Заповед 813З А П О В Е Д

 

№_______

гр.Аксаково________2012 г.


На основание чл.25, ал.2, във връзка с чл.21 от Закона за общинската собственост, Решение № 6.8 от Протокол № 6/17.02.2012г. на Общински съвет Аксаково за одобряване на подробният устройствен план – план за застрояване за изграждане на “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени)” в обхват поземлени имоти №№ 025040, 025041, 038004, 038005, 038006, 038007, 038008, 038009, 038010, 038011, 038012, 038013, 038014, 038015, 038017, 038018, 038019, 038020, 038021, 038022, 038023, 038024, 038025, 038026, 038027, 038029, 038030, 038034, 038035, 038036, 038037, 038038, 038039, 039025, 039026, 039027, 039028, 039029, 039030, 039031, 039035, 039036, 039037 по КВС на землището на с.Въглен, община Аксаково, област Варна, публикувано обявление в два централни ежедневника – „Новинар” от 27.08.2012г., „Телеграф” от 28.08.2012г. и един местен ежедневник в-к „Народно дело” от 27.08.2012г., и чл. 44, ал.2 от ЗМСМА

 

І. О Т Ч У Ж Д А В А М:

 

Поземлен имот с идентификатор 039030 по КВС на землище с. Въглен, Община Аксаково, местност „Габарите”, с НТП – нива, целият с площ 9 999 кв.м., собственост на Фросинка Иванова Стоилова, ЕГН 3109241116,  с адрес с.Долище, Димитра Иванова Николушева, ЕГН 4004081158, с адрес: гр.Варна, Марийка Иванова Симова, ЕГН 4604131013, с адрес: с.Константиново, Иванка Иванова Лефтерова, ЕГН 4802011016, с адрес: с.Долище, Иван Атанасов Иванов, ЕГН 6304051245, с адрес: гр.Варна, в качеството им на наследници на Иван Илиев Иванов / Алексиев/, ЕГН 1105160964, с адрес: с. Долище, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижими имоти, възстановени по закона за собствеността и ползването на земеделските земи № 43, том XIV, дело 7019/98, вписан в Служба по вписванията – Варна, при следните квоти:

-          Фросинка Иванова Стоилова   -  1/5 ид.ч.;

-          Димитра Иванова Николушева – 1/5 ид.ч.;

-          Марийка Иванова Симова         - 1/5 ид.ч.;

-          Иванка Иванова Лефтерова       - 1/5 ид.ч.;

-          Иван Атанасов Иванов               - 1/5 ид.ч.

 

ІІ. Отчуждаването се извършва съгласно предвижданията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г. и в съответствие с подробен устройствен план план за застрояване, одобрен с решение № 6.8 от Протокол № 6/17.02.2012г. на Общински съвет Аксаково, предвиждащ изграждане на “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци (битови, строителни, зелени) - предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин.

 

ІІІ. Определям равностойно парично обезщетение за отчуждавания имот в размер 5 370,00 лв. (пет хиляди триста и седемдесет лева), представляващо пазарната цена на имота съгласно изготвен доклад от лице оценител на имоти от 15.03.2012г. препотвърдена с уведомително писмо вх. № 9400-1211/26.10.2012г. Размерът на обезщетението на осн. чл.5, ал.1 и чл.10, ал.1 и ал.2 от ЗН се разпределя както следва:

-          Фросинка Иванова Стоилова   -  1074.00 ( хиляда седемдесет и четири) лева;

-          Димитра Иванова Николушева – 1074.00 ( хиляда седемдесет и четири) лева;

-          Марийка Иванова Симова         - 1074.00 ( хиляда седемдесет и четири) лева;

-          Иванка Иванова Лефтерова       - 1074.00 ( хиляда седемдесет и четири) лева;

-          Иван Атанасов Иванов               - 1074.00 ( хиляда седемдесет и четири) лева;

 

ІV. Изплащането на паричното обезщетение ще се осъществява при условията на подписано Споразумение за партньорство между община Варна, община Аксаково и община Белослав от 29.03.2011г. и решение от Протокол № 11 от 30.01.2012г. и 02.02.2012г.  на УС на РСУО „Еко 2010”, в процентно съотношение както следва: за община Варна – 92,18%, за община Белослав – 3,00%  и за община Аксаково – 4,82%. Заинтересованите лица следва да подадат заявления, към които е приложен оригинал на документа за собственост и е посочена банкова сметка, по която да бъде изплатено полагащото се обезщетение (а когато се отнася за наследници – банкова сметка, изрично посочена от упълномощено от всички правоимащи лица, придружено и с актуално удостоверение за наследници). След депозиране на заявленията от заинтересованите лица, в срок до 3 месеца, възлагам на Директора на Дирекция „ФСХД” да извърши необходимите действия за изплащане на дължимото парично обезщетение.

 

V. Възлагам на Атанас Гьошев – Директор на Дирекция „ОСС” да организира и предприеме необходимите действия по изпращане на настоящата заповед за обнародване в „Държавен вестник”, за поставянето й на таблото за обявления в сградата на общината и на кметство с. Въглен, за публикуването й на интернет страницата на общината, както и за обявяването й в два централни ежедневника и един местен ежедневник.

               

VІ. На основание чл. 25, ал.2, изр. трето от ЗОС и чл. 60, ал.1 от АПК допускам предварително изпълнение на заповедта, по следните мотиви :

Изграждането на “Регионално депо за общините Варна, Аксаково и Белослав”, включващо съоръжения /инсталации/ площадки за третиране/ рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци е общински обект с първостепенно значение по смисъла на §1, т.6 от  ДР на ЗОС и § 5 т.73 от ДР на ЗУТ и реализацията му е от особена важност за осигуряване на екологичното равновесие в района.

Понастоящем капацитета на действащото депо за неопасни отпадъци в с. Въглен е изчерпан, липсва възможност за депониране на отпадъци, а продължаващата му експлоатация води до реален риск от възникване на промишлени аварии. Липсата на ново съоръжение или инсталация за третиране на отпадъци ще постави населението в региона без реална алтернатива, водеща до кризисна ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората.

Реализацията на ПУП ПЗ с посоченото отреждане е с особено важно  значение не само за общините Варна, Аксаково и Белослав, но  и за политиката  на Българската Държава по отношение поетите ангажименти съобразно европейските директиви в областта на екологичното законодателство. Допускането на криза с отпадъците в региона ще рефлектира върху националните приоритети в областта на околната среда, като от евентуалното закъснение изпълнението на проекта  може да последва значителна вреда. Възможността да се осигури бързо и навременно изпълнение на поетите ангажименти по изграждане на новото регионално депо, която инициатива е част от ОП „Околна среда 2007-2013г.”, е безусловно необходима, за да бъдат защитени особено важни държавни и обществени интереси.

 

Предварителното изпълнение ще осигури своевременното приключване на отчуждителните процедури, ще способства за срочното извършване на строителните работи и ще се избегнат вредите от неизпълнението.

Приложението на чл. 60, ал. 1 АПК няма да засегне правата на собствениците на отчуждените имоти да получат дължимото парично обезщетение, съгласно издадените заповеди за отчуждаване.

 

VІІ. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надка Симеонова – Секретар на община Аксаково.

 

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник". Когато заповедта е обжалвана само относно размера на паричното обезщетение, жалбата не спира изпълнението й.

 

Допуснатото разпореждане за предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 4 АПК подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обнародване на заповедта в „Държавен вестник” пред Административен съд – Варна.

 

Копие от заповедта да се връчи на собствениците, на Надка Симеонова – Секретар на община Аксаково – за контрол, на Атанас Гьошев – Директор на Дирекция „ОСС” и на Атанаска Цачева – Директор на Дирекция „ФСХД” за сведение и изпълнение.

 

Заповедта се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - един за канцеларията на Кмета, един за Дирекция „ОСС” и един за Дирекция „ФСХД”.

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Изготвил:

Ст. Славова

 

Съгласувал:

Ат. Гьошев

И. Добрева

Ат. Цачева

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.