Банкова сметка на община Аксаково

Дата на публикуване: 13.12.2011 09:22

1.   Банкова сметка на община АКСАКОВО с кодове за вид плащане, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица:

 

"Централна кооперативна банка" АД  - клон Варна

IBAN:   BG84 CECB 9790 8432 0105 00

BIC:  CECBBGSF№ по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА

код за вид плащане

1

Окончателен годишен (патентен) данък

44 14 00

2

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

3

Данък върху наследствата

44 22 00

4

Данък върху превозните средства

44 23 00

5

Такси за битови отпадъци

44 24 00

6

Данък при придоб.на имущества по дарения и възм. начин

44 25 00

7

Туристически данък- дължим от 01.01.2011г.

44 28 00

8

Други данъци

44 34 00

9

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

44 40 00

10

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

11

Приходи от наеми на земя

44 42 00

12

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 43 00

13

Приходи от лихви по срочни депозити

44 44 00

14

Дивидент

44 48 00

15

Конфискувани средства и приходи от продажби на конф. вещи

44 49 00

16

Дарения, помощи и други безвъзм. получени суми от страната

44 51 00

17

Дарения, помощи и други безвъзм. получени суми от чужбина

44 52 00

18

Приходи от продажби на дълготрайни материални активи

44 55 00 

19

Приходи от продажби на земя

44 56 00

20

Приходи от концесии

44 57 00

21

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00

22

Приходи от продажба на нематериални активи

44 59 00

23

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

24

Други неданъчни приходи

44 70 00

25

Такси за технически услуги

44 80 01

26

Такси за ползване на детски градини

44 80 02

27

Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

44 80 03

28

Такси за ползване на детски лагери и др. по соц.отдих

44 80 04

29

Такси за ползване на дом.соц.патронаж и други соц.услуги

44 80 05

30

Такси за административни услуги

44 80 07

31

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

32

Такси за позване на полудневни детски градини

44 80 09

33

Такси за ползване на общежития и други по образованието

44 80 10

34

Такси за гробни места

44 80 11

35

Такси за притежаване на куче

44 80 13

37

Други общински такси

44 80 90

38

Приходи по Закона за опазване на околната среда

44 80 81 

 

 

2. Банкова сметка за постъпване на чужди средства - гаранции, депозити:

 

IBAN: BG 71 CECB 9790 3332 0105 00

при "Централна кооперативна банка" АД - клон  Варна

BIC:  CECBBGSF

 

 

 

 

3. Банкова сметка за плащане на ел.енергия, вода, гориво, телефон от наематели , както и трансфери от бюджетни предприятия:

 

IBAN: BG 80 CECB 9790 3132 0105 00

при "Централна кооперативна банка" АД - клон  Варна

BIC:  CECBBGSF


 

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития