Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

     

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                 

         Заповед №ЗД-110/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица - предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащия ПУП – ПЗ за ПИ 046071 и 046088 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел обединяване на двата имота. 

Заповед №ЗД-111/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица - предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-79, кв.7 по действащия план на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел  делба на имота и предвидено свързано застрояване с УПИ ХХ-80 и ХVІІІ-476.

         Заповед №ЗД-112/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица - предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-273, кв.23 по действащия план на с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел  прилагане на разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ и жилищно строителство.

         Заповед №ЗД-113/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП - парцеларен план за изграждане на кабелно ел. трасе за ПИ №048063  по КВС на землище на с. Долище, общ. Аксаково, обл.Варненска. 

              Заповед №ЗД-114/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на  ПУП - парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ 223021  по КВС на з-ще с. Ботево, общ. Аксаково, обл.Варненска.

               Заповед №ЗД-115/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и задание и разрешаване възлагане изработване на комплексен проект по чл. 150, ал.1 от ЗУТ за ПИ 037110  по  КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел изграждане на обект: “Отклонение от съществуващ разпределителен газопровод”.

Заповед №ЗД-116/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042151  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.                                                    

Заповед №ЗД-117/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 060097  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-118/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042086  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-119/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042114  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

          Заповед №ЗД-120/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042201  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-121/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042151  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-122/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 042200  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-123/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 044030  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за пакетирани строителни стоки.

Заповед №ЗД-124/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 046050  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за пакетирани строителни материали.

Заповед №ЗД-125/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 043017  по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складове за пакетирани строителни материали.

Заповед №ЗД-126/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 032074  по КВС на землище с.Куманово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на шоурум, магазини, складове към магазините, офиси и паркоместа.

Заповед №ЗД-127/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 048063  по КВС на землище с.Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-128/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 501.1718  по ПНИ на местност „Кум тепе”  землище гр.Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-129/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 024012  по КВС на землище гр.Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на търговско – складова база за пакетирани промишлени стоки.

Заповед №ЗД-130/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 219086  по КВС на землище с.Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.

Заповед №ЗД-131/05.09.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица - предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-77, кв.8 по действащия план на с. Орешак, общ. Аксаково, обл.Варненска с цел  прилагане на разпоредбите на §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ, делба на имота, жилищно строителство и предвидено свързано застрояване.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.