Mестност „Студен кладенец"


23.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед №54 от 10.07.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4 к, ал. 8, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ...

26.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, СО „Студен кладенец”, КР 503, землище с.Орешак, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Костадин Вълчев/като...

29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Тодорка Великова, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 53.4-18/12.09.2017 г., подадено от Георги Саров, чрез адв.Таня Иванова, е издадена заповед №198/17.09.2018 г. на Кмета...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития