Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.

ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс  /в сила от 12.07.2006 г., обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията” при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административно производство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ селищно образувание/СО/ ”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.

 

            Уведомяват се Никола Атанасов Чобанов и всички заинтересовани лица, че на основание §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ е издадена заповед №1464/30.12.2009 г. на Кмета на община Аксаково за оценяване на придаваеми части към НИ 506.151 по ПНИ на СО ”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед №РД-07-7706-205/08.08.2007 г. на Областния управител на област Варна, вписан в регистъра към плана на Никола Русев Димитров.

            Заповед №1464/30.12.2009 г. на Кмета на община Аксаково подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването им пред Административен съд – Варна.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

 

 

Изготвил:

М.Пискалска

 

 

Обявено на: 12.02.2010 г.

 

Срока за подаване на жалби: 26.02.2010 г.

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.