Административна сграда - кметство с читалище в с. Доброглед, община Аксаково

Дата на публикуване: 14.01.2020 11:50Административна сграда - кметство с читалище в с. Доброглед, община Аксаково
финансиран  по програма ПРСР МИГ Девня – Аксаково - Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проектът включва изграждане на нова сграда на мястото на амортизираната стара постройка, за обществено обслужване на населението на с. Доброглед, на един етаж, с обща застроена площ 144,30 кв.м.. В сградата са ситуирани читалищен салон, библиотека, канцелария за кметския наместник на селото, както и сервизни помещения. Новата сграда е проектирана в съответствие с всички съвременни нормативни изисквания, като в архитектурен аспект е съобразена със вида застрояване на населеното място.
Срок за изпълнение 36 месеца
Стойност на проекта 167 101,16 лева без ДДС

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития