Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТ

ОБЩИНА  АКСАКОВО               ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                          тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б             факс (052) 76 32 93

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА  

 

 

        Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

               Заповед №ЗД-56/16.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ с идентификатор 87518.48.42 по КК на с.Яребична, общ. Аксаково.

               Заповед №ЗД-57/16.05.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 501.27 по плана на с.о. „Лозите”, землище с.Кичево, общ.Аксаково, обл.Варненска с цел вилно строителство.  

               Заповед №ЗД-58/17.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за удължаване срока на заповед за възлагане изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 027202  по КВС на землище с. Климентово, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на складова база за ел. материали с офиси.    

           Заповед №ЗД-59/17.05.2012г. на Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ №047004 по КВС на землище гр.Аксаково, общ. Аксаково.

          Заповед №ЗД-60/17.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – парцеларен план за изграждане на кабелно ел. захранване за ПИ с идентификатор 87518.44.37 по КК на с.Яребична, общ. Аксаково.

              Заповед №ЗД-61/17.05.2012г. на  Директор дирекция “УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание и разрешаване възлагане изработване на ПУП – ПЗ за  ПИ №223021 по КВС на з-ще с.Ботево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на сгради и обекти за отдих, хранене, обслужване и спорт.

                                                                                                                            

Заповедите подлежат на обжалване по реда на чл.215 от 3УТ в 14-дневен срок от обявяването им по реда на АПК пред Административен съд Варна чрез Община Аксаково.

 

                                                                                                    ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 








Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.