внесени две или повече проекто-решения по един и същ проблем, те се разглеждат на едно и също заседание на общинския съвет, като първо се излага становището на съответната комисия.

Чл.30. (1) Когато счете за необходимо, Общинският съвет приема решение за допълнително обсъждане на проекта и го изпраща в съответната комисия.

(2) Проектът се включва в дневния ред на следващото заседание,освен  ако Общинският съвет не реши друго.

Чл.31. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване и по време на обсъжданията в заседанието на общинския съвет при което обсъждането на проекта се прекратява без гласуване.

  Чл.32.  На всеки гражданин, желаещ да получи заверен препис от решение или копие от даден акт на ОбС, се осигурява възможност за това срещу заплащане, съгласно Приложение № 2 на Наредба за определянето и  администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

Чл.33. Нормативните актове на Общински съвет – Аксаково се разгласяват чрез;

    1.Иинтернет страницата на Община Аксаково - пълен текст;

             2.Общински вестник - резюме;

             3. Таблата за обяви в сградите на Община Аксаково, всички кметства и кметски наместничества- резюме.

 4. Кметове и Кметски наместници -пълен текст.


 1. Втора страница - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 40. Наредба
 41. Обявление за имот 506.314
 42. 7
 43. 6
 44. 63
 45. 62
 46. 61
 47. Обявление за имот 506.15
 48. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 52. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 53. 3
 54. 2
 55. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 56. 7
 57. 6
 58. 5
 59. 4
 60. 3
 61. 2
 62. 1
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 65. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 66. 2
 67. 3
 68. 2
 69. 4
 70. 3
 71. „Янчова поляна
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 74. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 75. 52
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 81. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 82. съобщение ДВ Вълчан чешма
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 87. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 88. 5
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 92. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 93. 4
 94. 3
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 99. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 100. 2
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 102. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 103. 4
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 105. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 106. 2
 107. Трета страница
 108. Трета
 109. Втора
 110. _-3-_
 111. -3-
 112. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 113. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 115. 3
 116. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 119. Пасища, мери и ливади 2020
 120. Обявление - Пасища и мери
 121. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 122. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 123. Търг с тайно наддаване 2019
 124. Открит конкурс - 2019
 125. Обява - Прием на войници 2019г.
 126. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 127. Обявление - Пасища и мери
 128. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 129. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 130. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 131. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 132. Открит конкурс - местно 2017
 133. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 134. Пасища, мери и ливади 2019
 135. Обява за подбор
 136. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 137. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 138. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 139. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 140. Заповеди на министъра на отбраната
 141. Пасища, мери и ливади 2018
 142. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 143. Проект „Приеми ме 2015“
 144. Пасища, мери и ливади
 145. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 146. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 147. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 148. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 149. Открит конкурс - 2020
 150. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 151. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 152. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 153. Открит конкурс - местно 2018
 154. 12121
 155. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 156. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 157. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 158. Обръщение пожарна безопасност
 159. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 160. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 161. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 165. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 166. Заповед 391
 167. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 170. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 171. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 172. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 173. Dolishte
 174. Уведомление
 175. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 176. СЪОБЩЕНИЕ
 177. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 178. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 179. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 180. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 181. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 182. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 183. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 184. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Уведомление - Марийка Димова Николова
 191. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 192. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 193. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 194. Заповед №697 от 20.09.2013г
 195. Заповед №696 от 20.09.2013г
 196. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 197. Заповед №676 от 13.09.2013г
 198. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 199. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития