Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди

              Заповед  №ЗД-149/05.11.2012г.  на  Директор  дирекция“УТ”  при  Община  Аксаково  за  одобряване  на   задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 000137  по КВС на з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел отреждане на имота за РС „Пожарна безопасност и защита на населението" - Аксаково. 

               Заповед №ЗД-150/05.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за промяна на инвестиционните намерения заявени в издадени Разрешения за допускане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 039035 и 039036 по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска като отреждането за „Складови нужди, офис и шоурум” се промени в „Изграждане на фотоволтаична централа”.     

              Заповед №ЗД-151/05.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 042207  по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  магазин за бяла техника.   

              Заповед  №ЗД-152/05.11.2012г.  на  Директор  дирекция“УТ”  при  Община  Аксаково  за  одобряване  на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 037092  по КВС на з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел изграждане на складова база към цех за зеленчукови консерви. 

              Заповед №ЗД-153/05.11.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. трасе за ПИ 067014, 061034, 061008, 061009, 000536, 000317 и 061096  по КВС на з-ще с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.