Уведомления Дирекция УТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
11.08.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-35/11.08.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ ІV-203, кв.18 по действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково с цел делба на имота и установяване начин на застрояване.                Заповед  №ЗД-36/11.08.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ ХХVІ-747, кв.56а по действащия план на гр.Игнатиево, общ.Аксаково с цел отреждане на имота за „автосервиз,...

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
29.07.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                    Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:                 Заповед  №ЗД-32/29.07.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-редложение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-237 в кв.36 по плана на с.Слънчево, общ.Аксаково, с цел промяна в отреждането на имота за „жилищно строителство и безвредни производствени дейности“.                Заповед  №ЗД-33/29.07.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150  от  ЗУТ, включващ  проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 37099.501.1032 по КК на с.Кичево,...

Съобщение
23.07.2020
СЪОБЩЕНИЕ                  Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Юлияна Георгиева, Борислав Ковачев и Деян Костов, че е образувана административна преписка за изменение на кадастралния плана на с. Генерал Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-53/22.05.2020 г., подадено от  Георги Георгиев, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХXV416 в кв.15 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда.            Вследствие на изменението, имотr пл.№№415 и 416 се заличават и се образуват четири имота с нови пл.№№548,...

Съобщение
16.07.2020
СЪОБЩЕНИЕ                  Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Анка Петкова, в качеството ѝ на наследник на Кольо Тодоров, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-44/28.04.2020 г., подадено от  Даниел Георгиев, с искане за изменение на кадастралния план на с. Куманово, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI293 в кв.14 като кадастрални граници, както и нанасяне на построената в него сграда.           Вследствие на изменението, имот пл.№293 се заличава и се...

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.07.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:          план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имоти с идентификатори 14653.210.450, 14653.210.451, 14653.210.452, 14653.210.453 и 14653.210.454 ( стар идентификатор 14653.210.2) по КК на с.Ген.Кантарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна, който предвижда делба на имота и установяване начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане на имотите „за складова дейност“ и „за техническа инфраструктура“.          Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.   ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ      

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
09.07.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:        план за улична регулация /ПУП-ПУР/ за изменение на действащия план на с.Орешак, общ.Аксаково в частта му относно кв.15, предвиждащо достъп до УПИ XI-321, 322, чрез проектиране на улица между о.т.109 и о.т.110.                                                                                                                                        Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ    

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.