Съобщения екология

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
07.10.2020
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на община Аксаково, в частност но с. Изворско, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково. В имота, предвиден за изграждане на детската градина има съществуваща такава, която е въведена в експлоатация през 1970г. Съгласно заключение от извършеното обследване на сградата се счита, че същата е негодна за експлоатация. С реализацията на инвестиционното предложение ще се изгради нова сграда за детска градина. Новопроектираната сграда ще е ситуирана в севороизточната част...

Обявление
01.10.2020
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000132 „Побитите камъни“. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Белослав, с. Страшимирово, община Белослав, област Варна, с. Баново, община Суворово, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на...

Обявление
01.10.2020
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река“. Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботево, с. Водица, с. Засмяно, с. Зорница, с. Изворско, с. Крумово, с. Любен Каравелово, с. Радево, община Аксаково, област Варна, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Николаевка, община Суворово Варна, гр. Добрич, община Добрич, област Добрич, с....

Обявление
01.10.2020
       РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ     МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   О Б Я В Л Е Н И Е   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова“. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, с. Куманово, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с....

Обява
24.09.2020
ОБЯВА   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява засегната общественост на гр. Аксаково, че има следното инвестиционно намерение: „Изграждане на Детска градина“, в УПИ-IV „детска градина“, кв. 14, с. Изворско, община Аксаково. В имота, предвиден за изграждане на детската градина има съществуваща такава, която е въведена в експлоатация през 1970г. Съгласно заключение от извършеното обследване на сградата се счита, че същата е негодна за експлоатация. С реализацията на инвестиционното предложение ще се изгради нова сграда за детска градина. Новопроектираната сграда ще е ситуирана в севороизточната част на УПИ-IV, при спазване на...

Обява за инвестиционно предложение
17.09.2020
  ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-3/11.09.2020 г., уведомление за: „ПУП-ПЗ за жилищно строителство“ в ПИ с идентификатор 54145.2.725, м-ст „Шейтана“, с. Осеново, община Аксаково.   С Възложител : „БОРА-РВБ“ ЕООД, С адрес: гр. Варна, ул. „Радко Димитриев“ №7, ет.4, офис 2     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.