Проект - Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на община Аксаково

ПРОЕКТ

 

П Р О Г Р А М А

 

ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

I. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

 

            Целта на настоящата програма е планирането, организирането и прилагането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от

домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, училищата, заведенията за обществено хранене, търговските и промишлените обекти, обектите за отдих, забавления и туризъм, находящи се на територията на община Аксаково, с която да се постигне следното:

- екологосъобразно събиране, сортиране, транспортиране и предаване за рециклиране на отпадъците от опаковки, образувани на територията на Община Аксаково;

- намаляване на количеството отпадъци, което се депонира на депо за твърди битови отпадъци;

- недопускане на непосредствен риск за здравето на хората, възникващ от генерираните отпадъци от опаковки;

- ограничаване и намаляване на въздействието върху околната среда, причинено от образуваните отпадъци от опаковки на територията на община Аксаково;

- изпълнение на изискванията, определени в действащото национално и общинско законодателство в сферата на управление на отпадъците от опаковки и принос към постигане на целите за рециклиране и оползотворяване, заложени в § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за управление на отпадъците;

- събиране на данни за количествата генерирани отпадъци от опаковки;

- активно участие на населението при прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

 

II. ПРОЕКТ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ

                                                         

2.1        Информация за населеното място

           Община Аксаково е разположена в Североизточен планов регион на България в област Варна.

          Община Аксаково по исторически данни съществува от 1901 година под старото название Аджемлерска община. Тогава в състава са влизали селата: Аксаково, Владиславово, Тополи и Изворско.

          През   1979 година с УКАЗ № 93 на Държавен съвет на НР България се образува Община Аксаково в състава на която влизат 23 населени места както следва: Аксаково, Въглен, Доброглед, Зорница, Игнатиево, Изворско, Припек, Слънчево, Яребична,Водица, Засмяно, Крумово, Любен Каравелово, Новаково, Радево, Генерал Кантарджиево, Долище, Кичево, Климентово, Куманово, Орешак, Осеново и Ботево, с център на Общината с. Аксаково.
          Към настоящия момент общината е образувана от същите 23 населени места, от които 7 кметства и 15 кметски наместничества, с център на общината гр. Аксаково.


2.2. Описание на проекта

2.2.1. Териториален обхват на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки

          Програмата предвижда да бъдат обхванати първоначално в системата за разделно събиране с контейнери жителите на град Аксаково /8009 жители/, град Игнатиево /4315 жители/, село Въглен /1132 жители/, село Кичево /799 жители/, село Любен Каравелово /1605 жители/ и село Изворско /886 жители/  или общо 16746 жители /от общо 19677 за цялата община/.

В по – късен етап допълнително по преценка и в други населени места.

 2.2.2. Контейнери

Броят на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки се определя съгласно минималните изисквания, регламентирани в задължителните условия към Решение № ООп-34-01/11.02.2010 г. издадено от Министъра на околната среда и водите за изменение и допълнение на Решение № ООп-34-00 от 30.06.2009 г., с което се разрешава на ЕКОКОЛЕКТ АД да извършва дейност като организация по оползотворяване.

Съгласно горецитираните изисквания, за населени места с население под 20 000 жители, са необходими съдове (контейнери) с минимален общ обем 3300 литра, за всеки 300 жители, а за населени места с под 5000 жители са необходими съдове (контейнери) с минимален общ обем 720 литра, за всеки 150 жители.

Системата за събиране на отпадъци от опаковки се състои от два специализирани пластмасови контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки – тип „бобър” с обем 1100 л. и тип „иглу” с обем 1180 л., като цветовото им обозначение е жълто – за събиране на картонени, пластмасови и метални опаковки и зелено – за събиране на отпадъци от опаковки от стъкло.

На територията на Община Аксаково, EКОКОЛЕКТ АД предвижда да бъдат разположени общо 129 броя контейнера, от които тип „бобър” 86 броя контейнера и 43 броя тип „иглу” разпределени:

в град Аксаково

 52 броя контейнери тип "Бобър", с вместимост 1100 л., с плосък капак, жълт цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

 26 броя контейнери тип "Иглу", с вместимост 1180 л., зелен цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от стъкло.

в град Игнатиево

14 броя контейнери тип "Бобър", с вместимост 1100 л., с плосък капак, жълт цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

 7 броя контейнери тип "Иглу", с вместимост 1180 л., зелен цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от стъкло.

в село Въглен

6  броя контейнери тип "Бобър", с вместимост 1100 л., с плосък капак, жълт цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

3 броя контейнери тип "Иглу", с вместимост 1180 л., зелен цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от стъкло.

в село Кичево

4  броя контейнери тип "Бобър", с вместимост 1100 л., с плосък капак, жълт цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

2 броя контейнери тип "Иглу", с вместимост 1180 л., зелен цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от стъкло.

в село Любен Каравелово

6  броя контейнери тип "Бобър", с вместимост 1100 л., с плосък капак, жълт цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

3 броя контейнери тип "Иглу", с вместимост 1180 л., зелен цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от стъкло.

в село Изворско

4 броя контейнери тип "Бобър", с вместимост 1100 л., с плосък капак, жълт цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от хартия, пластмаса и метал.

2 брой контейнер тип "Иглу", с вместимост 1180 л., зелен цвят, предназначени за отпадъци от опаковки от стъкло.

Върху всички контейнери са поставени разяснителни етикети с информация за това какви видове отпадъци от опаковки се събират в тях и какви отпадъци не трябва да се изхвърлят в тях. Контейнерите имат отвори с форма и големина, позволяващи изхвърлянето на предвидените за съответния контейнер отпадъци от опаковки.

Ако след първоначалното разполагане се окаже, че на определено място не се събира достатъчно количество отпадъци от опаковки, по преценка на ЕКОКОЛЕКТ АД, контейнерите ще бъдат преместени на друга площадка, съгласувана с Община Аксаково.

Контейнерите се разполагат в срока, предвиден в Договора за сътрудничество, сключен между ЕКОКОЛЕКТ АД и Община Аксаково.

2.2.3. Сортиране и балиране на отпадъци от опаковки

Разделно събраните отпадъци от опаковки от контейнерите се транспортират със специализирана транспортираща техника до площадка за сортиране и балиране, където събраните отпадъци се сортират на отпадъци от опаковки и отпадъци, които не представляват отпадъци от опаковки. Отпадъците от опаковки се сортират на годни и негодни за рециклиране. Годните за рециклиране отпадъци от опаковки се сортират по вид и материал. Сортираните отпадъци от опаковки, подлежащи на балиране, се балират и транспортират до рециклиращи предприятия.

Сортираните и балирани отпадъци от опаковки, които подлежат на рециклиране и оползотворяване са собственост на ЕКОКОЛЕКТ АД.

Отпадъците, които са негодни за рециклиране или оползотворяване се транспортират и депонират на депо, посочено от община Аксаково.

 

          III. ОТГОВОРНОСТИ НА ОБЩИНА АКСАКОВО И ЕКОКОЛЕКТ АД

            3.1.     Отговорности на Община Аксаково

3.1.1. Дава съгласие ЕКОКОЛЕКТ АД да разполага контейнери за разделно събиране на отпадъците от опаковки върху елементи от общинската инфраструктура.

3.1.2.  Кметът на община Аксаково, съгласно 19, ал. 3, т. 7 от ЗУО, определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки. Планът на определените места за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки се предоставя на ЕКОКОЛЕКТ АД. Окончателният вариант с местоположението на елементите на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки се изготвя съвместно от община Аксаково, ЕКОКОЛЕКТ АД и фирмата – подизпълнител на ЕКОКОЛЕКТ АД, която ще извършва обслужването на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

3.1.3.  Предоставя на ЕКОКОЛЕКТ АД данни и информация, които са необходими за целите на управлението, експлоатацията, развитието и финансирането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

3.1.4.  Приема нормативна уредба, обезпечаваща регламентирането, администрирането и насърчаването на разделното събиране на отпадъците от опаковки на нейна територия.

3.1.5.  Организира и провежда административно-правни процедури и действия, обезпечаващи функционирането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

3.1.6.  Предоставя правото на ЕКОКОЛЕКТ АД, безвъзмездно да депонира на депо за ТБО, използвано от Общината, отпадъците, които не представляват отпадъци от опаковки, както и тези, които не са годни за рециклиране или оползотворяване.

3.1.7.  Оптимизира броя и разположението на контейнерите за смесен битов отпадък в районите обхванати от системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с оглед осигуряване на ефективност на системата за разделно събиране и избягване на конфликт между двете системи.

3.1.8.  Осъществява контрол и санкционира нарушителите в изпълнение на разпоредбите, залегнали в нормативната уредба.

3.1.9.  Участва в организирането и провеждането на информационни и образователни кампании за привличане на населението за активно участие в прилагането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

3.2. Отговорности на ЕКОКОЛЕКТ АД

3.2.1.  Финансира реализацията на програмата.

3.2.2.  Организира прилагането на програмата за разделно събиране и сортиране на отпадъците от опаковки на територията на община Аксаково.

3.2.3.  Сключва договор с подизпълнител – лице, притежаващо необходимите разрешителни или регистрационни документи за извършване на дейностите по обслужване (събиране, транспортиране) на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

3.2.4.  Изготвя график за събиране и транспортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки до площадка за сортиране и балиране.

3.2.5.  Контролира обслужването на контейнерите по график и следи за стриктното спазване на другите задължения на лицата подизпълнители, извършващи дейностите по събиране, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки.

3.2.6. Сключва договори с рециклиращите предприятия, на които  подизпълнителя предава събраните чрез системата за разделно събиране отпадъци от опаковки.

3.2.7. Обработва информацията и предоставя в срок на община Аксаково данни за количествата събрани отпадъци от опаковки.

3.2.8.  Организира образователни и информационни кампании за повишаване участието на населението в разделното събиране на отпадъци от опаковки, осигурява необходимите рекламни, образователни и др. материали, с които да се постигне висока информираност на обществеността.

3.2.9.  Координира всички свои дейности по програмата с община  Аксаково и с регионалните власти.

 

IV. ИНФОРМАЦИОННИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ КАМПАНИИ

            Успешното организиране на системата за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки до голяма степен зависи от участието на  населението, като отговорен партньор на организацията при прилагането на програмата. 

            4.1. Целта на провеждането на  информационните кампании е:

4.1.1.  Разясняване на същността и ползите от изгражданите и прилагане на системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки;

4.1.2.  Формиране на съзнание, съпричастност и трайни навици на местното население по отношение на прилагане на системите за разделно събиране;

4.1.3.  Привличане на представители на различни граждански структури на обществото към активно съдействие при осъществяване на информационно-образователната стратегия и отделни инициативи: представители на местната администрация, представители на местния бизнес, медиите, неправителствени организации.


4.2. Информационно-образователна програма в рамките на общината:

ЕКОКОЛЕКТ АД се ангажира с провеждането на единна информационна кампания във всички общини, в които изгражда системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки, с цел постигане на заложени по-горе цели и висока събираемост на отпадъци от опаковки в цветните контейнери, разположени от организацията при максимална съпричастност на всички обществени групи.

Информационните и образователни кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъците от опаковки включват:

- Изработване и разпространение на рекламни и информационни материали като брошури, дипляни, плакати и др.

- Реклами чрез печатните и електронните медии, публикуване на статии, съобщения, свързани с разделното събиране, вложки в регионалните издания и други.

- Предоставяне на децата от детските градини и от начален курс в училищата образователно-развлекателни материали, които по увлекателен начин представят ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки с цел събуждане на съзнанието у подрастващите за ангажирането им впоследствие с екологосъобразно поведение.

4.3. ЕКОКОЛЕКТ АД съвместно с Община Аксаково организират:

4.3.1.  Конкурси за рисунки, есета, стихове на теми, свързани с разделното събиране на отпадъци от опаковки.

4.3.2. Различни кампании за почистване на жилищните квартали, като при почистването отпадъците ще се събират разделно.

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

С предвидените дейности и мероприятия за постигане на основните цели очакваме да постигнем следните резултати:

- По-чист град и селища на територията на Общината.

- Изпълнение на поети законови ангажименти от страна на Република България пред Европейския съюз.

- Създаване на предпоставка за намаляване на средствата от общинския бюджет, необходими за финансиране на дейностите по събиране, извозване и депониране на ТБО чрез намаляване на количествата отпадъци за депониране.

- Подобряване имиджа на Общината и нейния европейски вид.

 

VI. ГРАФИК НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА

Графикът за реализация на програмата е обективиран в Приложение № 1 – представляващо неразделна част от настоящата програма, като ЕКОКОЛЕКТ АД си запазва правото да извършва промени в графика, след съгласуване с Община Аксаково.

 

 

                  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.