Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

                                                                    С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

               Заповед №ЗД-88/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №219086 по КВС на землище с. Осеново, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

               Заповед №ЗД-89/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и задание за разрешаване възлагане изработване на комплексен проект по чл.150, ал.1 от ЗУТ  за ПИ №559 по плана на с. о. „Черноморска панорама” на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на обект: „Вилна сграда”. 

              Заповед №ЗД-90/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за инженерната инфраструктура за електроснабдяване и водоснабдяване за ПИ №051016 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

               Заповед №ЗД-91/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ №503.44 по плана на с.о.”Студен кладенец”,  з-ще с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  отреждане на имота за вилно строителство. 

               Заповед №ЗД-92/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 028028  по КВС на землище гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  автоработилница и контролно-диагностичен пункт за автомобили.     

               Заповед №ЗД-93/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ 000366  по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

          Заповед №ЗД-94/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІV-694, кв. 36 по плана на гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба на имота. 

          Заповед №ЗД-95/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на  ПУП – ПРЗ за УПИ VІ-297, кв. 43  по плана на с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т.3 от ЗУТ мужду УПИ VІ-297 и VІІ-298 и жилищно строителство. 

          Заповед №ЗД-96/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване  възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №072001 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска. 

          Заповед №ЗД-97/02.08.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 127061 по КВС на землище с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота. 

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                     ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.