Архив на съобщения


16.01.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1. На 20.01.2015г. от 16:00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-4/09.01.2015г., относно: Кандидатстване  на Община Аксаково с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова...

12.12.2014
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LІ-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 19.12.2014г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следнияПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-738/11.12.2014г., относно: Отпускане на безлихвен заем по проект, Ос 4 „ЛИДЕР“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 (ПРСР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна...

11.12.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  1. На 16.12.2014г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-718/10.12.2014г., относно: Държавен план - прием...

03.12.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО   Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 050/27.11.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения: ·    РЕШЕНИЕ № 50.16/ 27.11.2014г.    1. Дава съгласие за промяна на действащия...

03.12.2014
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. АКСАКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от инж. Атанас Стоилов – Кмет на Община Аксаково   ОТНОСНО: Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.  ...

03.12.2014
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АКСАКОВО                               ДОКЛАДНА ЗАПИСКА                     От инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково     ОТНОСНО:Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково     УВАЖАЕМА...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития