проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““

Дата на публикуване: 04.10.2021 19:16
Община Аксаково изпълни проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““ по „Програма за развитие на селските райони  2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, съгласно административен договор
№ BG06RDNP001-7.001-0052-C01/05.06.2019г., на стойност 1 093 938.61 лв.

Дейностите, включени в рехабилитацията на двете улици са: подмяна на амортизирана тротоарна настилка; нови ограничителни видими бордюри; полагане на нова асфалтова настилка; подмяна на съществуващо улично осветление; полагане на хоризонтална маркировка; допълване на вертикалната сигнализация; направа на рампи за инвалиди до нивото на настилката; изграждане на  рампи от готови бетонови елементи пред съществуващи гаражни входове и търговски обекти.

След приключване рехабилитацията на горецитираните улици се подобриха транспортно-експлоатационните качества на уличните настилки, осигуриха се условия за безопасност при организация на движението, добро отводняване на улиците, комфорт на пешеходците. 


 1. проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““ - Текуща страница
 2. проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“
 3. Програма \"Европа за гражданите\"
 4. Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“
 5. Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“
 6. Проект \\"Ние сме и ще бъдем Активни“
 7. Проект \\"Заедно растем"
 8. Проект \\"Заедно растем"
 9. Пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “
 10. Проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“
 11. Проект - „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ BG05M9OP001-2.002-0008-C001
 12. Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г.
 13. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.
 14. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 15. Проект - „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития