Проект за Дневен ред на ОбС - Аксаково


20.09.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.09.2022г. от 15:00 часа в лекционната зала на ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния     ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-435/13.09.2022г., относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. на Община Аксаково. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-434/13.09.2022г., относно: Удължаване срока на процедура BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”...

18.08.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLIV-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.08.2022г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-397/10.08.2022г. от д-р Л. Попова - Управител на „АМЦСМП - Аксаково“ ЕООД, относно: Резултати от финансовото приключване на първо пулогодие на 2022г. и обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството...

21.07.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLIII-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.07.2022г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-337/23.06.2022г., относно: Разглеждане и приемане  на  годишния   отчет  за  изпълнението  на  бюджета  на  Община  Аксаково  за  2021 г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-355/12.07.2022г., относно: Получените командировъчни пари за второто тримесечие на ...

24.06.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLII-ра сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.06.2022г. от 15:00 часа в ЦПЛР – гр. Аксаково, при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-302/10.06.2022г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2022 г. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-297/03.06.2022г., относно: Провеждане на процедура по пряко договаряне от Управителя на „АМЦСМП - Аксаково”...

23.05.2022
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА свиквам XLI-ва сесия на Общински съвет - Аксаково на 30.05.2022г. от 16:30 часа в Заседателна зала на Общински съвет – етаж 3, стая 2 на административна сграда на Община Аксаково при следния         ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:   1. Писмо с вх. № ОБС-9500-271/20.05.2022г. от Министъра на Здравеопазването относно: Определяне представител на Община Аксаково за участие в комисията по разработване на...


Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития