Заповед 814
З А П О В Е Д

 

№_____ /________2012г.

гр. Аксаково

 

Долуподписаният инж. Атанас Костадинов Стоилов - КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО, след като преразгледах административната преписка, образувана във връзка с издаването на моя Заповед № 317 от 03.05.2012г. (обн. ДВ, бр. 41/01.06.2012г.), с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 038017 по КВС на землище с. Въглен, Община Аксаково, местност „Габарите”, с НТП- нива, целия с площ 11000.00 кв.м., и след като се уверих че в същата е допуснат пропуск при разпределяне на сумата между лицaтa – собственици, от които имотът се отчуждава, явяващо се ново обстоятелство към административната преписка, и на основание  чл. 62, ал.2 от АПК и чл.44, ал.2 от ЗМСМА

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

І. Допускам поправка на очевидна фактическа грешка в моя Заповед № 317 от 03.05.2012г., като в пункт І на ред 18 / осемнадесет / се допълва :

„при следните квоти

1.     Тодора Василева Гюрова – 4/48 ид. ч. /четири четиридесет и осми/;

2.     Тихомир Георгиев Гочев – 4/48 ид. ч. /четири четиридесет и осми/;

3.     Даринка Георгиева Стоянова – 4/48 ид. ч. /четири четиридесет и осми/;

4.     Рада Пейчева Гюрова – 2/48 ид. ч. /две четиридесет и осми/;

5.     Христина Василева Гюрова 2/48 ид. ч. /две четиридесет и осми/;

6.     Силвия Василева Павлова – 2/48 ид. ч. /две четиридесет и осми/;

7.     Гинка  Христова Иванова – 6/48 ид. ч. /шест четиридесет и осми/;

8.     Хрисавка Янкова Василева– 2/48 ид. ч. /две четиридесет и осми/;

9.     Анелия Зравкова Кръстева– 2/48 ид. ч. /две четиридесет и осми/;

10.  Константин Здравков Здравков, – 2/48 ид. ч. /две четиридесет и осми/;

11.  Панайот Иванов Здравков – 6/48 ид. ч. /шест четиридесет и осми/;

12.  Тодор Киров Терзиев – 3/48 ид. ч. /три четиридесет и осми/;

13.  Марияна Тодорова  Генева– 3/48 ид. ч. /три четиридесет и осми/;

14.  Мара Димитрова Желязкова – 6/48 ид. ч. /шест четиридесет и осми/;”

 

като в пункт ІІІ на ред 4 / четири / се допълва :

„Размерът на обезщетението се разпределя както следва:

1.     Тодора Василева Гюрова – 514,92 лв. /петстотин и четиринадесет лева и деветдесет и две стотинки/;

2.     Тихомир Георгиев Гочев – 514,92 лв. /петстотин и четиринадесет лева и деветдесет и две стотинки/;

3.     Даринка Георгиева Стоянова – 514,92 лв. /петстотин и четиринадесет лева и деветдесет и две стотинки/;

4.     Рада Пейчева Гюрова – 257,46 лв. /двеста петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/;

5.     Христина Василева Гюрова – 257,46 лв. /двеста петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/;

6.     Силвия Василева Павлова – 257,46 лв. /двеста петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/;

7.     Гинка  Христова Иванова – 772,37 лв. /седемстотин седемдесет  и два лева и тридесет и седем стотинки/;

8.     Хрисавка Янкова Василева– 257,46 лв. /двеста петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/;

9.     Анелия Зравкова Кръстева– 257,46 лв. /двеста петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/;

10.  Константин Здравков Здравков, – 257,46 лв. /двеста петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки/;

11.  Панайот Иванов Здравков – 772,37 лв. /седемстотин седемдесет  и два лева и тридесет и седем стотинки/;

12.  Тодор Киров Терзиев – 386,19 лв. /триста осемдесет и шест лева и деветнадесет стотинки/;

13.  Марияна Тодорова  Генева– 386,18 лв. /триста осемдесет и шест лева и деветнадесет стотинки/;

14.  Мара Димитрова Желязкова – 772,37 лв. /седемстотин седемдесет  и два лева и тридесет и седем стотинки/;”

 

ІІ. Всички останали разпореждания, незасегнати от тази заповед, остават непроменени.

 

ІІІ. Настоящата Заповед да се съобщи на Тодора Василева Гюрова, Тихомир Георгиев Гочев, Даринка Георгиева Стоянова, Рада Пейчева Гюрова, Христина Василева Гюрова, Силвия Василева Павлова, Гинка  Христова Иванова, Хрисавка Янкова Василева, Анелия Зравкова Кръстева, Константин Здравков Здравков, Панайот Иванов Здравков, Тодор Киров Терзиев, Марияна Тодорова  Генева и Мара Димитрова Желязкова по реда и условията на АПК.

 

Настоящата заповед представлява неразделна част от Заповед № 317 от 03.05.2012г.

 

Настоящата заповед да се връчи за сведение и изпълнение на Директор дирекция "ОСС", Директор дирекция „ФСХД”  на община Аксаково.

 

Заповедта се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - един за канцеларията на Кмета, един за Дирекция „ОСС” и един за Дирекция „ФСХД”.

           

                                     

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Изготвил

Ст. Славова

 

Съгласувал

Ат. Гьошев

Ир. Добрева

Ат. ЦачеваТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.