Наредба

Дата на публикуване: 10.12.2020 17:23

 

Н А Р Е Д Б А

 

за ползване на пасища и мери – общинска собственост ипредоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани заотглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в доброземеделско и  екологично състояние

 

 


 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

ГЛАВАПЪРВА

Общиположения

 

 

ГЛАВАВТОРА

Стопанисване,управление и ползване на общинските пасища и мери

 

 

ГЛАВАТРЕТА

Условияи ред за предоставяне на пасища и мери за индивидуално и общо ползване наземеделски стопани – животновъди или на лица поели задължение да ги поддържат вдобро земеделско и екологично състояние

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Задължения на общината и  ползвателите на общинскитемери и пасища

 

 

ГЛАВАПЕТА

Административно-наказателниразпоредби

 

 

ГЛАВАШЕСТА

Преходнии заключителни разпоредби

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Настоящата Наредба определя начина за стопанисване,управление и реда за предоставяне за ползване на пасища и мери – общинскасобственост.

Чл.2.Предмет на Наредбата са общинските имоти с начин натрайно ползване „Пасище и мера” на територията на Община Аксаково, наричанипо-долу за краткост – пасища и мери.

Чл.3. Наредбата определя конкретните правомощия на Общинскисъвет - Аксаково, Кмета на община Аксаково и кметовете и кметските наместницина населените места в община Аксаково относно стопанисването, управлението ипредоставянето за ползване на пасища и мери.

 

 

ГЛАВА ВТОРА

СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПАСИЩА ИМЕРИ

 

Чл.4. Стопанисването и управлението  на пасищата и мерите обхваща:

1.     поддържанетона съществуващите пасища и мери  всъответствие с условията за поддържането на земята в добро земеделско иекологично състояние  и прилагането нанационалните стандарти, определени със заповед на Министъра на земеделието;

2.     създаванетона нови пасища и мери;

3.     рекултивацияна пасища и мери;

4.     извършванена агротехнически и растителнозащитни мероприятия;

5.     предоставянеза ползване.

Чл.5. Предоставянето за ползване на общинските пасища и мери се извършвас решение на общинския съвет за всяка календарна година, в съответствие сместоположението и площта на физическите блокове, подлежащи на предоставяне наземеделските стопани – животновъди или на лица, поели задължение да гиподдържат в добро земеделско и екологично състояние.

Чл.6. Забранява се строителство в общинскитепасища и мери, без промяна на предназначението им, както и превръщането им вобработваеми земи – ниви.

Чл.7. Промяна предназначението на пасищата имерите се допуска по изключение в случаите и по реда предвидени в Закона засобствеността  и превилника заприложението му.

Чл.8. (1) Ползването на общинските мери и пасища,включва следните начини за въздействие върху тяхното общо състояние, касаещопродуктивността, качеството и ботаническия състав на тревостоя:

      1. почистване от нежелана храстовиднарастителност и битови и отпадъци;

      2. регулиране на водния режим;

      3. борба с плевелите;

      4. торене;

      5. посяване;

      6. режим на ползване;

      7. противоерозионни мероприятия.

(2) При ползване на пасища и мери трябва да се прилагатминималните национални стандарти за прилагане на добри селскостопански  условия, определени със заповед на министърана земеделието и храните, както следва:

 1. За опазване на почвата от ерозия - национален стандарт 1.2 – задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделски парцел и сключването на споразумения между земеползвателите на даден физически блок
 2. За запазване на структурата на почвата - национален стандарт 3.1 – забранява се използване на земеделска техника в парцели с преовлажнена почва;
 3. Осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания:

 

 

 

 

-   национален стандарт4.1 –земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и ливади), садлъжни да поддържат минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар(ЖЕ/ха) или да извършват минимум една коситба за съответната година – до 15 юлиза равнинните райони и до 15 август за планинските райони включени в обхвата нанеоблагодетелстваните планински райони;

-  националенстандарт 4.2 – задължително е постоянните пасища и ливади да се почистватот нежелана храстовидна  растителност ида се провежда борба с агресивните и устойчиви растителни видове – орловапапрат, чемерика, айлант, амфора и къпина;

-    национален стандарт 4.3 – задължително е да се запазватсъществуващите граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделскияпарцел;

-  националенстандарт 4.4 – задължително е опазването на земеделските площи в близост догори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.

(3)Принедостиг на мери и пасища, отговарящи наобщата минимално необходима площ за всички животни, отглеждани в населеното място, се въвежда коефициент за редукция на броя населскостопанските животни на ползвателите, с цел покриванеизискванията за минимална гъстота на животните по Национален стандарт 4.1.

Чл.9. Ползванията от общинските мери и пасищакато сено, семена, събиране на гъби, билки, горски плодове и други извън пашана селскостопански животни, представляват странични ползвания и се уреждат всъответните разпоредби на Наредбата за администрирането на местните такси ицени на услуги на територията на община Аксаково.

Чл.10. Провеждането на сеч на отделно стоящи игрупи дървета в общинските пасища и мери, се извършва, съгласно Закона заопазване на селскостопанското имущество.

 

 

ГЛАВА ТРЕТА

УСЛОВИЯИ РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НАЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ – ЖИВОТНОВЪДИ ИЛИ НА ЛИЦА ПОЕЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ГИ ПОДДЪРЖАТ ВДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ

 

Чл.11.Организацията по предоставяне заползване на общинските пасища и мери се осъществява от Кмета на Общината.

Чл.12. (1) Общински пасища и мери, предвидени за предоставяне заползване, се обявяват публично от общинската администрация чрез писмениобявления, поставени на подходящите за целта места в сградата на Общината исъответните населени места.

(2)Обявлениетопо ал.1 съдържа информация за местоположение, номер и площ на физическия блокна съответното землище, предвиден за предоставяне.

Чл.13.(1)Общински пасища и мери в землището нададено населено място в Общината се предоставят за индивидуално ползване нафизически и юридически лица, отглеждащи пасищни животни или на лица поелизадължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Площите сепредоставят за пасищно и оборно пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат добитък и еднокопитни в съотношение, съгласно Национален Стандарт4.1 от Условията заподдържане на земята в добро екологично и земеделско състояние”, утвърдени съсзаповед на министъра на земеделието и храните.

(2)Пасища и мери –общинска собственост, за които не се сключат договори за индивидуално ползванеостават за общо ползване от жителите на съответното населено място. В тозислучай ползването на пасищата и мерите се разрешава след заплащане насъответната таска предвидена в Наредбата за администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Аксаково. Таксата се определя влева/дка.

(3) Определянето на площите за индивидуално и общо ползванесе извършва след приемане на всички заявления от лицата желаещи да ползватобщински мери и пасища и в зависимост от броя на животните и наличните пасища имери за всяко населено място.

 

 

 

 

Чл.14. Кандидати за ползване на общинскипасища и мери могат да бъдат:

-        Земеделскистопани,отглеждащи пасищни животни на територията на Общината

-        Юридическилица с нестопанска цел,осъществяващи дейност в областта на животновъдството

-        Лица,които са поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологичносъстояние;

Чл.15. (1)Общински пасища и мери се предоставятза общо ползване след заплащане на таксата по чл.13, ал.2.

(2)Лица, на които е предоставеноиндивидуално ползване на определени физически блокове,сключват договор за наемс Кмета на Общината за срок определен с решението на общинския съвет, но неповече от 5 години.

Чл.16. (1) C решение на Общинския съвет за индивидуалноползване могат да бъдат предоставени общински пасища и мери само на земеделскистопани, отглеждащи пасищни животни илина лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско иекологично състояние.

(2) При условията на ал.1 могат да сеотдават под наем и пасища и мери по чл.19 ал.1 от ЗСПЗЗ.

(3) Всяка календарна година до 31 януари, кандидатите по ал.1 представятв община Аксаково заявление за ползване на пасища и мери, съдържащо : наименованиеи данни за статута на лицето;местонахождение, площ и номер на имота, който се иска за ползване; удостоверение от ветеринарния лекар, отговарящ за съответното населено място, съдържащо регистрираните животни по вид, възрастова група и брой; Към заявлениетокандидатът прилага и :

3.1.декларация, че при промяна на броя на животните за срока на договора заползване, ще уведоми Община Аксаково за настъпилите промени;

3.2.декларация, че е запознат с правилата за ползване на общински пасища и мери иразпоредбите на настоящата наредба;

3.3.удостоверение за липса на финансови задължения към община Аксаково.

3.4.други данни, изискващи се за кандидатстване за подпомагане по Схемата за единноплащане на площ;

(4) Кметът на Общината внася докладназаписка в Общинския съвет за разглеждане на подадените молби по ал.3 в срок до31.03. на текущата година.

(5) След решение на Общински съвет запредоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата Кметът наОбщината сключва договор с ползвателите при условия и ред, определени в решението на Общинскиясъвет.

(6) Наемната цена за индивидуално ползване на мерите ипасищата се определя с Решение на Общински съвет - Аксаково.

Чл.17. В Община Аксаково се съхраняват всички документи, свързани с отдаването на мери ипасища под наем -  в Дирекция ”Общинскасобственост”.

 

                  

 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 Задължения на общината и ползвателите на общинските мери ипасища

 

Чл.18. Задължения на общината:

- Даосигури безпрепятствено ползване на предоставените за общо ползване общински мерии пасища;

- Дапредоставя периодична информация на ползвателите относно необходимите мероприятияпо поддържане и опазване на мерите и пасищата.

Чл.19. Задължения на ползвателите за индивидуалноползване на мери и пасища е да осигуряват стриктното прилагане на технологични и организационни мероприятияотносно:

1.  Повърхностноподобряване на терена;

2.                 Подобряване на мерите и пасищата чрез  оптимизиране на минералното торене;

3.                 Органично торене на мерите и пасищата;

4.                 Борба с плевелите и вредната растителност;

5.                 Подсяване на деградирали мери и пасища;

6.                 Основно подобряване на мери и пасища принископродуктивни естествени тревостои със силно влошен тревен състав;

7.                 Поддържане на мерите и пасищата чрезтрадиционните земеделскипрактики; 

8.       Рационално и щадящо използване на мерите ипасищата.

Чл. 20. (1) За изпълнение на задълженията си по чл. 19 ползвателите следва даподдържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, както и даспазват следните правила:

1. Да не променятпредназначението им;

2. Да не използватмерите и пасищата за неземеделски нужди;

3.Да неги разорават;

4. Дапочистват мерите и пасищата от замърсяване, камъни и храсти;

5. Даизвършват частично засяване или възстановяване и подхранване на мерите ипасищата;

6. Да недопускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други отпадъци;

7. Забранявасе наторяването с изкуствени торове и с утайки от пречистването на отпадъчниводи;

8. Забранявасе паленето на растителност в мерите и пасищата;

9. Да сеопазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания;

10. Даспазват разпоредбите на ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗОССИ

11. Дапровеждат борба с агресивни и устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./;

12. Дарайонират пашата, такаче да се избягва преизпасването на тревостоя;

13. Даокосява порасналата, неизпасана трева;

14. Да се определят прокарите за селскостопанските животни до местата запаша и водопой

15. Даопазва пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

16.Препоръчвасе пръскането на пасищата и мерите с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

17. даизпълняват указанията на специализираните органи;

18. Презпролетта пашата да започва, когато пасищата са добре пресъхнали, а през есента да сепрекратява около месец преди настъпване на трайните застудявания, за да израснаттревите исе подготвят за успешно презимуване.

(2) Ползвателите нямат право дапреотстъпват ползваните от тях пасища и мери на трети лица.

Чл. 21. (1) Задълженията на ползвателите посочени в тази наредбасе включват като клаузи в сключените договори с ползвателите.

(2) Договори за ползване на пасища и мери с некоректниползватели от предходни години не се сключват.

(3)Договорите за ползване на общински пасища и мери, влизат в сила от деня наподписването им.

(4) Договорите за наем за индивидуално ползване могат да сепрекратяват преди изтичането на срока когато ползвателят:

1. не отговаря наусловията за отдаване на мери и пасища под наем;

2. не спазва условиятаза поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, определенипо реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

 

ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ

 

Чл.22.  (1) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева лице,което:

1.     ползва общински мери и пасища, извънустановения в тази наредба ред.

2.     извършва паша на селскостопанскиживотни, извън указаните места, численост или вид животни.

3.     създава пчелин в общински мери ипасища.

4.     преотстъпва предоставените му заползване общински мери и пасища на трети лица;

 

 

 

(2) Наказва се с глоба в размер от 100 до 500 лева физическолице и с имуществена санкция от 500 да 2000 лева едноличен търговец илиюридическо лице, което унищожи общински мери и пасища и/или ги превърне вобработваема площ – нива.

(3) Лице, което унищожи, повреди, извади или премести траензнак за обозначаване на границите на общинските пасища и мери, се наказва сглоба/имуществена санкция от 250до 500 лв.

(4) За други нарушения на тази наредба виновните лица сенаказват с глоба/имуществена санкцияот 10 до 200 лева.

Чл.23. (1) Нарушенията по тази наредба сеустановяват с актове на служители от общинска администрация, определени откмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета наобщината или изрично оправомощено от него лице.

Чл.24. Административно-наказателнотопроизводство по тази Наредба се извършва по реда на Закона за административнитенарушения и наказания.

 

 

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕХОДНИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1.  Контролътпо изпълнението на настоящата наредба се възлага на кмета на общината.

§2. Ежегодно, кметът на общината актуализира годишния план заползване на  общинските пасища и мери.

§3. Кметът на общината назначава комисия, която да проверявасъстоянието на наличните общински пасища и мери, да прави оглед и съставяпротокол за различия между документалните данни и установеното на терена. Задейността си комисията се отчита пред кмета на общината.

§4. За заявленията за ползване на общински мери и пасища,подадени до датата на приемането на настоящата наредба не се прилагат изискваниятана т. 3.1. до 3.5. на чл.16, ал.3 от наредбата.

§5. Настоящата наредба е приета  с ………………………………. на Общински съвет – Аксаково и влиза всила от датата на приемането й.

         

 

 

 

 

 

ГЛАВНА


 1. Наредба - Текуща страница
 2. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНЦЕСИИТЕ В ОБЩИНА АКСАКОВО
 3. 2
 4. 4
 5. 3
 6. 60
 7. 59
 8. 58
 9. 57
 10. 56
 11. 54
 12. 55
 13. -2-
 14. Заповед
 15. 51
 16. 50
 17. Обявление за имот 506.324-326-327
 18. Обявление за имот 501.1506
 19. 409
 20. 121
 21. 59
 22. 54
 23. 52
 24. 3
 25. 49
 26. 43
 27. 35
 28. 33
 29. 28
 30. 27
 31. 26
 32. 25
 33. 24
 34. 21
 35. 3
 36. 1
 37. Решение ВА 81-ПР/ 2010г
 38. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 39. Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
 40. Обявление за имот 506.314
 41. 7
 42. 6
 43. 63
 44. 62
 45. 61
 46. Обявление за имот 506.15
 47. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.50
 48. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 49. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 50. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот125 черном.панорама
 51. ОБЯВЛЕНИЕ АП за имот 506.179
 52. 3
 53. 2
 54. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.24
 55. 7
 56. 6
 57. 5
 58. 4
 59. 3
 60. 2
 61. 1
 62. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.250
 63. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.113
 64. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.314
 65. 2
 66. 3
 67. 2
 68. 4
 69. 3
 70. „Янчова поляна
 71. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.45
 72. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.15
 73. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.35
 74. 52
 75. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.269
 76. ОБЯВЛЕНИЕ АП-зап.за-506.269
 77. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.154
 78. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.364
 79. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.338
 80. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.125
 81. съобщение ДВ Вълчан чешма
 82. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.260
 83. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.299
 84. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.223
 85. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.151
 86. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.23
 87. 5
 88. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.76
 89. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.123
 90. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1721 Кум тепе
 91. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.87
 92. 4
 93. 3
 94. ОБЯВЛЕНИЕ АП Панорама имот 506.363
 95. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.328 329
 96. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1622 Кум тепе
 97. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.18
 98. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 1449
 99. 2
 100. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.25
 101. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.363
 102. 4
 103. ОБЯВЛЕНИЕ АП Припек 44 и 84
 104. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 506.206
 105. 2
 106. Трета страница
 107. Втора страница
 108. Трета
 109. Втора
 110. _-3-_
 111. -3-
 112. съобщение ДВ СУХАТА И ЮВЕЗ
 113. ОБЯВЛЕНИЕ АП за оценяване имот 501.1471
 114. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.151
 115. 3
 116. ОБЯВЛЕНИЕ АП за-506.223
 117. ОБЯВЛЕНИЕ АП за - 506.23
 118. ОБЯВЛЕНИЕ АП имот 501.1650 1651 Кум тепе
 119. Пасища, мери и ливади 2020
 120. Обявление - Пасища и мери
 121. Открит конкурс - добив на дървесина 2020
 122. Информация за планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария в складова база ГСМ на летище Варна
 123. Търг с тайно наддаване 2019
 124. Открит конкурс - 2019
 125. Обява - Прием на войници 2019г.
 126. Заповед №139 - Забрана на паша за на селскостопански животни на територията на община Аксаково
 127. Обявление - Пасища и мери
 128. Годишен план за ползване на дървесина 2018
 129. Процедура за провеждане на открит конкурс 2018г.
 130. Заповед №420 от 22.06.2018г - Настъпването на етап \\"Восъчна зрялост\\" на посевите от житни култури за 2018г. не територията на община Аксаково
 131. Търг - продажба на стояща дървесина 2017
 132. Открит конкурс - местно 2017
 133. Заповед №392 от 29.06.2017г. - Пожарна безопасност
 134. Пасища, мери и ливади 2019
 135. Обява за подбор
 136. До Маринка Ангелова Георгиева - относно : гр.дело №1662 и №1663 по описа на Окръжен съд - Варна за 2016г., V състав
 137. Отчет на изпълнението на плановете за енергийна ефективност
 138. Възстановяване на пиезометрична и инклинометрична мрежа на територията на община Аксаково, област Варна
 139. Търг - продажба на стояща дървесина 2018
 140. Заповеди на министъра на отбраната
 141. Пасища, мери и ливади 2018
 142. Съобщение от МВР - Главна дирекция \\" Гранична полиция"
 143. Проект „Приеми ме 2015“
 144. Пасища, мери и ливади
 145. Заповед №163/19.02.2016г. - Контрол на достъпа в сградата на Община Аксаково
 146. Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
 147. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 148. Годишен план за ползване на дървесина на Община Аксаково за 2016г.
 149. Открит конкурс - 2020
 150. Обявление - Проект „Нови възможности за грижа”
 151. Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
 152. Конкурс по проект „Подкрепа за равноправен живот“
 153. Открит конкурс - местно 2018
 154. 12121
 155. Протокол за извършена проверка в Община Аксаково, Варненаска област на основание чл.16, ал.1 от ПЗР Към ЗИД на ЗГР
 156. Протокол за разпределение на на пасища и мери от ОПФ
 157. Съобщение от Дирекция “ОСС”
 158. Обръщение пожарна безопасност
 159. Списък на оценените кандидати за лични асистенти
 160. Интервю за лични асистенти по проект „Нови възможности за грижа”
 161. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - „Янчова поляна"
 162. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - Заповед №РД-15-7706-40/19.02.2015г.
 163. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията\\" - местност „Ачмалъка”
 164. Съобщение от Дирекция \\"Устройство на територията"
 165. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 166. Заповед 391
 167. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 168. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 169. Започва прием на документи за потребители и лични асистенти по проекта „Нови възможности за грижа”
 170. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 171. За лицата с настоящ адрес в чужбина
 172. ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГР. АКСАКОВО”
 173. Dolishte
 174. Уведомление
 175. Уведомление от Дирекция “ОСС”
 176. СЪОБЩЕНИЕ
 177. Съобщение от Дирекция "Строителен контрол"
 178. Съобщение от Дирекция "Устройство на територията"
 179. Съобщение за отваряне на предложенията и обвързващите предложения на участниците по обявената открита процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково
 180. Заповед №94 от 12.02.2018г. - Образец на „Заявление за издаване на позволително за ползване на недървесни горски продукти”.
 181. Oбщински план за развитие на община Аксаково 2014-2020г
 182. Съобщение - В Община Аксаково гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или зрението ще имат възможност да гласуват в следните секции
 183. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 184. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 185. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 186. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 187. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 188. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 189. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 190. Уведомление - Марийка Димова Николова
 191. Уведомление - Иван Георгиев Ставрев
 192. Уведомление - Парашкева Димитрова Добрева и Пламен Димитров Маринов
 193. Заповеди за сключени споразумения по смисъла на чл.37в от ЗСПЗЗ
 194. Заповед №697 от 20.09.2013г
 195. Заповед №696 от 20.09.2013г
 196. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 197. Заповед №676 от 13.09.2013г
 198. Уведомление - Вяра Димитрова Цекова
 199. Заповед №611 - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина“
 200. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 201. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 202. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Стойко Великов Стойков
 203. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.538
 204. Местност „Старите лозя”, - №500.136
 205. местност „Лозите" - №501.107
 206. Местност „Сухата чешма” - №504.685
 207. Местност Черноморска панорама” /„Перчемлията" - №510.570
 208. местност „Лозите" - №501.96
 209. местност „Лозите" - №501.296
 210. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 211. Уведомително писмо до Стойко Великов Стойков
 212. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 213. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 214. Съобщение за откриване на безсрочен депозит
 215. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 216. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Виктор Андреев Йоргакиев
 217. съобщение за откриване на безсрочен депозит на Теодора Георгиева Йоргакиева
 218. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Катерина Росенова Лодозова
 219. Съобщение за откриване на безсрочен депозит на Аделина Милчева Михайлова
 220. Заповеди № 117 от 25.02.2013г - Отчуждаване на имот 038013
 221. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 222. Заповед № 913 - отчуждаване на имот
 223. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 224. Заповед №849 от 12.11.2012г - Извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад, рампиране на добита дървесина
 225. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Анелия Здравкова Кръстева и Константин Здравков Здравков
 226. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 227. Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 228. Заповед 813
 229. Заповед 812
 230. Заповед 811
 231. Заповеди №810
 232. Заповеди № 809
 233. Заповед 814
 234. Oтчуждаване на имоти с.Въглен
 235. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 236. Заповед №796 от 29.10.2012 - райони сметосъбиране
 237. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 238. Активизирано свлачище вилна зона Кранево - спирка "Кипарис"
 239. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 240. Заповед №704 от 01.10.2012г.
 241. Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 242. Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково
 243. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 244. Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/
 245. Писмо за изплащане на сума съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г.
 246. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 247. Програма за общинско първенство по футбол /аматьори/ мъже - Община Аксаково сезон 2012г - есен
 248. Наредба за общинско първенство по футбол /аматьори/ на малки врати
 249. Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
 250. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 251. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 252. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 253. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 254. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 255. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 256. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 257. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 258. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 259. Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС
 260. Открит конкурс - Маркиране на насаждения и дървета за сеч в горски територии, собственост на община Аксаково, в обект №19001
 261. Съобщение - изменение на основание § 4к, ал.8 ПЗР ЗСПЗЗ на ПНИ (план на новообразуваните имоти) на зони по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ
 262. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 263. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 264. Заповед 170 от 08.03.2012г. - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 265. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 266. Проект „И аз имам семейство”
 267. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 268. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 269. 2
 270. Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
 271. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 272. Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ
 273. Проект - Правилник на организацията и дейността на Общински съвет - Аксаково мандат 2011-2015
 274. Проект - СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2015 г.
 275. Приемно време на Главния архитект на община Аксаково
 276. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 277. Активизирано свлачище
 278. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 279. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 280. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 281. Заповед 862 - Активизирано свлачище вилна зона Кранево
 282. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 283. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 284. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 285. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 286. Съобщение по чл.128, ал.1 от ЗУТ
 287. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 288. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 289. Съобщение по чл.128,ал.1 от ЗУТ
 290. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 291. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 292. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 293. Съобщение на основание чл.128,ал.1 от ЗУТ
 294. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково - актуализирана 25.01.2011г.
 295. Архивни документи Параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ - 2010г.
 296. Преместваеми обекти и РИЕ
 297. Пасища, мери и ливади 2021
 298. Обявление - Пасища и мери
 299. Заповед №96/08.02.2021г. - Забрана за Паша 2021

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития