Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково20.04.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XXXIX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.04.2022г. от 13:30 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-209/14.04.2022г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-203/13.04.2022г. от...

24.03.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XХXVIII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 31.03.2022г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-140/17.03.2022г., относно: Приемане на бюджета на Община Аксаково за 2022 г. и бюджетната прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024-2025 г. ...


17.02.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XХXVI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 24.02.2022г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-59/01.02.2022г., относно: Приемане на „Годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Плана за младежта на Община Аксаково за 2021г.“ и „План за младежта на Община Аксаково за 2022 година““ Докладна...

21.01.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XХXV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.01.2022г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-35/12.01.2022г., относно: Извършен одит от Сметна палата на Годишния финансов отчет на Община Аксаково към 31.12.2020г. Доклад с вх.№ ОБС-9500-43/17.01.2022г., относно: Годишен доклад и въпросник за състоянието на системите...

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития