Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-132/01.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ 046011  по КВС на з-ще с. Изворско, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

              Заповед №ЗД-133/01.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 030065 и 030069  по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  обединяване на двата имота. 

               Заповед №ЗД-134/01.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и  разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПЗ за ПИ №501.52  по плана на  с. о. „Лозите”,  з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство. 

               Заповед №ЗД-135/01.10.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ  за  УПИ ІІ-720,  кв.46 по действащия план на гр. Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска  с цел  делба и предвидено звързано застрояване.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                        ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.