Mестност „Студен кладенец"

Mестност „Студен кладенец" - №№502.266, 502.267 и 502.35
23.09.2020
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и чл. 18 а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс(обн. в ДВ бр. 77 от 18.09.2018 г. в сила от 10.10.2019 г.), Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е издадена заповед №54 от 10.07.2020 г. на Кмета на община Аксаково, на основание §4 к, ал. 8, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за изменение на план на новообразуваните имоти /ПНИ/ на местност „Студен кладенец“/ „Сюнек панар“, землище с. Орешак, община Аксаково, област Варна. Уведомяват се Валентин Димитров, Султанка Михалева и всички заинтересовани лица, че е издадена заповед №54...

Mестност „Студен кладенец" - №503.42
26.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ                 Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /обн. в ДВ бр.30 от 11.04.2006г. в сила от 12.07.2006г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ местност „Студен кладенец”/”Сюнек пунар”/, СО „Студен кладенец”, КР 503, землище с.Орешак, община Аксаково.             Уведомяват се наследниците на Костадин Вълчев/като собственици на стар имот №503.308/ и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство на основание §4к, ал.7 от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ 53-33/18.06.2019 г. подадено от Евгени Николов,...

Mестност „Студен кладенец" - №502.264
29.10.2018
ОБЯВЛЕНИЕ   Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс / в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./,  Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява на Тодорка Великова, че във връзка със заявление с вх.№ УТ 53.4-18/12.09.2017 г., подадено от Георги Саров, чрез адв.Таня Иванова, е издадена заповед №198/17.09.2018 г. на Кмета на община Аксаково, с която се изменя плана на новообразуваните имоти на местност „Студен кладенец“, КР 502, землище с.Орешак, община Аксаково, в частта за НИ №502.264 по ПНИ, одобрен със заповед №РД-11-7706-303/04.10.2011г. на областен управител...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.