Oдобрен плана на новообразуваните имоти - м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/

С Ъ О Б Щ E Н И Е

 

      Със заповед № РД-12-7706-262/11.09.2012 г. на Областния управител на област Варна е одобрен плана на новообразуваните имоти на част от селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ м.”Черноморска панорама”/”Перчемлията”/, кадастрален район 510, землище с.Кичево община Аксаково, област Варна, която е обнародвана в „Държавен вестник”, /бр. 74 от 28.09.2012 г./

       Планът е изложен за разглеждане в административната сграда на община Аксаково - ритуална зала и в сградата на кметство с.Кичево, обл.Варна.

        На основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, одобреният план на новообразуваните имоти може да бъде обжалван в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.

       Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица, чрез областния управител /в деловодството на областната управа, ул. „Преслав” №26, гр. Варна /, пред Районен съд – Варна.

 

                                                                             ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.