Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                 

              Заповед №ЗД-71/22.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 504.594 по плана на с.о. „Могилите”, местност “Сухата чешма”, землище с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варненска с цел вилно строителство.  

               Заповед №ЗД-72/22.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 049126 по КВС на землище с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство. 

          Заповед №ЗД-73/22.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 207003 по КВС на землище с. Долище, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота и вилно строителство. 

               Заповед №ЗД-74/22.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за  УПИ ІІІ-109, кв.10 по плана на с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  прилагане разпоредбите на §8 от ЗУТ между УПИ ІХ-107 и ІІІ-109 и УПИ ІІІ-109 и V-110 и жилищно строителство.

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                        ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.