Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково

Проект за Дневен ред за XII та сесия на ОбС - Аксаково - 30.07.2020г
23.07.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XIII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.07.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния       ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-283/10.07.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първо пулогодие на 2020г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2020г. с приложения. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-281/10.07.2020г., относно: Изменение на бюджета на община Аксаково за 2020г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-284/14.07.2020г., относно: Издаване на запис на заповед от община Аксаково в полза на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”...

Проект за Дневен ред за XII та сесия на ОбС - Аксаково - 13.07.2020г
08.07.2020
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам XII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 13.07.2020г. от 16:30 часа в Заседателна зала на Общински съвет  – етаж 3, стая 2 при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-268/08.07.2020г., отностно: Кандидатстване на Община Аксаково пред Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проектно предложение по целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...  /СВ. ДОБРЕВА/      

Проект за Дневен ред за XI та сесия на ОбС - Аксаково - 25.06.2020г
19.06.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.06.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/17.06.2020г. относно: Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общински план за развитие 2014-2020г.“ на Община Аксаково за 2019г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/17.06.2020г. относно: Разходване на месечните отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/09.06.2020г., относно: Актуализация на „Годишната програма за управление...

Проект за Дневен ред за X та сесия на ОбС - Аксаково - 02.06.2020г
28.05.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам X-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 02.06.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-208/14.05.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП-Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първото тримесечие на 2020г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.03.2020г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-192/11.05.2020г., относно: Получените командировъчни пари за третото и четвъртото тримесечие на  2019 г. от Председателят на Общински съвет – Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-193/11.05.2020г. относно: Получените командировъчни пари за...

Проект за Дневен ред за IX та сесия на ОбС - Аксаково - 30.04.2020г
24.04.2020
  На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам IX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.04.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх. № ОБС-9500-172 /14.04.2020г., относно: Разходване на обезпечения за закриване и следексплоатационни грижи на площадката на „Депо за неопасни отпадъци“ в ПИ № 000207, землище на с. Въглен по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-165/14.04.2020г., относно: Изменение на решение за поемане на дългосрочен...

Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 26.03.2020г
20.03.2020
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам VIII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 26.03.2020г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-97/04.03.2020г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на 2019г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2019г. с приложения. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-106/10.03.2020г., относно: Изменение и допълнение на „Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково“. Докладна записка с вх. № ОБС-9500-134/16.03.2020г., относно: Издаване на...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.