проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“

Дата на публикуване: 04.10.2021 18:46
Община Аксаково изпълни проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от „Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0020-С01/09.05.2019г., на стойност 86 430.15лв.

            Спортната площадка е за минифутбол и баскетбол, за масово използване от всички възрастови групи, в т.ч. от хора с двигателни увреждания. Площадката е ситуирана в общински имот, отреден за озеленяване, с обща площ 4360кв.м. Размерите на игрището са 15/30 м. Строителните дейности са: направа на изкоп; направа кофраж за стени; полагане на бетон за основи и стени; полагане на армировка; направа на армирана бетонова настилка; направа на ограда от метални стойки и оградни метални решетки; заготовка и монтаж на минифутболни врати; заготовка и монтаж на баскетболни табла; разчертаване на футболно и баскетболно игрище с паважна боя;

С изграждането на спортната площадка в с. Слънчево се насърчава масовия спорт, създават се подходящи условия за спорт и отдих в свободното време на деца и младежи, живеещи в населеното място. Тя е подходящо място за срещи, провеждане на състезания, турнири и други спортни събития.


 1. н на с. Слънчево, общ. Аксаково“... - Текуща страница
 2. проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““
 3. Програма \"Европа за гражданите\"
 4. Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“
 5. Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“
 6. Проект \\"Ние сме и ще бъдем Активни“
 7. Проект \\"Заедно растем"
 8. Проект \\"Заедно растем"
 9. Пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “
 10. Проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“
 11. Проект - „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ BG05M9OP001-2.002-0008-C001
 12. Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г.
 13. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.
 14. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 15. Проект - „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития