Съобщения екология

Съобщение за инициатива за водоползване на "ТЕЦ Варна" ЕАД, с.Езерово, община Белослав
07.08.2020
Съобщение за инициатива за водоползване на "ТЕЦ Варна" ЕАД, с.Езерово, община Белослав

Обява за инвестиционно предложение
20.07.2020
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-229/16.07.2020 г., уведомление за: „Поставяне на инсталация - инсинератор за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор №44519.49.912 в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково.   С Възложител : „АГРО СИП“ ООД, С адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №8     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
20.07.2020
  ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение за благоустрояване на част от зелената система на гр. Аксаково. Община Аксаково има инвестиционно намерение за благоустрояване на част от зелената система на гр. Аксаково. включващо паркоустрояване на улиците „Добруджа“ и част от ул. „Георги Петлешев“(от разклонението с ул. „Добруджа“ до края). За озеленяването ще се използват устойчиви видове – вечнозелени и полувечнозелени храсти и ще се изгради поливна система. Проектното решение предвижда създаване на живи плетове и пакети от вечни храсти –...

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
15.07.2020
  ОБЯВА     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр.Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения по улици в гр. Аксаково и гр. Игнатиево“   Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения по улици в гр. Аксаково и гр. Игнатиево“ Целта на инвестиционното намерение е  да се  подменят уличните  водопроводи по две улици в гр. Аксаково ( ул. „Здравец“ и ул. „Илия Димитров“) и  по една улица в...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
10.07.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Жилищно строителство“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване /ПУП-ПЗ/, с цел делба на ПИ 87518.27.122 и конкретно отреждане „за жилищно строителство“ на новообразувани имоти: ПИ №№87518.27.313, 87518.27.314, 87518.27.315, 87518.27.316, 87518.27.317, 87518.27.318, 87518.27.319, 87518.27.320, 87518.27.321, 87518.27.322, 87518.27.323, 87518.27.324, урбанизирана...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
29.06.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на растителна и животинска продукция и сондаж за напоителни нужди“, свързано с изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 37099.31.138, с площ 1593 кв.м. в землището на с. Кичево, община Аксаково.       С Възложител : Силвия Сълкова   С адрес: гр. Варна, ул. „Кръстю...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.