Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-144/24.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ  за УПИ ІХ „за обща потреба-застава”, кв.5 по плана на с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел: „Изграждане на център за изложения „Произведено на нашата територия””. 

            Заповед №ЗД-145/24.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №503.320 по плана на с.о.”Студен кладенец”, з-ще с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство. 

              Заповед №ЗД-146/24.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за изменение на действащ  ПУП – ПЗ  за  ПИ 015026  по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  фотоволтаична електрическа централа.     

               Заповед №ЗД-147/24.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за изменение на действащ  ПУП – ПЗ за ПИ 108014  по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  фотоволтаична електрическа централа.     

              Заповед №ЗД-148/24.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за изменение на действащ  ПУП – ПЗ за ПИ 017011  по КВС на землище с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  фотоволтаична електрическа централа.     

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                                                      ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.