Проект „ Европа на бъдещето-многолика и единна“

Дата на публикуване: 01.08.2017 14:10


Проектът „Европа на бъдещето-многолика и единна“ е финансиран от Европейския съюз по програмата „Европа за гражданите“

Приложим към Направление 2 : Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

 

По този проект бяха организирани 5 събития:

 

Събитие 1: Международна среща „Европа в нашите очи“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 94 граждани:  9 от град Игуалада (Испания), 8 от град Ситубал (Португалия) , 8 участника от Нугеду Санта Витория (Италия)  и  69 участника от България.

 

Място/Дата: Срещата се състоя в гр. Аксаково (България) от 28/08/2015  до  30/08/2015

Кратко описание: Събитието целеше да повдигне въпроса „Какво е Европа за нас“, да се оценят ползите за гражданите от присъединяване на страната към Европейския съюз. Основната тема на срещата бе „Европа в нашите очи“. В рамките на срещата се проведе международна конференция „Местните власти в основата на Европейското развитие“, кръгли маси „Какво е Европа за нас“, „Общинските  електронни услуги и тяхната роля за глобализацията“. Представен бе сайта на партньорската мрежа с възможностите ме за публична дискусия „Какво е Европа за нас“, разпространен бе въпросник „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Организиран бе изложба на побратимените градове, анонсиран бе конкурса „Европа, която искаме да бъде“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=2.

 

Събитие 2: Международна среща „Европа в очите на младежта“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 79 граждани: 10 от гр. Аксаково (България), 7 от гр. Игуалада (Испания), 8 от Нугеду Санта Витория (Италия), 54 от гр. Ситубал (Португалия).

Място/Дата: Събитието се състоя в  гр. Сетубал (Португалия) от 20/04/2016 до 22/04/2016

Кратко описание: Събитието целеше да се повишават знанията на гражданите, в частност младите хора за Европейския съюз, да се представи Европейския  съюз на младите хора. Основната тема на срещата бе „Европа в очите на младежта“. В рамките на срещата се проведе международна конференция „Участието на младите хора в местното управление и Европейските инициативи“, семинар „Визия за бъдещето, изучавайки история“, кръгла маса „Ролята на местните власти да направят Европа по близка до нас“. Разпространен бе въпросникът „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=4

Събитие 3 Международна среща „Европа, мястото където искаме да живеем“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 81 граждани, от които 12  са от град Аксаково  (България), 7 от град Игуалада (Испания),  9  от град Ситубал (Португалия) и  53 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.

Място/Дата: Събитието се състоя в град Нугеду Санта Витория  (Италия) от 31/08/2016 до 02/09/2016

Кратко описание: Събитието целеше да се обменят добри практики за превенция на ксенофобията, расизма, дискриминацията и насърчаване на толерантността. Основна тема на срещата бе „Европа, мястото където искаме да живеем“. В рамките на събитето се проведе международна конференция „Местните власти и тяхната роля за предоставяне на равни възможности“, кръгли маси  „Социалната политика на Европейския съюз, какво може да се промени“. Разпространен бе въпросникът „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=6 .

 

Събитие 4 Международна среща „Европа, която искаме да бъде“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 50 граждани, от които 41  са от град Аксаково  (България), 3 от град Игуалада (Испания),  3  от град Ситубал (Португалия) и  3 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.

Място/Дата: Събитието се състоя в град Аксаково и в град Поморие  (България) от 29/03/2017 до 31/03/2017

Кратко описание: Събитието целеше създаването на документа „Програма на Мрежата на Градовете“, включваща бъдещи инициативи на общините и областите на тяхното сътрудничество, условията за присъединяване към мрежата, оценяване на творбите от конкурса „Европа, която искаме да бъде“. Основна тема на срещата бе „Европа, която искаме да бъде“. В рамките срещата се проведе кръгла маса „Програма на мрежата от градове“, участниците дискутираха за бъдещите инициативи на общините, участници в мрежата, условията за присъединяване, планът за действие за осъществяване на Програмата. Обобщени бяха резултатите от проведеното проучване „Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа“. Оценени бяха творбите на участниците в конкурса и определени победителите. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=11.

 

Събитие 5 Международна среща „Европа на бъдещето многолика и единна“

Участие: Събитието позволи да бъдат събрани 76 граждани, от които 12  са от град Аксаково  (България), 49 от град Игуалада (Испания),  7  от град Ситубал (Португалия) и  8 участника от град Нугеду Санта Витория  (Италия) т.н.

Място/Дата: Събитието се състоя в град Игуалада (Испания) от 17/05/2017 до 19/05/2017

Кратко описание: Събитието целеше обмяна на опит и добри практики за опазване здравето на хората и околната среда, утвърждаване на „Програмата на мрежата от градове“, представяне на резултатите от конкурса „Европа, която искаме да бъде“, обобщаване на резултатите от четирите срещи, представяне на CD „Европа на бъдещето, многолика и единна“. В рамките на срещата беше проведена международна конференция „Местните власти в основата на Европейското развитие“/част 2/, целяща обмяна на опит и добри практики в областта на здравето и здравословния начин на живот. Проведе се кръгла маса „Зелена Европа и ролята на местните власти“ целяща обмяна на опит и добри практики за опазване на околната среда. В рамките на срещата бе утвърдена и подписана „Програмата на мрежата от градове“, наградени бяха участниците в конкурса. Пълна информация за събитието може да видите на сайта на проекта http://europeinfuture.eu/?page=novina&lang=en&novina=13.

 В периода 28-30 август 2015 година в гр. Аксаково, България се проведе първата среща по проект „Европа на гражданите-многолика и единна“.  В срещата взеха участие 25 поканени участника от партньорите по проекта:  община Сетубал с осем участника , водени от Кмета на община Сетубал, Португалия Мария Дас Дорес Мейра; община Нугеду Санто Витория, Италия с осем участника, водени от Кмета на общината – Франческо Мура; община Игуалада с 9 участника водени от Джейм Далмау – ръководител на звеното за административното обслужване, качество и контрол на община Игуалада.

На първия ден 28 август 2015 от срещата участниците представиха своите виждания за Предимствата и недостатъците от присъединяването към ЕС, проекти реализирани с финансиране на ЕС. Ръководителя на проекта – Нели Петрова представи сайта на мрежата от градове http://europeinfuture.eu/, проведена бе и първата среща на екипа по проекта.През втория ден 29 август 2015 бе проведена дискусия Какво е Европейския съюз за нас?, допитване бе направено до всички участници, чрез електронната форма , качена на сайта на мрежата от градове.  Опита си в създаването на електронни услуги представиха всички партньорски общини в кръглата маса „Общинските електронни услуги и тяхната роля за глобализацията“.

 Третият ден 30 август 2015 -  Ден на Европа. Всяка една от общините представи своите партньорски общини и съвместни дейности, които е реализирала с тях. Открита бе фотоизложба на градовете партньори с фотоси от общините Аксаково- България, Игуалада- Испания, Сетубал – Португалия, Нугеду Санта Витория – Италия.

 С материалите от конференцията ”Европа в нашите очи“ и представените презентации подробно може да се запознаете на сайта на Мрежата на градовете http://europeinfuture.eu/.

During the period of 28-30 August 2015 in Aksakovo, Bulgaria, was carried out the first meeting of project  the “Europe in the future-multifaceted and unified “. In the meeting took part 25 invited participants from the partners: The Municipality of Setubal with  8 participants including the Mayor of Setubal – Mrs. Maria das Dores Meira. The Municipality of Nughedu Santa Vittoria with 8 participants including  Mr. Francesco Mura. The Municipality of Igualada  with 9 participants.

On the first day 28 August 2015,  participants presented their opinion about advantages and disadvantages of association with  EU, good practices and project co-financed by EU. The project manager – Mrs Neli Petrova presented  the site of the Network of towns http://europeinfuture.eu/.  The kick-off meeting was carried out.

On the second day, 29 August 2015, there was a public discussion “What is EU for us?” was carried out . Each participant was able to submit their opinion via the electronic form on the site http://europeinfuture.eu/.  All partners presented their experience of e-services establishment during the round table “Municipal e-services and their role in globalization”.

On the third day 30 August 2015 – Day of Europe, all partners presented their twinning municipalities and common activities with them. A photo exhibition was opened with pictures from municipalities of Aksakovo, Setubal, Igualada, Nughedu Santa Vittoria.

You can find the materials of the international conference “Europe in our eyes” and the presentations on the site of the Network of towns http://europeinfuture.eu/.

 


 

Проект „ Европа на бъдещето-многолика и единна“ бе одобрен с Решение № 2015-0909/001-001 от 22.05. 2015 г. по Програма «Европа за гражданите». Проекта е с бенефициент община Аксаково в партньорство с общините Игуелада / Испания/, Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/ и гражданската организация Асоциация «БИОмрежа» . Проектът стартира на 01.07.2015 г. и е с продължителност 24 месеца.

Проектът е насочен към ролята на местните власти за бъдещето на Европа.

Основната цел на проекта е да подобри условията и насърчи европейските граждани за гражданско и демократично участие на ниво Европейски съюз чрез повишаване знанията им за процеса на създаване на политики на Европейско ниво, неговата история, разпространение и промотиране на възможностите за социален и междукултурен обмен.

Специфичните цели на проекта са :

- сътрудничество и обмяна на идеи и добри практики на местно ниво;

-развитие на мрежа от общини за да стане тяхното сътрудничество по устойчиво;

- да насърчи местните власти за засилване на гражданското участие в процеса на създаване на политики на местно и европейско ниво.

За постигането на тези цели проекта предвижда провеждането на пет международни срещи в четири европейски държави:

- „Европа в нашите очи“, България;

- „Европа в очите на младите“ Португалия;

- „Европа, мястото където бихме искали да живеем“ Италия;

- „Европа, която искаме да бъде“, България;

- „Европа на бъдещето-многолика и единна“, Испания;

 

Основни теми на срещите са : Какво е Европа за нас? Европа, която искаме да бъде! Участието на млади хора в местното управление и Европейските инициативи; Какви са вашите очаквания за бъдещето на Европа; Ролята на местните власти за да направят Европа по-близка до нас.

В рамките на проекта се организира конкурс в четири категории: есе, рисунка, поезия, проза  на тема „Европа, която искаме да бъде“. Указания за участие може да намерите на сайта на партньорската мрежа „Европа на бъдещето-многолика и единна“ www.europeinfuture.eu.

На сайта на партньорската мрежа е предоставена възможност за обмяна на мнения с участници от други държави, чрез организирана публична дискусия: „Какво е Европа за нас“.

Мнението Ви за „Какви са Вашите очаквания за бъдещето на Европа?“ може да изразите чрез попълване на електронна анкета на сайта на партньорската мрежа.

Информация за всички проведени събития в рамките на проекта ще можете да намирате на сайта на община Аксаково и на сайта на партньорската мрежа www.europeinfuture.eu.

 


 

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития