-2-

Дата на публикуване: 10.12.2020 17:23

4. Земеделски земи

Общата площ на територията на община  Аксаково е 460 536 дка.

Земеделските територии заемат общо 313 200 дка, като относителния им дял е по-висок от средния за страната (58,7%). Потенциалите на земе­делските земи се оценяват като предпоставка за приоритетите в развитието на общината, един от които е свързан с формирането на модерен аграрен сектор.

Селскостопанския фонд (ССФ) на територията на община Аксаково е 308189 дка, от които: обработваема земя – 187 056 дка., в т.ч. ниви – 181743 дка. и трайни насаждения – 5313 дка.; мери и пасища – 17076 дка.; пустеещи, необработваеми земи -104057 дка.

След влизане в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ през 1992 г. на Община Аксаково са възстановени 29 581.99 дка земеделски земи, които по начин на трайно ползване са както следва:

 

№ по ред

Начин на трайно ползване

Декари

1

2

3

1.

мери и пасища

   13584.245

2.

пасище с храсти

4636.221

3.

храсти

212.145

4.

ниви

4881.881

5.

изоставени ниви

2606.592

6.

затревени ниви

75.453

7.

вр. неизползваеми ниви

169.358

8.

др. неизползваеми ниви

25.670

9.

горски ниви

14.022

10.

изоставени трайни насаждения

589.197

11.

изоставена територия за трайни насаждения

41.527

12.

др. трайни насаждения

1.867

13.

ливади

356.319

14.

поляни

26.656

15 .

полски култури

74.897

16.

посевни площи

10.636

17.

лозя

457.659

18.

овощни градини

25.942

19.

др. селскостопански територии

300.986

 

ОБЩО

28091.273

 

 

Разпределението на земеделските земи в декари по населени места е както следва:

 

№ по ред

Населено място

Декари

1

2

3

1.

Аксаково

353.244

2.

Ботево

3723.273

3.

Водица

821.846

4.

Въглен

698.218

5.

Генерал Кантарджиево

2153.450

6.

Доброглед

538.193

7.

Долище

1324.947

8.

Засмяно

254.182

9.

Зорница

1866.040

10.

Игнатиево

878.689

11.

Изворско

1353.815

12.

Кичево

1560.206

13.

Климентово

4137.107

14.

Крумово

2198.746

15.

Куманово

377.503

16.

Любен Каравелово

573.854

17.

Новаково

1375.169

18.

Орешак

823.614

19.

Осеново

995.002

20.

Припек

193.197

21.

Радево

237.722

22.

Слънчево

1124.446

23.

Яребична

528.810

 

ОБЩО

28091.273

 

 

Разпределението на земеделските имоти със съставени АОС по населени места е както следва:

 

№ по ред

Населено място

АОС

1

2

3

1.

Аксаково

47

2.

Ботево

188

3.

Водица

349

4.

Въглен

130

5.

Генерал Кантарджиево

355

6.

Доброглед

34

7.

Долище

553

8.

Засмяно

53

9.

Зорница

91

10.

Игнатиево

107

11.

Изворско

68

12.

Кичево

163

13.

Климентово

222

14.

Крумово

180

15.

Куманово

51

16.

Любен Каравелово

65

17.

Новаково

111

18.

Орешак

46

19.

Осеново

144

20.

Припек

64

21.

Радево

51

22.

Слънчево

104

23.

Яребична

112

 

ОБЩО

3288

 

Това е селскостопанският фонд, с който Община Аксаково може да извършва разпоредителни действия и от който може да реализира приходи.

Към момента на възстановяване на земеделските земи на Община Аксаково не е правен оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите на Общинската служба по земеделие и гори, съответства на действителното фактическо състояние.

Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по:

-  оглед,

-  установяване на действителния начин на трайно ползване,

-  изготвяне на скица,

-  данъчна оценка.

            Тези дейности изискват ангажиране на  институции, извън структурата на общинската администрация, значителен времеви и организационно-технически ресурс.

Общината е собственик на голям брой маломерни имоти (с площ до 10 дка), разпокъсани и в различни землища, които не представляват интерес за наемане или аренда.

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (включително и предстоящите му промени), дава възможност  за  доброволно уедряване (комасация) на земеделските имоти. Комасацията се извършва по изрично  съгласие на собствениците на земеделските имоти в дадено землище или в част от него. Предвидена  е  възможност за изработване на планове за уедряване, които ще променят границите на земеделските имоти. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура и екология.

След началото на процеса по възстановяване на земеделските земи до настоящия момент, Община Аксаково не е предприемала действия за трасиране на земеделските имоти. Трасирането на един имот  представлява поставяне на трайни знаци и изпълнението на тази процедура би ангажитало значителен финансов ресурс. Целесъобразно е трасиране да се извършва при наличие на спор за собствеността или при установяване на обработване на земеделски земи – общинска собственост без правно основание. Тук особено внимание следва да обърне на нерегламентираното обработване на полските пътища общинска собственост от арендаторите на съответните землища.

Промяната в законадателството в последните години въведе нови аспекти, съобразени с директивите на Европейския съюз. Очертаната посока за развитие на дейността на общините и тяхната роля  в обществено - икономическия живот е в следния смисъл:

 • Децентрализация от Централните органи за управление в страната и възможност за самостоятелна издръжка и собствен просперитет;
 • Ограничаване на нейната роля само в областта на посочените в чл.17 от ЗМСМА дейности, развиващи се на нейна територия;
 • Дистанциране от развиването на дейности пряко стопански, несвойствени за нейната основна роля;
 • Стимулиране развитието на частния бизнес и инициатива за публично – частни инициативи;

Тези и други промени, намериха отзвук в ЗОС, ЗСПЗЗ и др., имащи пряко значение за работата на общината. Натрупания към момента поземлен фонд включително и този по чл. 19 от ЗСПЗЗ ще доведе до увеличаване обема на администриране в смисъл на управление, стопанисване и разпореждане с тези имоти.

Земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ са имоти останали след възстановяването на правата на собствениците и се стопанисват и управляват от общината.

Към настоящият момент общината има възможност да управлява поземления фонд като сключва договори за наемq аренда и продажба.

Видно от справката за разпределението на земеделската земя по начин на трайно ползване е, че около 2/3 от общинската земеделска земя представлява пасища и една по-малка част, около 1/6, представлява ниви.

Значителен неусвоен ресурс предлагат местностите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Законодателят е предвидил за земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, да се изработват помощен план и план на новообразуваните имоти (ПНИ). Помощният план съдържа данни както за имотите, предоставени за ползване, така и за имотите, съществували преди образуването на трудовокооперативните земеделски стопанства и държавните земеделски стопанства. При липса на информация за границите на имотите в тези източници, данните се набират с анкети при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

 1. -2- - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. Заповед
 14. 51
 15. 50
 16. Обявление за имот 506.324-326-327
 17. Обявление за имот 501.1506
 18. 409
 19. 121
 20. 59
 21. 54
 22. 52
 23. 3
 24. 49
 25. 43
 26. 35
 27. 33
 28. 28
 29. 27
 30. 26
 31. 25
 32. 24
 33. 21
 34. 3
 35. 1
 36. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 37. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Наредба
 40. Обявление за имот 506.314
 41. 7
 42. 6
 43. 63
 44. 62
 45. 61
 46. Обявление за имот 506.15
 47. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 48. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 52. 3
 53. 2
 54. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 55. 7
 56. 6
 57. 5
 58. 4
 59. 3
 60. 2
 61. 1
 62. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 65. 2
 66. 3
 67. 2
 68. 4
 69. 3
 70. „Янчова поляна
 71. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 74. 52
 75. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 81. съобщение ДВ Вълчан чешма
 82. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 87. 5
 88. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 92. 4
 93. 3
 94. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 99. 2
 100. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 102. 4
 103. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 105. 2
 106. Трета страница
 107. Втора страница
 108. Трета
 109. Втора
 110. _-3-_
 111. -3-
 112. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 113. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 115. 3
 116. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 119. Пасища, мери и ливади 2020
 120. Обявление - Пасища и мери
 121. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 122. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 123. Търг с тайно наддаване 2019
 124. Открит конкурс - 2019
 125. Обява - Прием на войници 2019г.
 126. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 127. Обявление - Пасища и мери
 128. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 129. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 130. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 131. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 132. Открит конкурс - местно 2017
 133. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 134. Пасища, мери и ливади 2019
 135. Обява за подбор
 136. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 137. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 138. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 139. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 140. Заповеди на министъра на отбраната
 141. Пасища, мери и ливади 2018
 142. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 143. Проект „Приеми ме 2015“
 144. Пасища, мери и ливади
 145. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 146. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 147. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 148. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 149. Открит конкурс - 2020
 150. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 151. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 152. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 153. Открит конкурс - местно 2018
 154. 12121
 155. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 156. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 157. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 158. Обръщение пожарна безопасност
 159. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 160. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 161. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 165. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 166. Заповед 391
 167. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 170. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 171. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 172. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 173. Dolishte
 174. Уведомление
 175. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 176. СЪОБЩЕНИЕ
 177. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 178. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 179. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 180. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 181. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 182. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 183. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 184. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Уведомление - Марийка Димова Николова
 191. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 192. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 193. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 194. Заповед №697 от 20.09.2013г
 195. Заповед №696 от 20.09.2013г
 196. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 197. Заповед №676 от 13.09.2013г
 198. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 199. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития