Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО                ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                          тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б             факс (052) 76 32 93

      С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

                                 

               Заповед №ЗД-62/05.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 504.754 по плана на с.о. „Могилите”, местност “Сухата чешма”, землище с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варненска с цел вилно строителство.                  

              Заповед №ЗД-63/05.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 504.578 по плана на с.о. „Могилите”, местност “Сухата чешма”, землище с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варненска с цел вилно строителство.  

           Заповед №ЗД-64/05.06.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №023047 и 023048 по КВС на землище с.Въглен, общ. Аксаково, обл. Варненска.

           Заповед №ЗД-65/05.06.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №128068 по КВС на землище с.Долище, общ. Аксаково, обл. Варненска.

          Заповед №ЗД-66/05.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 081109 по КВС на землище с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота. 

              Заповед №ЗД-67/05.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за  УПИ ХІХ-240, кв.21 по плана на гр. Игнатиево общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота.      

          Заповед №ЗД-68/05.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на проект за изменение на действащ ПУП – ПЗ за ПИ 067006 по КВС на землище с. Орешак, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота.

              Заповед №ЗД-69/05.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПРЗ за  УПИ ХVІІ-369 и ХVІІІ-370, кв.27 по плана на с. Ген. Кантарджиево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба на имота.

               Заповед №ЗД-70/05.06.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 082007  по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на  база  за  съхранение и складиране.     

 

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                         ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.