Концесии


09.02.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                       На основание чл. 46, ал.7 и ал.8, т.4 от Правилника за прилагане на закона за концесиите, се публикува настоящото съобщение за това, че със Заповед № 88/06.02.2018г. на  Кмета на община Аксаково е удължен срока за получаване на оферти, както и сроковете за получаване на документация за участие и за отваряне на офертите за участие в...

02.01.2018
Открита процедура за предоставяне на концесия с предмет : „Изпълнение на публична услуга - Обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдената областна транспортна схема, в частта на община Аксаково” Документация за участие Обявление в Вържавен вестник Обявление в Национален Концесионен Регистър Обявление в www.europa.eu Образци Приложения - договор Приложениея - спецификация

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития