Съобщения екология

Обява за инвестиционно предложение
18.05.2020
ОБЯВА За инвестиционно предложение На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-2/ 14.05.2020 г., уведомление за: „Проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20/0.4 кV“ за електрозахранване на ПИ 40590.33.5, местност „Кавак дере“, по КК на с. Куманово, община Аксаково. С Възложител : „Ауто Партс 07“ЕООД, гр. Варна   С адрес: гр. Варна, кв. „Младост“, бл. 129, вх.1, ет.9, ап.26     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен...

На вниманието на собствениците на пчелини, разположени в землището на гр. Аксаково
07.05.2020
  СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на собствениците на пчелини, разположени в землището на гр. Аксаково Уведомяваме Ви, че КПУ „Съединение 95“ ще се извърши пръскане на площи в землището на гр. Аксаково, засяти със слънчоглед против широколистни и житни плевели на 11;12;13;14 и 15.05.2020г. в местностите:  „Чанлък“ – масиви № 44 и 45; „Каваците“ – масив №3 6; „Оркулдак“ – масиви №№ 42; 43; 46; „Парча Кору“ – масиви №№ 22; 23; Юрук дере“ – масив № 20; Мероприятието ще се извърши със следните препарати: Корида – 2 гр./дка Торнадо – 200 мл./дка Времетраене – от 9.00 ч. до 16.00 ч.          ОБЩИНСКА АМИНИСТРАЦИЯ АКСАКОВО  

Заповед на МОСВ №РД-282 от 09.04.2020г.
07.05.2020
Заповед на МОСВ №РД-282 от 09.04.2020г.

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
27.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  „Производство на зеленчуци и плодове на площ от 7840 кв. м. и изграждане на сондаж за напояване“ в поземлен имот № 67489.55.17, по КККР на с. Слънчево, община Аксаково.       с Възложител: ЗП СТЕФАН ПЕТРОВ   ул. „Цани Генчев“ №2, ет.2, ап. 6, гр. Варна, община Варна   Информацията е достъпна...

Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6
23.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:  за промяна по време но строителството на обект от „Склад за метални конструкции“ в  „Обект за производство на сухи кремообразни, емулгиращи и желирани смеси“ в ПИ с идентификатор 67489.1.993 м-ст „Старо село“, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.     с Възложител: „ АТИС ИНЖИНЕРИНГ“ ООД   ул. „Съединение“ №4,...

Обява за инвестиционно предложение
23.04.2020
ОБЯВА За инвестиционно предложение     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-133/ 15.04.2020 г., уведомление за: „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм³ (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“ в поземлен имот № 00182.28.65, по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково.   С Възложител : „Пластхим Т“АД, гр. Тервел    С адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ №97     Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се...

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.