Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС

Дата на публикуване: 17.05.2012 11:26

ОБЩИНА  АКСАКОВО                    ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                           тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б              факс (052) 76 32 93

 



Относно: публикуване на обявление в Държавен вестник, два централни вестника /

/ и един местен ежедневник /                       / обява със следния текст:

 

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО

 

                                                    

На основание чл.25, ал.4 от ЗОС

                                                                         

У В Е Д О М Я В А:

 

              Собствениците на недвижими поземлени имоти попадащи в реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна и в съответствие с одобрен подробен устройствен план план за застрояване, предвиждащ изграждане на „Регионално депо на общините Варна, Аксаково и Белослав” за издадени заповеди  на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС, както следва: 

 

 

Идентификатор на имота

Собственик

Заповед

1.

038004

Ибрахим Махмуд Амура

309/03.05.2012

2.

038006

Емилия Иванова Миланова

308/03.05.2012

3.

038007

Георги Василев Георгиев

298/03.05.2012

4.

038008

Иванка Тодорова Самоковска

310/03.05.2012

5.

038010

Атанаска Иванова Георгиядис

Велика Атанасова Иванчева

Валентина Иванова Кенарова

319/03.05.2012

6.

038014

Ибрахим Махмуд Амура

312/03.05.2012

7.

038015

Ибрахим Махмуд Амура

311/03.05.2012

8.

038017

Теодора Василева Гюрова

Тихомир Георгиев Гочев

Даринка Георгиева Стоянова

Рада Пейчева Гюрова

Христина Василева Гюрова

Силвия Василева Павлова

Гинка Христова Иванова

Хрисавка Янкова Василева

Анелия Здравкова Кръстева

Константин Здравков Здравков

Панайот Иванов Здравков

Тодор Киров Терзиев

Марияна Тодорова Генева

Мара Димитрова Желязкова

317/03.05.2012

9.

038019

„Земеделска кооперация Въглен”

313/03.05.2012

10.

038020

Каля Желязкова Павлова

314/03.05.2012

11.

038021

Атанас Костадинов Алексиев

315/03.05.2012

12.

038024

Ибрахим Махмуд Амура

303/03.05.2012

13.

038030

Милен Георгиев Христов

295/03.05.2012

14.

038034

Петранка Илиева Калинкова

294/03.05.2012

15.

038035

Мария Ангелова Гаохари

Владимир Николов Димитров

296/03.05.2012

16.

038036

Елена Маринова Иванова

299/03.05.2012

17.

038037

Еленка Иванова Тодорова

Красимира Тодорова Тодорова – Гортер

Ивелина Тодорова Тодорова

Станка Кирилова Кожухарова

304/03.05.2012

18.

038038

Михаил Атанасов Илиев

300/03.05.2012

19.

038039

Илия Атанасов Алексиев

297/03.05.2012

20.

039025

Ибрахим Махмуд Амура

301/03.05.2012

21.

039026

Недялка Желязкова Панайотова

302/03.05.2012

22.

039027

Ибрахим Махмуд Амура

316/03.05.2012

23.

039028

Недка Димитрова Малева

Красимира Борисова Димитрова

Събка Михайлова Дойчева

293/03.05.2012

24.

039029

Желязка Георгиева Янчева

318/03.05.2012

25.

039035

Ибрахим Махмуд Амура

307/03.05.2012

26.

039036

Ибрахим Махмуд Амура

306/03.05.2012

27.

039037

Ибрахим Махмуд Амура

305/03.05.2012

 

Определеното в заповедта обезщетение ще бъде преведено на правоимащите по посочена банкова сметка, по реда и условията, указани в заповедта.

Имотите са с начин на трайно ползване - нива, като идентификаторите им са по КВС на с. Въглен, община Аксаково, област Варна.

 









 1. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 40. Наредба
 41. Обявление за имот 506.314
 42. 7
 43. 6
 44. 63
 45. 62
 46. 61
 47. Обявление за имот 506.15
 48. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 52. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 53. 3
 54. 2
 55. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 56. 7
 57. 6
 58. 5
 59. 4
 60. 3
 61. 2
 62. 1
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 65. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 66. 2
 67. 3
 68. 2
 69. 4
 70. 3
 71. „Янчова поляна
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 74. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 75. 52
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 81. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 82. съобщение ДВ Вълчан чешма
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 87. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 88. 5
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 92. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 93. 4
 94. 3
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 99. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 100. 2
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 102. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 103. 4
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 105. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 106. 2
 107. Трета страница
 108. Втора страница
 109. Трета
 110. Втора
 111. _-3-_
 112. -3-
 113. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 115. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 116. 3
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 119. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 120. Пасища, мери и ливади 2020
 121. Обявление - Пасища и мери
 122. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 123. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 124. Търг с тайно наддаване 2019
 125. Открит конкурс - 2019
 126. Обява - Прием на войници 2019г.
 127. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 128. Обявление - Пасища и мери
 129. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 130. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 131. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 132. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 133. Открит конкурс - местно 2017
 134. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 135. Пасища, мери и ливади 2019
 136. Обява за подбор
 137. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 138. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 139. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 140. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 141. Заповеди на министъра на отбраната
 142. Пасища, мери и ливади 2018
 143. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 144. Проект „Приеми ме 2015“
 145. Пасища, мери и ливади
 146. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 147. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 148. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 149. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 150. Открит конкурс - 2020
 151. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 152. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 153. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 154. Открит конкурс - местно 2018
 155. 12121
 156. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 157. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 158. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 159. Обръщение пожарна безопасност
 160. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 161. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 165. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 166. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 167. Заповед 391
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 170. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 171. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 172. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 173. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 174. Dolishte
 175. Уведомление
 176. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 177. СЪОБЩЕНИЕ
 178. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 179. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 180. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 181. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 182. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 183. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 184. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 191. Уведомление - Марийка Димова Николова
 192. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 193. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 194. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 195. Заповед №697 от 20.09.2013г
 196. Заповед №696 от 20.09.2013г
 197. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 198. Заповед №676 от 13.09.2013г
 199. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 200. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 201. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 202. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 203. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 204. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 205. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 206. местност „Лозите" - №501.107
 207. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 208. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 209. местност „Лозите" - №501.96
 210. местност „Лозите" - №501.296
 211. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 212. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 215. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 216. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 218. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 220. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 221. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 222. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 223. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 224. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 225. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 226. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 227. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 228. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 229. Заповед 813
 230. Заповед 812
 231. Заповед 811
 232. Заповеди №810
 233. Заповеди № 809
 234. Заповед 814
 235. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 236. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 237. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 238. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 239. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 240. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 241. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 242. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 243. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 244. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 245. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 246. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 247. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 248. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 249. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 250. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития