Уведомления Дирекция УТ

Обявление - местност „Ментеше”
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ     Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.77 от 18.09.2018г. в сила от 10.10.2019г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на со „Ментеше”, КР 49, землище гр.Аксаково, община Аксаково. Уведомяват се наследниците на Яни Димов- Недялка Димова, Недялка Вълчева и Павлина Коларова (като собственици на НИ №49.528), че е започнало административно производство за изменение на ПНИ на СО „Ментеше“, в частта на имоти с №№49.417 и 49.528 във връзка със заявление с вх. № УТ 53.4-9/30.04.2020...

Обявление - местност „Ментеше”
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Добринка Германова, Добрин Иванов, Христо Христов, Милена Гачева, Николай Христов и всички заинтересовани лица, че е  издадена заповед №29/02.04.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §30, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, за част от...

Обявление - местност „Ментеше”
22.05.2020
ОБЯВЛЕНИЕ              Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Ментеше”, КР 49, землище гр. Аксаково, община Аксаково.             Уведомяват се Добринка Германова, Добрин Иванов, Христо Христов, Милена Гачева, Николай Христов и всички заинтересовани лица, че е  издадена заповед №28/02.04.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §30, ал. 2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, за ПИ №49.39(от...

Съобщение на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ
07.05.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА                       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема на кабелна линия НН за обект:   „Въздушно кабелно електрозахранване с нови СБС от съществуващ ШК–4А, клон от СТП 1, пред УПИ XV–335, кв.3, по плана на с. Орешак до УПИ XXI–333а, кв.3 по плана на с. Орешак, общ. Аксаково“                                                                                                   Проекта на изработената план–схема по чл.108 от ЗУТ към действащия план на с. Орешак е изложена за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.6.            Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900ч. до 1200ч. и от 1300ч....

Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
20.04.2020
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА               Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                                       за  изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ III-462, кв.86, с цел промяна на устройствената зона от „Жм“ в „Жс“.                                                                                                                                             Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Съобщение
15.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ                  Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), дирекция „Устройство на територията“ - Аксаково, съобщава на Петър Андонов и Емилия Спасова – записани в разписния лист като собственици на УПИ V56 и VII56, кв.3, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-27/09.03.2020г., подадено от Стоянка Желязкова и Борислава Ненова, с искане за изменение на кадастралния план на с.Припек, общ. Аксаково, обл. Варна, състоящо се в отразяване на регулационните линии на урегулиран поземлен имот (УПИ) VI56 в кв.3 като кадастрални граници, както и отразяване на построената в него сграда, ...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.