Трета страница

Дата на публикуване: 10.12.2020 17:23

РАЗДЕЛ VІІ

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Чл. 34. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:

1. по негова инициатива;

2. по искане на най-малко 1/3 от общинските съветници;

3. по искане на най-малко 1/5 от избирателите в общината;

4. по искане на областния управител;

(2) В случаите по т.2, 3 и 4 на ал.1 Председателят е длъжен да насрочи заседанието в 7- дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.

(3) Председателят на общинския съвет обявява на населението най-малко три дни преди заседанието деня, мястото и проекта на дневния ред.

(4) Общинският съвет продължава да изпълнява своите функции до конституирането на новоизбрания общински съвет. Когато съдът е спрял изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, срокът на пълномощията на общинския съвет, чиито мандат е изтекъл, се възобновява до полагането на клетва от новоизбрания общински съвет.

Чл. 35. (1) Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Ако в продължение на три месеца Общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на общинската избирателна комисия и в тримесечен срок се провеждат нови избори за общински съвет.

(2) Заседанията на общинския съвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

(3) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване, с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. Съвета може да реши гласуването да бъде и тайно.

(4) Решенията на общинския съвет по чл.4, ал.1, т.5,6,7,8,9,13 и 14 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.

(5) Решенията на общинския съвет по чл.4, ал.1, т.1,2,3,5,6,7,8,9,15,16 и 19 се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл. 36. (1) Заседанията на общинския съвет са публични. Съветът може да реши част или цялото заседание да се проведе при закрити врати, на което право на присъствие имат Кмета, Заместник-кметовете, Секретаря на общината, Кметовете на населени места, Кметски наместници.

(2) Заседанията на общинския съвет се провеждат от 10.00 до 18.00 часа, като с решение на общинския съвет, заседанието може да бъде продължено най-много с един час.

Чл.37. Кмета, зам.-кметовете и секретаря на Сбщината, кметовете и кметските наместници на населени места, участват в заседанията на общинския съвет, с право на съвещателен глас.

Чл.38. Лица, които не са общински съветници, могат да присъстват на заседанието, като заемат определеното от председателя място.

Чл.39. (1) Председателят на Общинския съвет следи за реда в залата , където се провежда заседанието и в случай на невъзможност за провеждане на нормална работа:

1. прави забележка на определени граждани или общински съветници;

2. отнема думата;

3. отстранява от заседанието;

4. прекъсва заседанието за определено време;

5. закрива заседанието;

(2) Председателят прекратява заседанието, когато в залата присъстват по-малко от половината от общия брой на съветниците.

(3) По искане на председател на група или председател  на комисия, Председателят на общинския съвет прекъсва заседанието без да го подлага на гласуване, за желаното от тях време, но не повече от двадесет минути един път за една и съща точка от дневния ред.

Чл.40. Заседанието може да бъде отменено или прекъснато, с решение на общинския съвет.

Чл.41. (1) Заседанието на общинския съвет може да се провежда само по точките от предварително обявения дневен ред, за който са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници.

(2) По изключение, предвид спешни за решаване въпроси, се допускат предложения за точки в дневния ред в началото на текущото заседание. Тези предложения се подлагат най-напред на гласуване от общинския съвет.

(3) Във всеки дневен ред за заседание на общинския съвет се включва точка “питания и отговори на питания”.

Чл.42. (1) Обсъждането по точка от дневния ред започва с кратко изложение на вносителя на съответния документ.

(2) Редът за изказвания  се определя съобразно поредността на постъпилите заявки.

(3) Думата се иска от място, с вдигане на ръка или предварителна заявка.

(4) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.

(5) Продължителността на изказването е не повече от пет минути, ако не е приет друг регламент.

Чл.43. (1)  Преди отговор на питане, общинския съветник може да изложи питането в рамките на три минути.

(2) След отговор на питането, общинският съветник има право да задава въпроси за уточняване и да заяви мнението си по отговори в рамките на три минути.

(3) Общинските съветници правят своите изказвания само от трибуната.

Чл.44. (1) За процедурни се считат предложенията за изменение и допълнение на приетия дневен ред, за развитие на заседанието, както и такива, с които се възразява срещу конкретно неспазване на реда за водене на заседанието.

(2) За процедурно предложение думата се дава веднага, след завършване на текущото изказване.

(3) Процедурното предложение се подлага на гласуване, след като се даде думата на всички общински съветници, заявили желание за изказване до момента на неговото постъпване, ако потвърдят заявката си.

(4) Процедурно предложение за прекратяване на изказванията се подлага на гласуване преди предложение за отлагането им, ако е постъпило такова.

Чл.45. (1) Общинският съветник има право на реплика.

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключилото изказване, с продължителност не повече от две минути.

(3) Репликата се прави веднага след изказването.

(4) Допускат се най-много две реплики.

(5) След направените реплики, изказалият се общински съветник има право на отговор.

Чл.46. Ако изказващият се или репликиращ общински съветник не спазва условието, по което е получил думата или регламентираната продължителност, Председателят го предупреждава и ако нарушението продължи, му отнема думата.

Чл.47. (1) Кметът на общината, зам.-кметовете, секретарят, кметовете на населените места и кметските наместници могат да вземат думата всеки път, когато получат разрешение от председателя на общинския съвет, освен ако не е приет друг регламент.

(2) Кметовете и Кметските наместници на населените места се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните населени места.

Чл.48.  Ако списъкът на ораторите е изчерпан и никой общински съветник не иска думата, Председателят на общинския съвет обявява разискванията по дадена точка от дневния ред за прекратени и преминава към гласуване на решение.

Чл.49. (1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”.

(2) Явното гласуване се извършва чрез вдигане на ръка, то може да бъде и поименно, когато Председателят прочита имената на общинските съветници и те гласно декларират своя вот.

(3) Тайното гласуване се извършва чрез бюлетини с предварително напечатано предложение за гласуване, поставени в непрозрачни пликове.

(4) Тайното гласуване се провежда от комисия, избрана от общинския съвет в състав от трима съветника, в това число и председател.

Чл.50. Председателят обявява началото на процедурата на гласуване и прекратява изказванията до нейното завършване.

Чл.51. Предложенията за изменение и допълнение се подлагат на гласуване по реда на тяхното постъпване, като последно се подлага на гласуване окончателното предложение за решение.

Чл.52. Когато резултатът от гласуването бъде оспорен, Председателят на общинския съвет разпорежда да бъде повторено като резултатът, установен при повторното гласуване е окончателен.

Чл.53. (1) За всяко заседание на общинския съвет се води аудио запис, въз основа на който, техническият сътрудник съставя протокол, който се проверява и подписва от председателят на общинския съвет, не по-късно от три дни от съответното заседание.

(2) Аудио записът се съхранява при председателя на общинския съвет, за срок не по-малко от края на мандата на общинския съвет и може да се ползва от общинските съветници в негово присъствие, за което се води дневник.

(3) Общинските съветници имат право, в 7-дневен срок от деня на заседанието, да прегледат протокола и да поискат поправки в него. При спор въпросът се решава от общинския съвет на следващото заседание.

РАЗДЕЛ VІІІ

 

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Чл.54. Общинският съвет ратифицира всички договори на общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

Чл.55. Правилата по този раздел се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.

Чл.56. (1) Проекта на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.

(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.

Чл.57. (1) Международните връзки на общинския съвет се организират от председателя на съвета.

(2) Предложение за изпращане на делегации на общински съвет в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от председателя на  общинския съвет и председателите на постоянните комисии.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Отменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково приет с Решение  №3.1./12.12.2007г.

§ 2.Настоящият правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково влиза в сила от датата на приемане с изключение на чл.17, който влиза в сила от 01.11.2011г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                                       /СВ. ДОБРЕВА/

 

 


 1. Трета страница - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 40. Наредба
 41. Обявление за имот 506.314
 42. 7
 43. 6
 44. 63
 45. 62
 46. 61
 47. Обявление за имот 506.15
 48. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 52. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 53. 3
 54. 2
 55. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 56. 7
 57. 6
 58. 5
 59. 4
 60. 3
 61. 2
 62. 1
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 65. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 66. 2
 67. 3
 68. 2
 69. 4
 70. 3
 71. „Янчова поляна
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 74. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 75. 52
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 81. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 82. съобщение ДВ Вълчан чешма
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 87. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 88. 5
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 92. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 93. 4
 94. 3
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 99. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 100. 2
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 102. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 103. 4
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 105. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 106. 2
 107. Втора страница
 108. Трета
 109. Втора
 110. _-3-_
 111. -3-
 112. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 113. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 115. 3
 116. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 119. Пасища, мери и ливади 2020
 120. Обявление - Пасища и мери
 121. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 122. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 123. Търг с тайно наддаване 2019
 124. Открит конкурс - 2019
 125. Обява - Прием на войници 2019г.
 126. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 127. Обявление - Пасища и мери
 128. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 129. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 130. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 131. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 132. Открит конкурс - местно 2017
 133. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 134. Пасища, мери и ливади 2019
 135. Обява за подбор
 136. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 137. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 138. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 139. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 140. Заповеди на министъра на отбраната
 141. Пасища, мери и ливади 2018
 142. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 143. Проект „Приеми ме 2015“
 144. Пасища, мери и ливади
 145. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 146. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 147. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 148. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 149. Открит конкурс - 2020
 150. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 151. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 152. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 153. Открит конкурс - местно 2018
 154. 12121
 155. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 156. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 157. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 158. Обръщение пожарна безопасност
 159. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 160. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 161. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 165. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 166. Заповед 391
 167. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 170. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 171. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 172. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 173. Dolishte
 174. Уведомление
 175. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 176. СЪОБЩЕНИЕ
 177. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 178. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 179. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 180. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 181. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 182. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 183. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 184. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Уведомление - Марийка Димова Николова
 191. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 192. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 193. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 194. Заповед №697 от 20.09.2013г
 195. Заповед №696 от 20.09.2013г
 196. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 197. Заповед №676 от 13.09.2013г
 198. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 199. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития