Съобщение от дирекция "Устройство на територията" - местност "Вълчан чешма"
С Ъ О Б Щ E Н И Е


  Със заповед № РД-12-7706-235/15.08.2012 г. на Областния управител на област Варна е одобрен плана на новообразуваните имоти за земеделски земи, попадащи под разпоредбите на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ на местност „Вълчан чешма в обхват: кадастрални райони 505 и 506, попадащи в селищно образувание по §4, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ „Терасите” и земеделски земи, представляващи кадастрални райони 503,504,507,508 и 509, землище гр.Аксаково, община Аксаково, област Варна, която е обнародвана в „Държавен вестник”, /бр. 68 от 04.09.2012 г./

       Планът е изложен за разглеждане в административната сграда на община Аксаково - ритуална зала.

        На основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ, одобреният план на новообразуваните имоти може да бъде обжалван в 14-дневен срок от обнародването на заповедта.

       Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица, чрез областния управител /в деловодството на областната управа, ул. „Преслав” №26, гр. Варна /, пред Районен съд – Варна.

 

                                                                                             ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.