Контакти

Дата на публикуване: 24.03.2021 08:30

 

Данни за кореспонденция:
     
Община Аксаково
 гр. Аксаково,  9154,
 ул. “Г. Петлешев” № 58 б

Срещите в приемните дни се осъществяват след предварително заявяване.

Записването на часове може да направите на сайта на Община
Аксаково от менюто "Портал за приемно време", на телефон 052/762066
както и в сградата на Общинска администрация на гише "Информация".


Телефонна централа за връзка с администрацията
 
Тел.  +359 52 / 76 20 66
Факс +359 52 / 76 32 93

Дежурен по Община

Тел. 
+359 52/ 76 20 01
Тел. +358 899/ 915 106

инж. Атанас Стоилов - Кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93
e-mail: [email protected];


Руска Илиева – Заместник-кмет на Община Аксаково

тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 112

 

инж.Красимира Дянкова – Заместник-кмет на Община Аксаково

тел.: +359 52 76 20 66 вътрешен 128

 

Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95

тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 113

Главен архитект - арх. Стоян Петков

тел.:+359 52762066 вътрешен 146

 

Дирекции към общинска администрация:
Обща администрация:
- Ръководител на звено за вътрешен одит - Нели Христова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 115
- Финансов контрольор - Пенка Великова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 112

Дирекция „Финансови  счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева

тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 100

Отдел "Хуманитарни дейности"
Началник на отдел - Нели Куклева
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 123

Отдел "Счетоводни дейности"
Началник на отдел – Илияна Нещерова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 104

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Живка Господинова

тел.: +359 52 762043
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 130
e-mail: [email protected]

Дирекция „Устройство на територията”
Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова


тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 132

 

Отдел”Строителен контрол”
Началник на отдел- инж. Даниела Колева

тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 139

 

Дирекция ”Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол”
Директор на дирекция - Десислава Стоянова

тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 156

Отдел "Пожарна безопастност, защита на населението, обществен ред и контрол"
Началник на отдел - Димитър Димитров
тел. : +359 894638644
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 140

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”
Директор на дирекция - инж. Гергана Иванова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 110

 
Дирекция "Административно, правно и нормативно обслужване"
Директор на Дирекция - Ирина Добрева

тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 124

 
Отдел: "Опазване на околната среда"
Началник отдел - Искра Кукова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 112
e-mail: ecology@aksakovo.bg

Списък с телефони на кметовете и кметските наместници по населени места

 
 
инж. Атанас Стоилов - Кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52/ 76 20 40
факс: +359 52/ 76 32 93
e-mail: [email protected];

Руска Илиева – Заместник-кмет на Община Аксаково

тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 112
 
инж.Красимира Дянкова – Заместник-кмет на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 66 вътрешен 128
 
Надка Симеонова - Секретар на Община Аксаково
тел.: +359 52 76 20 95
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 113
Главен архитект - арх. Стоян Петков
тел.:+359 52762066 вътрешен 146
 
Дирекции към общинска администрация:
Обща администрация:
- Ръководител на звено за вътрешен одит - Нели Христова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 115
- Финансов контрольор - Пенка Великова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 112

Дирекция „Финансови  счетоводни и хуманитарни дейности”
Директор на дирекция – Атанаска Цачева
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 100

Отдел "Хуманитарни дейности"
Началник на отдел - Нели Куклева
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 123

Отдел "Счетоводни дейности"
Началник на отдел – Илияна Нещерова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 104

Отдел "Местни данъци и такси"
Началник на отдел - Живка Господинова
тел.: +359 52 762043
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 130
e-mail: [email protected]


Дирекция „Устройство на територията”
Директор на дирекция - инж. Мария Димитрова
тел.:+359 52 995826
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 132
 
Отдел”Строителен контрол”
Началник на отдел- инж. Даниела Колева
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 139
 
Дирекция ”Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол”
Директор на дирекция - Десислава Стоянова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 156

Отдел "Пожарна безопастност, защита на населението, обществен ред и контрол"
Началник на отдел - Димитър Димитров
тел. : +359 894638644
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 140

Дирекция „Инвестиционна политика, екология, програми и проекти”
Директор на дирекция - инж. Гергана Иванова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 110
 
Дирекция "Административно, правно и нормативно обслужване"
Директор на Дирекция - Ирина Добрева
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 124
 
Отдел: "Опазване на околната среда"
Началник отдел - Искра Кукова
тел. :+359 52 76 20 66 вътрешен 112
e-mail: ecology@aksakovo.bg

Списък с телефони на кметовете и кметските наместници по населени места

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития