Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.

ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            Въввръзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалниякодекс  /в сила от 12.07.2006 г.,обнародван в ДВ бр. 30 от 11.04.2006 г./, Дирекция „Устройство на територията”при Община Аксаково, област Варна обявява, че е започнало административнопроизводство по прилагане плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ наС.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”, КР 506, землище с.Осеново, община Аксаково.

            Уведомяватсе всички заинтересовани лица, че на21.05.2010 г. е започнало административно производство на основание §4к, ал.7от ПЗР ЗСПЗЗ във връзка със заявление с вх. № УТ55.1-12/20.05.2010 г. подаденоот Валентина Янкова Пеева, относно НИ №506.24по ПНИ на С.О.”Панорама І, ІІ, ІІІ”,землище с.Осеново, община Аксаково, област Варна, одобрен със заповед№РД-07-7706-205/08.08.2007 г. на Областния управител на област Варна и щезавърши с издаване заповед по реда на §4з, ал.2 от ПЗРЗСПЗЗ за одобряванеоценка на придаваеми части към горецитирания имот.

            Наоснование чл.34 от АПК заинтересованите граждани иорганизации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания ивъзражения.

 

        

 

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ

„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

 

Изготвил:

М.Пискалска

 

 

Обявено на : 21.05.2010 г.

 

Срока за подаване на жалби: 03.06.2010г.

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.